หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-RAE-4-030ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


นักขายโครงการอสังหาริมทรัพย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลโครงการ การรวบรวมข้อมูล เชิงสนับสนุน ร่วมกับฝ่ายการตลาด การเปรียบเทียบคู่แข่งขันในแง่มุมต่างๆ และการกำหนดราคา และตั้งราคาเพื่อสนับสนุนการขาย

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักขายโครงการอสังหาริมทรัพย์นักการตลาด ผู้ประกอบการ หรือบุคลากรที่ดำเนินงานในสถานประกอบการ หรือองค์กรภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
17102.01 สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 1. วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าทางประชากรศาสตร์และภูมิศาสตร์ 17102.01.01 57478
17102.01 สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 2. พิจารณาบุคลิกภาพของกลุ่มเป้าหมาย 17102.01.02 57479
17102.01 สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 3. พิจารณาพฤติกรรมของลูกค้า 17102.01.03 57480
17102.01 สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 4. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 17102.01.04 57481
17102.02 กำหนดแนวทางเบื้องต้น เพื่อสนับสนุนกระบวนการขาย 1. กระตุ้นยอดขายของโครงการ 17102.02.01 57482
17102.02 กำหนดแนวทางเบื้องต้น เพื่อสนับสนุนกระบวนการขาย 2. นำเสนอและแนะนำลูกค้า 17102.02.02 57483
17102.02 กำหนดแนวทางเบื้องต้น เพื่อสนับสนุนกระบวนการขาย 3. สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 17102.02.03 57484
17102.02 กำหนดแนวทางเบื้องต้น เพื่อสนับสนุนกระบวนการขาย 4.สนับสนุนการสร้างราคาสินค้าเฉพาะเจาะจง 17102.02.04 57485
17102.02 กำหนดแนวทางเบื้องต้น เพื่อสนับสนุนกระบวนการขาย 5. สื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายทราบ 17102.02.05 57486
17102.03 จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 1. จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ-ขาย 17102.03.01 57487
17102.03 จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำหนังสือคู่มือประกอบการขาย 17102.03.02 57488
17102.03 จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. พัฒนาสื่อและเครื่องมือประกอบการขาย 17102.03.03 57489
17102.03 จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. จัดเรียง แยกประเภทของเอกสาร 17102.03.04 57490
17102.03 จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 5. จัดทำรายงานการขาย 17102.03.05 57491
17102.04 วางแผนการขาย 1. ออกแบบกลยุทธ์การขายล่วงหน้า 17102.04.01 57492
17102.04 วางแผนการขาย 2. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อต่อยอดในอนาคต 17102.04.02 57493
17102.04 วางแผนการขาย 3. เสนอสินค้าและบริการ ข้อเสนอพิเศษเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 17102.04.03 57494
17102.04 วางแผนการขาย 4. ปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการตลาด 17102.04.04 57495
17102.04 วางแผนการขาย 5. วิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์การขาย 17102.04.05 57496

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีความรู้พื้นฐานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือการตลาดโครงการอสังหาริมทรัพย์ หรือการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

        0.1 1. วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าทางประชากรศาสตร์และภูมิศาสตร์

        0.2 2. พิจารณาบุคลิกภาพของกลุ่มเป้าหมาย

        0.3 3. พิจารณาพฤติกรรมของลูกค้า

        0.4 4. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย

    1.กำหนดแนวทางเบื้องต้น เพื่อสนับสนุนกระบวนการขาย

        0.5 1. กระตุ้นยอดขายของโครงการ

        0.6 2. นำเสนอและแนะนำลูกค้า

        0.7 3. สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า

        0.8 4.สนับสนุนการสร้างราคาสินค้าเฉพาะเจาะจง

        0.9 5. สื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายทราบ

    1.จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

        0.10 1. จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ-ขาย

        0.11 2. จัดทำหนังสือคู่มือประกอบการขาย

        0.12 3. พัฒนาสื่อและเครื่องมือประกอบการขาย

        0.13 4. จัดเรียง แยกประเภทของเอกสาร

        0.14 5. จัดทำรายงานการขาย

    1.วางแผนการขาย

        0.15 1. ออกแบบกลยุทธ์การขายล่วงหน้า

        0.16 2. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อต่อยอดในอนาคต

        0.17 3. เสนอสินค้าและบริการ ข้อเสนอพิเศษเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง

