หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-RAE-4-038ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


นักการตลาดโครงการอสังหาริมทรัพย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูล อุปกรณ์ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการตลาดโครงการ การกำหนดงบประมาณทางการตลาด การกำหนดทีมการตลาด การดำเนินการเชิงการตลาด รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการตลาดโครงการ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


นักการตลาดโครงการอสังหาริมทรัพย์นักขาย ผู้ประกอบการ หรือบุคลากรที่ดำเนินงานในสถานประกอบการ หรือองค์กรภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
18103.01 จัดเตรียมข้อมูล อุปกรณ์ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการตลาดโครงการ 1. จัดเตรียมเอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์ 18103.01.01 57620
18103.01 จัดเตรียมข้อมูล อุปกรณ์ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการตลาดโครงการ 2. จัดเตรียมเอกสารการทำสัญญาเช่า-ซื้อ 18103.01.02 57621
18103.01 จัดเตรียมข้อมูล อุปกรณ์ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการตลาดโครงการ 3. เก็บบันทึกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 18103.01.03 57622
18103.01 จัดเตรียมข้อมูล อุปกรณ์ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการตลาดโครงการ 4. เตรียมรูปภาพประกอบเอกสาร 18103.01.04 57623
18103.01 จัดเตรียมข้อมูล อุปกรณ์ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการตลาดโครงการ 5. จัดเก็บเอกสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 18103.01.05 57624
18103.01 จัดเตรียมข้อมูล อุปกรณ์ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการตลาดโครงการ 6. กำหนดรุ่นเอกสาร, ความปลอดภัยและดัชนีในการสืบค้น 18103.01.06 57625
18103.02 กำหนดงบประมาณทางการตลาด 1. บริหารงบประมาณในการใช้สื่อโฆษณา, ประชาสัมพันธ์ 18103.02.01 57626
18103.02 กำหนดงบประมาณทางการตลาด 2. ควบคุมการใช้จ่ายค่าสื่อโฆษณา, ประชาสัมพันธ์ 18103.02.02 57627
18103.02 กำหนดงบประมาณทางการตลาด 3. ตั้งงบประมาณโฆษณาโดยคิดเป็นร้อยละจากยอดขาย 18103.02.03 57628
18103.02 กำหนดงบประมาณทางการตลาด 4. จัดงบประมาณให้อยู่ในระดับเดียวกับคู่แข่ง 18103.02.04 57629
18103.02 กำหนดงบประมาณทางการตลาด 5. กำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด 18103.02.05 57630
18103.03 กำหนดทีมการตลาด 1. กำหนดคุณสมบัติทีมการตลาด 18103.03.01 57631
18103.03 กำหนดทีมการตลาด 2. มอบหมายงานเพื่อดำเนินกิจกรรมทางการตลาด 18103.03.02 57632
18103.03 กำหนดทีมการตลาด 3. กำหนดเป้าหมายทีมการตลาด 18103.03.03 57633
18103.03 กำหนดทีมการตลาด 4. วางแผนการทำงานและกิจกรรม 18103.03.04 57634
18103.03 กำหนดทีมการตลาด 5. กำหนดแบ่งพื้นที่ในการทำการตลาดให้ทีมทำงาน 18103.03.05 57635
18103.04 ดำเนินการเชิงการตลาด 1. วางแผนการตลาด 18103.04.01 57636
18103.04 ดำเนินการเชิงการตลาด 2. ปฏิบัติการทางการตลาด 18103.04.02 57637
18103.04 ดำเนินการเชิงการตลาด 3. ประเมินผลการดำเนินงานทางการตลาด 18103.04.03 57638
18103.04 ดำเนินการเชิงการตลาด 4. กำหนดวัตถุประสงค์, เลือกกลยุทธ์ เพื่อปฏิบัติตามแผน 18103.04.04 57639
18103.05 วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการตลาดโครงการ 1. พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด 18103.05.01 57640
18103.05 วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการตลาดโครงการ 2. ประเมินสถานการณ์ทางการตลาด 18103.05.02 57641
18103.05 วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการตลาดโครงการ 3. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 18103.05.03 57642
18103.05 วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการตลาดโครงการ 4. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงทดสอบสมมุติฐาน 18103.05.04 57643
18103.05 วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการตลาดโครงการ 5. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสรุปประเด็น 18103.05.05 57644

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีความรู้พื้นฐานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือการตลาดโครงการอสังหาริมทรัพย์ หรือการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.จัดเตรียมข้อมูล อุปกรณ์ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการตลาดโครงการ

