หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารหลังการขาย

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-RAE-5-034ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารหลังการขาย

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


นักขายโครงการอสังหาริมทรัพย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการประสานงาน เพื่อสนับสนุนการโอนกรรมสิทธิ์ การจัดเตรียมเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ การร่วมตรวจรับมอบ การดำเนินงานโอนกรรมสิทธิ์ รวมไปถึงการบริหารการรับประกัน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักขายโครงการอสังหาริมทรัพย์นักการตลาด ผู้ประกอบการ หรือบุคลากรที่ดำเนินงานในสถานประกอบการ หรือองค์กรภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
17105.01 ประสานงาน เพื่อสนับสนุนการโอนกรรมสิทธิ์ 1.คำนวณการกู้สินเชื่อ 17105.01.01 57519
17105.01 ประสานงาน เพื่อสนับสนุนการโอนกรรมสิทธิ์ 2. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ 17105.01.02 57520
17105.01 ประสานงาน เพื่อสนับสนุนการโอนกรรมสิทธิ์ 3. ประเมินค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ 17105.01.03 57521
17105.01 ประสานงาน เพื่อสนับสนุนการโอนกรรมสิทธิ์ 4. ประสานงานกับสถาบันsการเงิน 17105.01.04 57522
17105.02 จัดเตรียมเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ 1. พิจารณาคุณสมบัติของผู้กู้ 17105.02.01 57523
17105.02 จัดเตรียมเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ 2. พิจารณาความสามารถในการผ่อนชำระของผู้กู้ 17105.02.02 57524
17105.02 จัดเตรียมเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ 3. เตรียมเอกสารสำหรับผู้กู้ทุกประเภท 17105.02.03 57525
17105.03 ร่วมตรวจรับมอบบ้านและห้องชุด 1. จัดทำเอกสารคู่มือตรวจรับมอบ 17105.03.01 57526
17105.03 ร่วมตรวจรับมอบบ้านและห้องชุด 2.ให้คำแนะนำกับเจ้าของบ้านในการตรวจสอบบ้านครั้งสุดท้ายก่อนลงนามรับบ้าน 17105.03.02 57527
17105.03 ร่วมตรวจรับมอบบ้านและห้องชุด 3. ประสานงานส่วนต่างๆ ลูกค้า ผู้รับเหมา ตัวแทนทีมขาย 17105.03.03 57528
17105.03 ร่วมตรวจรับมอบบ้านและห้องชุด 4. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการตรวจสอบ 17105.03.04 57529
17105.04 ดำเนินงานการโอนกรรมสิทธิ์ 1. จัดเตรียมเอกสารการขอสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 17105.04.01 57530
17105.04 ดำเนินงานการโอนกรรมสิทธิ์ 2. ดำเนินการนัดวันโอนระหว่างลูกค้ากับสถาบันการเงิน 17105.04.02 57531
17105.04 ดำเนินงานการโอนกรรมสิทธิ์ 3. ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลของลูกค้าให้ถูกต้อง 17105.04.03 57532
17105.04 ดำเนินงานการโอนกรรมสิทธิ์ 4.อธิบายการชำระเงินกับสถาบันการเงินให้กับผู้ซื้อ 17105.04.04 57533
17105.04 ดำเนินงานการโอนกรรมสิทธิ์ 5. ตรวจสอบเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ 17105.04.05 57534
17105.05 บริหารการรับประกัน 1. ระบุเงื่อนไขการรับประกันและซ่อมแซมภายในระยะเวลาที่กำหนด 17105.05.01 57535
17105.05 บริหารการรับประกัน 2. จัดทำหนังสือแจ้งเพื่อการรับประกัน 17105.05.02 57536
17105.05 บริหารการรับประกัน 3. จัดทำมาตรฐานการบริหารการรับประกัน 17105.05.03 57537
17105.05 บริหารการรับประกัน 4. จัดทำเอกสารการรับประกันให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย 17105.05.04 57538

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีความรู้พื้นฐานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือการตลาดโครงการอสังหาริมทรัพย์ หรือการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.ประสานงาน เพื่อสนับสนุนการโอนกรรมสิทธิ์