        0.18 4. ปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการตลาด

        0.19 5. วิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์การขาย

(ข) ความต้องการด้านความรู้

เป็นการวัดความสามารถในการจดจาเรื่องราวข้อเท็จจริงกฎเกณฑ์ต่างๆที่บุคคลได้เรียนรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆด้วยคาถามวัดความรู้แบ่งออกเป็น 3 - 4 ชนิด- มีความรู้ในเนื้อหาอาทิเช่นเช่นศัพท์คำนิยมกฎความจริงข้อมูลเชิงความรู้เบื้องต้น- มีความเข้าใจในวิธีการดำเนินการกระบวนการ ขั้นตอนของการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์ต่างๆเป็นต้น- มีความเข้าใจ ประยุกต์ในการสร้างแผน และแบบแผนการทำงานได้- มีการประมวลความรู้รวบยอดเป็นการถามความสามารถในการจดจำข้อสรุปของงานที่รับผิดชอบได้- มีความเข้าใจในวิชาชีพตนเองดำเนินงานอยู่ได้เป็นอย่างดีความต้องการด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์การวัดลักษณะผู้ปฏิบัติงาน “สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์”ที่ต้องพึงมีเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย- มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานรวมถึงปฏิบัติงานด้วยความประณีต- มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา- มีความซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามความเป็นจริงตรงไปตรงมา- ปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนข้อกำหนด- มีคุณธรรมความเสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบต่อเพื่อนร่วมงาน- มีใจรักในงานบริการปฏิบัติงานด้วยหลักการให้บริการที่ดี- มีปฏิภาณไหวพริบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledgeหลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)- เอกสารงานที่ปฏิบัติเช่นรายงานการประมวลผลจากแบบบันทึกข้อมูล- เอกสารรับรองการทำงานเช่นหนังสือรับรองประสบการณ์การทางานจากเจ้าของอาชีพในสถานประกอบการแบบประเมินงานจากหัวหน้างาน- แฟ้มสะสมงานเช่นภาพถ่ายสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)- เอกสารรับรองความรู้เช่นใบวุฒิบัตรใบประกาศนียบัตรต่างๆหรือแบบรายงานผลความรู้จากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ หรือสถานประกอบการที่ปฏิบัติงาน- แฟ้มสะสมงานเช่นภาพถ่ายสมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน (Learning Book)- แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์คำแนะนำในการประเมินหลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง- ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง และวิธีการปฏิบัติงาน- ให้พิจารณาตามหลักฐานของความรู้และความเข้าใจในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ จะระบุถึงข้อกำหนดการปฏิบัติงานและข้อมูล/เอกสาร- ข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ได้แก่ ประเภทของข้อมูล, ข้อมูลจากเอกสาร, ข้อมูลจากบุคคล, ข้อมูลจากประสบการณ์- องค์ประกอบของแผนปฏิบัติงานจัดหาข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ วิธีการจัดหา ระยะเวลา งบประมาณ และอุปกรณ์ที่ใช้- การจัดหาข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ การค้นคว้าจากแหล่งเอกสารข้อมูล, การสัมภาษณ์บุคคล, การลงพื้นที่และการทดลองทำ- การจัดแบ่งข้อมูลเบื้องต้นสอดคล้องกับการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่การค้นหาข้อมูลแบบเจาะจงต่อไป- องค์ประกอบความพร้อมของข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ปริมาณของข้อมูลเบื้องต้นมีเพียงพอ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- ด้านความรู้
- ด้านทักษะ
- ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 


ยินดีต้อนรับ