        0.1 1. จัดเตรียมเอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์

        0.2 2. จัดเตรียมเอกสารการทำสัญญาเช่า-ซื้อ

        0.3 3. เก็บบันทึกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

        0.4 4. เตรียมรูปภาพประกอบเอกสาร

        0.5 5. จัดเก็บเอกสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์

        0.6 6. กำหนดรุ่นเอกสาร, ความปลอดภัยและดัชนีในการสืบค้น

    1.กำหนดงบประมาณทางการตลาด

        0.7 1. บริหารงบประมาณในการใช้สื่อโฆษณา, ประชาสัมพันธ์

        0.8 2. ควบคุมการใช้จ่ายค่าสื่อโฆษณา, ประชาสัมพันธ์

        0.9 3. ตั้งงบประมาณโฆษณาโดยคิดเป็นร้อยละจากยอดขาย

        0.10 4. จัดงบประมาณให้อยู่ในระดับเดียวกับคู่แข่ง

        0.11 5. กำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด

    1.กำหนดทีมการตลาด

        0.12 1. กำหนดคุณสมบัติทีมการตลาด

        0.13 2. มอบหมายงานเพื่อดำเนินกิจกรรมทางการตลาด

        0.14 3. กำหนดเป้าหมายทีมการตลาด

        0.15 4. วางแผนการทำงานและกิจกรรม

        0.16 5. กำหนดแบ่งพื้นที่ในการทำการตลาดให้ทีมทำงาน

    1.ดำเนินการเชิงการตลาด

        0.17 1. วางแผนการตลาด

        0.18 2. ปฏิบัติการทางการตลาด

        0.19 3. ประเมินผลการดำเนินงานทางการตลาด

        0.20 4. กำหนดวัตถุประสงค์, เลือกกลยุทธ์ เพื่อปฏิบัติตามแผน

    1.วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการตลาดโครงการ

        0.21 1. พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด

        0.22 2. ประเมินสถานการณ์ทางการตลาด

        0.23 3. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ

        0.24 4. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงทดสอบสมมุติฐาน

        0.25 5. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสรุปประเด็น

(ข) ความต้องการด้านความรู้

เป็นการวัดความสามารถในการจดจาเรื่องราวข้อเท็จจริงกฎเกณฑ์ต่างๆที่บุคคลได้เรียนรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆด้วยคำถามวัดความรู้แบ่งออกเป็น 3 - 4 ชนิด- มีความรู้ในเนื้อหาอาทิเช่นเช่นศัพท์คำนิยมกฎความจริงข้อมูลเชิงความรู้เบื้องต้น- มีความเข้าใจในวิธีการดำเนินการกระบวนการ ขั้นตอนของการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์ต่างๆเป็นต้น- มีความเข้าใจ ประยุกต์ในการสร้างแผน และแบบแผนการทำงานได้- มีการประมวลความรู้รวบยอดเป็นการถามความสามารถในการจดจำข้อสรุปของงานที่รับผิดชอบได้- มีความเข้าใจในวิชาชีพตนเองดำเนินงานอยู่ได้เป็นอย่างดี(เน้นด้านการตลาดโครงการอสังหาริมทรัพย์)ความต้องการด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์การวัดลักษณะผู้ปฏิบัติงาน “สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์”ที่ต้องพึงมีเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย- มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานรวมถึงปฏิบัติงานด้วยความประณีต- มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา- มีความซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามความเป็นจริงตรงไปตรงมา- ปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนข้อกำหนด- มีคุณธรรมความเสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบต่อเพื่อนร่วมงาน- มีใจรักในงานบริการปฏิบัติงานด้วยหลักการให้บริการที่ดี- มีปฏิภาณไหวพริบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledgeหลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)- เอกสารงานที่ปฏิบัติเช่นรายงานการประมวลผลจากแบบบันทึกข้อมูล- เอกสารรับรองการทำงานเช่นหนังสือรับรองประสบการณ์การทางานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการแบบประเมินงานจากหัวหน้างาน- แฟ้มสะสมงานเช่นภาพถ่ายสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)- เอกสารรับรองความรู้เช่นใบวุฒิบัตรใบประกาศนียบัตรต่างๆหรือแบบรายงานผลความรู้จากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ หรือสถานประกอบการที่ปฏิบัติงาน- แฟ้มสะสมงานเช่นภาพถ่ายสมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning Book)- แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์คำแนะนำในการประเมินหลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง- ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง และวิธีการปฏิบัติงาน- ให้พิจารณาตามหลักฐานของความรู้และความเข้าใจในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ จะระบุถึงข้อกำหนดการปฏิบัติงานและข้อมูล/เอกสาร- ข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ได้แก่ ประเภทของข้อมูล, ข้อมูลจากเอกสาร, ข้อมูลจากบุคคล, ข้อมูลจากประสบการณ์- องค์ประกอบของแผนปฏิบัติงานจัดหาข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ วิธีการจัดหา ระยะเวลา งบประมาณและอุปกรณ์ที่ใช้- การจัดหาข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ การค้นคว้าจากแหล่งเอกสารข้อมูล, การสัมภาษณ์บุคคล, การลงพื้นที่และการทดลองทำ- การจัดแบ่งข้อมูลเบื้องต้นสอดคล้องกับการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่การค้นหาข้อมูลแบบเจาะจงต่อไป- องค์ประกอบความพร้อมของข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ปริมาณของข้อมูลเบื้องต้นมีเพียงพอ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- ด้านความรู้
- ด้านทักษะ
- ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 


ยินดีต้อนรับ