หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

กำหนดยุทธศาสตร์ และรูปแบบแผนการดำเนินงานองค์กร

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-RAE-6-042ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กำหนดยุทธศาสตร์ และรูปแบบแผนการดำเนินงานองค์กร

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
18201.01 กำหนดแนวทางแผนการทำงานขององค์กร 1.กำหนดทิศทางหรือเป้าหมายในการดำเนินงาน รวมทั้งแผนที่จะปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายขององค์กร 18201.01.01 57673
18201.01 กำหนดแนวทางแผนการทำงานขององค์กร 2. สำรวจข้อมูลองค์กรเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของสมาชิก 18201.01.02 57674
18201.02 กำหนดเป้าหมายของการทำงาน 1.กำหนดเป้าหมายในการทำงานแบบระยะสั้นและระยะยาว 18201.02.01 57675
18201.02 กำหนดเป้าหมายของการทำงาน 2. เข้าใจเป้าหมายและทิศทางที่องค์กรจะมุ่งไปอย่างชัดเจน 18201.02.02 57676
18201.02 กำหนดเป้าหมายของการทำงาน 3. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรเพื่อเข้าใจปัญหาและอุปสรรคภายในองค์กร 18201.02.03 57677
18201.02 กำหนดเป้าหมายของการทำงาน 4. ปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปพัฒนาต่อ 18201.02.04 57678
18201.03 ปฏิบัติเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย 1.วางแผนกลยุทธ์ให้นำไปสู่การปฏิบัติ 18201.03.01 57679
18201.03 ปฏิบัติเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย 2. กระตุ้นและผลักดันให้มีการดำเนินตามแผน 18201.03.02 57680
18201.03 ปฏิบัติเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย 3. ตรวจสอบควบคุม และติดตามผลการปฏิบัติ 18201.03.03 57681

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.กำหนดแนวทางแผนการทำงานขององค์กร

        0.1 1.กำหนดทิศทางหรือเป้าหมายในการดำเนินงาน รวมทั้งแผนที่จะปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายขององค์กร

        0.2 2. สำรวจข้อมูลองค์กรเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของสมาชิก

    1.กำหนดเป้าหมายของการทำงาน

        0.3 1.กำหนดเป้าหมายในการทำงานแบบระยะสั้นและระยะยาว

        0.4 2. เข้าใจเป้าหมายและทิศทางที่องค์กรจะมุ่งไปอย่างชัดเจน

        0.5 3. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรเพื่อเข้าใจปัญหาและอุปสรรคภายในองค์กร

        0.6 4. ปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปพัฒนาต่อ

    1.ปฏิบัติเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย

        0.7 1.วางแผนกลยุทธ์ให้นำไปสู่การปฏิบัติ

        0.8 2. กระตุ้นและผลักดันให้มีการดำเนินตามแผน

        0.9 3. ตรวจสอบควบคุม และติดตามผลการปฏิบัติ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