หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารงานความรับผิดชอบทางองค์กรทางการตลาด

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-RAE-6-046ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารงานความรับผิดชอบทางองค์กรทางการตลาด

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


นักการตลาดโครงการอสังหาริมทรัพย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลการบริหารงาน ผังโครงสร้างการบริหารองค์กร รวมไปถึงเครือข่ายการดำเนินงานขององค์กร

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักการตลาดโครงการอสังหาริมทรัพย์ หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมการขายและตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
18205.01 บริหารงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 1. ประเมินผลงานได้ชัดเจน 18205.01.01 109058
18205.01 บริหารงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 2. กำหนดผลงานที่วัดได้ชัดเจน 18205.01.02 109059
18205.01 บริหารงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 3. นำระบบบริหารผลงานเข้ามาใช้ 18205.01.03 109060
18205.01 บริหารงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 4. ทำผลงานให้เกิดขึ้นจริงตามเป้าที่วางไว้ 18205.01.04 109061
18205.01 บริหารงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 5. ทำให้องค์กรไปสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมาย 18205.01.05 109062
18205.01 บริหารงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 6. กำหนดเป้าหมายร่วมกันในการทำงาน 18205.01.06 109063
18205.02 ปรังปรุงภาระกิจให้ทันต่อสถานการณ์ 1.วิเคราะห์ความเป็นไปได้และความคุ้มค่าของแผนงานที่วางไว้ 18205.02.01 109064
18205.02 ปรังปรุงภาระกิจให้ทันต่อสถานการณ์ 2. จัดระบบการวางเป้าหมายการทำงาน 18205.02.02 109065
18205.02 ปรังปรุงภาระกิจให้ทันต่อสถานการณ์ 3. ทบทวน ลำดับความสำคัญและความจำเป็นของแผนงาน 18205.02.03 109066
18205.02 ปรังปรุงภาระกิจให้ทันต่อสถานการณ์ 4. ตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัติงาน 18205.02.04 109067
18205.03 จัดการและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 1.ใช้กลยุทธ์เชิงรุกที่มีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 18205.03.01 109068
18205.03 จัดการและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2. บริหารจัดการทรัพยากรให้มีคุณค่ามากที่สุด 18205.03.02 109069
18205.03 จัดการและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3. กำหนดกลยุทธ์การจัดการทรัพยากร 18205.03.03 109070
18205.03 จัดการและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 4. กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ 18205.03.04 109071
18205.03 จัดการและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 5. สร้างพันธกิจผูกพัน การมีส่วนร่วม 18205.03.05 109072

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีความรู้พื้นฐานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือการตลาดโครงการอสังหาริมทรัพย์ หรือการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

      เป็นการวัดความสามารถในการปฏิบัติและ/หรือผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติซึ่งเกิดจากการประยุกต์ใช้ความรู้โดยใช้การจำลองสถานการณ์เพื่อทดสอบการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการประเมินโดยผู้เข้ารับการประเมินจะได้รับมอบหมายให้สาธิตการปฏิบัติงานนั้นๆซึ่งมีจุดมุ่งหมายคือได้การปฏิบัติที่เน้นความถูกต้องสมบูรณ์ของการปฏิบัติ (Process) และผลงานที่ได้จากการปฏิบัติ (Product)    - เข้าใจ กระบวนการ และปฏิบัติในสายอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ    - กำหนดเป้าหมายของการปฏิบัติงานในสายอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ(หมายเหตุ ตรวจสอบความต้องการด้านทักษะ ผ่านแฟ้มสะสมงาน)

(ข) ความต้องการด้านความรู้

      เป็นการวัดความสามารถในการจดจาเรื่องราวข้อเท็จจริงกฎเกณฑ์ต่างๆที่บุคคลได้เรียนรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆด้วยคาถามวัดความรู้แบ่งออกเป็น 3 - 4 ชนิด    - มีความรู้ในเนื้อหาอาทิเช่นเช่นศัพท์คำนิยมกฎความจริงข้อมูลเชิงความรู้เบื้องต้น    - มีความเข้าใจในวิธีการดำเนินการกระบวนการ ขั้นตอนของการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์ต่างๆเป็นต้น    - มีความเข้าใจ ประยุกต์ในการสร้างแผน และแบบแผนการทำงานได้    - มีการประมวลความรู้รวบยอดเป็นการถามความสามารถในการจดจำข้อสรุปของงานที่รับผิดชอบได้    - มีความเข้าใจในวิชาชีพตนเองดำเนินงานอยู่ได้เป็นอย่างดี  (เน้นด้านการตลาดโครงการอสังหาริมทรัพย์)ความต้องการด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์   การวัดลักษณะผู้ปฏิบัติงาน “สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์”ที่ต้องพึงมีเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย   - มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานรวมถึงปฏิบัติงานด้วยความประณีต   - มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา   - มีความซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามความเป็นจริงตรงไปตรงมา   - ปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนข้อกำหนด   - มีคุณธรรมความเสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบต่อเพื่อนร่วมงาน   - มีใจรักในงานบริการปฏิบัติงานด้วยหลักการให้บริการที่ดี   - มีปฏิภาณไหวพริบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- เอกสารงานที่ปฏิบัติเช่นรายงานการประมวลผลจากแบบบันทึกข้อมูล
- เอกสารรับรองการทำงานเช่นหนังสือรับรองประสบการณ์การทางานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการแบบประเมินงานจากหัวหน้างาน
- แฟ้มสะสมงานเช่นภาพถ่ายสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book)
หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- เอกสารรับรองความรู้เช่นใบวุฒิบัตรใบประกาศนียบัตรต่างๆหรือแบบรายงานผลความรู้จากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ หรือสถานประกอบการที่ปฏิบัติงาน
- แฟ้มสะสมงานเช่นภาพถ่ายสมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning Book)
- แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์
คำแนะนำในการประเมิน
หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง
- ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง และวิธีการปฏิบัติงาน
- ให้พิจารณาตามหลักฐานของความรู้และความเข้าใจในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ


15. ขอบเขต (Range Statement)


ขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ จะระบุถึงข้อกำหนดการปฏิบัติงานและข้อมูล/เอกสาร
- ข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ได้แก่ ประเภทของข้อมูล, ข้อมูลจากเอกสาร, ข้อมูลจากบุคคล, ข้อมูลจากประสบการณ์
- องค์ประกอบของแผนปฏิบัติงานจัดหาข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ วิธีการจัดหา ระยะเวลา งบประมาณ และอุปกรณ์ที่ใช้
- การจัดหาข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ การค้นคว้าจากแหล่งเอกสารข้อมูล, การสัมภาษณ์บุคคล, การลงพื้นที่และการทดลองทำ
- การจัดแบ่งข้อมูลเบื้องต้นสอดคล้องกับการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่การค้นหาข้อมูลแบบเจาะจงต่อไป
- องค์ประกอบความพร้อมของข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ปริมาณของข้อมูลเบื้องต้นมีเพียงพอ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- ด้านความรู้
- ด้านทักษะ
- ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ยินดีต้อนรับ