หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

อบรมและพัฒนาเพื่อสร้างเครือข่าย

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-RAE-5-031ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ อบรมและพัฒนาเพื่อสร้างเครือข่าย

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


นักขายโครงการอสังหาริมทรัพย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียดของหลักสูตร การจัดอบรม dการทดสอบทักษะ เชิงความรู้ รวมไปถึงการติดตามและประเมินผล

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้นักขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมการขายและตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
17204.01 กำหนดรายละเอียดของการอบรมและพัฒนาบุคลากรทางสายงานนักการขายอสังหาริมทรัพย์ 1.วิเคราะห์ปัจจัยที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จในการขาย 17204.01.01 57565
17204.01 กำหนดรายละเอียดของการอบรมและพัฒนาบุคลากรทางสายงานนักการขายอสังหาริมทรัพย์ 2. วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 17204.01.02 57566
17204.01 กำหนดรายละเอียดของการอบรมและพัฒนาบุคลากรทางสายงานนักการขายอสังหาริมทรัพย์ 3. กำหนดวัตถุประสงค์เบื้องต้นของการอบรมและพัฒนาบุคลากร 17204.01.03 57567
17204.02 จัดอบรมกับพนักงานสายงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ 1. กำหนดเป้าหมายในการฝึกอบรม 17204.02.01 57568
17204.02 จัดอบรมกับพนักงานสายงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ 2. อบรมความรู้เรื่องพฤติกรรมลูกค้า และนโยบายองค์กร 17204.02.02 57569
17204.02 จัดอบรมกับพนักงานสายงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ 3. ให้ความรู้ใหม่เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 17204.02.03 57570
17204.02 จัดอบรมกับพนักงานสายงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ 4. พัฒนากระบวนการอบรมให้มีประสิทธิภาพ 17204.02.04 57571
17204.02 จัดอบรมกับพนักงานสายงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ 5. จัดอบรมเทคนิคการขายใหม่ๆ 17204.02.05 57572
17204.03 ทดสอบทักษะ เชิงความรู้ 1. วัดผลงานและการพัฒนา 17204.03.01 57573
17204.03 ทดสอบทักษะ เชิงความรู้ 2. วัดผลและติดตามการประเมินผลการพัฒนา 17204.03.02 57574
17204.03 ทดสอบทักษะ เชิงความรู้ 3. เชื่อมโยงระดับความสามารถสู่ผลตอบแทน 17204.03.03 57575
17204.03 ทดสอบทักษะ เชิงความรู้ 4.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 17204.03.04 57576
17204.03 ทดสอบทักษะ เชิงความรู้ 5. ทดสอบทางเชาว์ปัญญาและความถนัด 17204.03.05 57577
17204.04 ติดตาม และประเมินผล 1. กำหนดวัตถุประสงค์ของพนักงานขาย 17204.04.01 57578
17204.04 ติดตาม และประเมินผล 2. ประเมินประสิทธิภาพของพนักงานขาย 17204.04.02 57579
17204.04 ติดตาม และประเมินผล 3. จัดทำรายงานการขาย, การเยี่ยมลูกค้า, และการหารายใหม่ 17204.04.03 57580

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีความรู้พื้นฐานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือการตลาดโครงการอสังหาริมทรัพย์ หรือการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.กำหนดรายละเอียดของการอบรมและพัฒนาบุคลากรทางสายงานนักการขายอสังหาริมทรัพย์

        0.1 1.วิเคราะห์ปัจจัยที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จในการขาย