        0.1 1.คำนวณการกู้สินเชื่อ

        0.2 2. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์

        0.3 3. ประเมินค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์

        0.4 4. ประสานงานกับสถาบันsการเงิน

    1.จัดเตรียมเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

        0.5 1. พิจารณาคุณสมบัติของผู้กู้

        0.6 2. พิจารณาความสามารถในการผ่อนชำระของผู้กู้

        0.7 3. เตรียมเอกสารสำหรับผู้กู้ทุกประเภท

    1.ร่วมตรวจรับมอบบ้านและห้องชุด

        0.8 1. จัดทำเอกสารคู่มือตรวจรับมอบ

        0.9 2.ให้คำแนะนำกับเจ้าของบ้านในการตรวจสอบบ้านครั้งสุดท้ายก่อนลงนามรับบ้าน

        0.10 3. ประสานงานส่วนต่างๆ ลูกค้า ผู้รับเหมา ตัวแทนทีมขาย

        0.11 4. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการตรวจสอบ

    1.ดำเนินงานการโอนกรรมสิทธิ์

        0.12 1. จัดเตรียมเอกสารการขอสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

        0.13 2. ดำเนินการนัดวันโอนระหว่างลูกค้ากับสถาบันการเงิน

        0.14 3. ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลของลูกค้าให้ถูกต้อง

        0.15 4.อธิบายการชำระเงินกับสถาบันการเงินให้กับผู้ซื้อ

        0.16 5. ตรวจสอบเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์

    1.บริหารการรับประกัน

        0.17 1. ระบุเงื่อนไขการรับประกันและซ่อมแซมภายในระยะเวลาที่กำหนด

        0.18 2. จัดทำหนังสือแจ้งเพื่อการรับประกัน

        0.19 3. จัดทำมาตรฐานการบริหารการรับประกัน

        0.20 4. จัดทำเอกสารการรับประกันให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย

(ข) ความต้องการด้านความรู้

เป็นการวัดความสามารถในการจดจาเรื่องราวข้อเท็จจริงกฎเกณฑ์ต่างๆที่บุคคลได้เรียนรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆด้วยคำถามวัดความรู้แบ่งออกเป็น 3 - 4 ชนิด- มีความรู้ในเนื้อหาอาทิเช่นเช่นศัพท์คำนิยมกฎความจริงข้อมูลเชิงความรู้เบื้องต้น- มีความเข้าใจในวิธีการดำเนินการกระบวนการ ขั้นตอนของการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์ต่างๆเป็นต้น- มีความเข้าใจ ประยุกต์ในการสร้างแผน และแบบแผนการทำงานได้- มีการประมวลความรู้รวบยอดเป็นการถามความสามารถในการจดจำข้อสรุปของงานที่รับผิดชอบได้- มีความเข้าใจในวิชาชีพตนเองดำเนินงานอยู่ได้เป็นอย่างดีความต้องการด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์การวัดลักษณะผู้ปฏิบัติงาน “สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์”ที่ต้องพึงมีเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย- มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานรวมถึงปฏิบัติงานด้วยความประณีต- มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา- มีความซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามความเป็นจริงตรงไปตรงมา- ปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนข้อกำหนด- มีคุณธรรมความเสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบต่อเพื่อนร่วมงาน- มีใจรักในงานบริการปฏิบัติงานด้วยหลักการให้บริการที่ดี- มีปฏิภาณไหวพริบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ จะระบุถึงข้อกำหนดการปฏิบัติงานและข้อมูล/เอกสาร- ข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ได้แก่ ประเภทของข้อมูล, ข้อมูลจากเอกสาร, ข้อมูลจากบุคคล, ข้อมูลจากประสบการณ์- องค์ประกอบของแผนปฏิบัติงานจัดหาข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ วิธีการจัดหา ระยะเวลา งบประมาณ และอุปกรณ์ที่ใช้- การจัดหาข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ การค้นคว้าจากแหล่งเอกสารข้อมูล, การสัมภาษณ์บุคคล, การลงพื้นที่และการทดลองทำ- การจัดแบ่งข้อมูลเบื้องต้นสอดคล้องกับการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่การค้นหาข้อมูลแบบเจาะจงต่อไป- องค์ประกอบความพร้อมของข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ปริมาณของข้อมูลเบื้องต้นมีเพียงพอ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- ด้านความรู้
- ด้านทักษะ
- ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ยินดีต้อนรับ