        0.2 2. วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ

        0.3 3. กำหนดวัตถุประสงค์เบื้องต้นของการอบรมและพัฒนาบุคลากร

    1.จัดอบรมกับพนักงานสายงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์

        0.4 1. กำหนดเป้าหมายในการฝึกอบรม

        0.5 2. อบรมความรู้เรื่องพฤติกรรมลูกค้า และนโยบายองค์กร

        0.6 3. ให้ความรู้ใหม่เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

        0.7 4. พัฒนากระบวนการอบรมให้มีประสิทธิภาพ

        0.8 5. จัดอบรมเทคนิคการขายใหม่ๆ

    1.ทดสอบทักษะ เชิงความรู้

        0.9 1. วัดผลงานและการพัฒนา

        0.10 2. วัดผลและติดตามการประเมินผลการพัฒนา

        0.11 3. เชื่อมโยงระดับความสามารถสู่ผลตอบแทน

        0.12 4.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

        0.13 5. ทดสอบทางเชาว์ปัญญาและความถนัด

    1.ติดตาม และประเมินผล

        0.14 1. กำหนดวัตถุประสงค์ของพนักงานขาย

        0.15 2. ประเมินประสิทธิภาพของพนักงานขาย

        0.16 3. จัดทำรายงานการขาย, การเยี่ยมลูกค้า, และการหารายใหม่

(ข) ความต้องการด้านความรู้

เป็นการวัดความสามารถในการจดจาเรื่องราวข้อเท็จจริงกฎเกณฑ์ต่างๆที่บุคคลได้เรียนรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆด้วยคำถามวัดความรู้แบ่งออกเป็น 3 - 4 ชนิด- มีความรู้ในเนื้อหาอาทิเช่นเช่นศัพท์คำนิยมกฎความจริงข้อมูลเชิงความรู้เบื้องต้น- มีความเข้าใจในวิธีการดำเนินการกระบวนการ ขั้นตอนของการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์ต่างๆเป็นต้น- มีความเข้าใจ ประยุกต์ในการสร้างแผน และแบบแผนการทำงานได้- มีการประมวลความรู้รวบยอดเป็นการถามความสามารถในการจดจำข้อสรุปของงานที่รับผิดชอบได้- มีความเข้าใจในวิชาชีพตนเองดำเนินงานอยู่ได้เป็นอย่างดีความต้องการด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์การวัดลักษณะผู้ปฏิบัติงาน “สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์”ที่ต้องพึงมีเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย- มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานรวมถึงปฏิบัติงานด้วยความประณีต- มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา- มีความซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามความเป็นจริงตรงไปตรงมา- ปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนข้อกำหนด- มีคุณธรรมความเสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบต่อเพื่อนร่วมงาน- มีใจรักในงานบริการปฏิบัติงานด้วยหลักการให้บริการที่ดี- มีปฏิภาณไหวพริบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledgeหลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)- เอกสารงานที่ปฏิบัติเช่นรายงานการประมวลผลจากแบบบันทึกข้อมูล- เอกสารรับรองการทำงานเช่นหนังสือรับรองประสบการณ์การทางานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการแบบประเมินงานจากหัวหน้างาน- แฟ้มสะสมงานเช่นภาพถ่ายสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)- เอกสารรับรองความรู้เช่นใบวุฒิบัตรใบประกาศนียบัตรต่างๆหรือแบบรายงานผลความรู้จากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ หรือสถานประกอบการที่ปฏิบัติงาน- แฟ้มสะสมงานเช่นภาพถ่ายสมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning Book)- แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์คำแนะนำในการประเมินหลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง- ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง และวิธีการปฏิบัติงาน- ให้พิจารณาตามหลักฐานของความรู้และความเข้าใจในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ จะระบุถึงข้อกำหนดการปฏิบัติงานและข้อมูล/เอกสาร- ข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ได้แก่ ประเภทของข้อมูล, ข้อมูลจากเอกสาร, ข้อมูลจากบุคคล, ข้อมูลจากประสบการณ์- องค์ประกอบของแผนปฏิบัติงานจัดหาข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ วิธีการจัดหา ระยะเวลา งบประมาณและอุปกรณ์ที่ใช้- การจัดหาข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ การค้นคว้าจากแหล่งเอกสารข้อมูล, การสัมภาษณ์บุคคล, การลงพื้นที่และการทดลองทำ- การจัดแบ่งข้อมูลเบื้องต้นสอดคล้องกับการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่การค้นหาข้อมูลแบบเจาะจงต่อไป- องค์ประกอบความพร้อมของข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ปริมาณของข้อมูลเบื้องต้นมีเพียงพอ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


ไม่ระบุยินดีต้อนรับ