หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบทำเล

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-ASA-1-028ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบทำเล

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


นายหน้าอสังหาริมทรัพย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการตรวจสอบทำเล สามารถที่จะตรวจสอบ สำรวจที่ตั้งของทรัพย์ สำรวจเส้นทางไปสู่ทรัพย์และสำรวจจุดเด่นต่างๆ ได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20101.01 สำรวจที่ตั้งของทรัพย์ 1ทราบข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับตำแหน่งของทรัพย์และตัวทรัพย์ 20101.01.01 109207
20101.01 สำรวจที่ตั้งของทรัพย์ 2 ค้นหาตำแหน่งจุดที่ตั้งของทรัพย์ด้วยเครื่องมือ 20101.01.02 109208
20101.01 สำรวจที่ตั้งของทรัพย์ 3 เข้าตรวจสอบตำแหน่งจุดที่ตั้งของทรัพย์ 20101.01.03 109209
20101.01 สำรวจที่ตั้งของทรัพย์ 4 จัดทำบันทึกการสำรวจแผนที่เกี่ยวกับการกำหนดจุดที่ตั้งของทรัพย์ 20101.01.04 109210
20101.02 สำรวจเส้นทาง 1ทราบข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับตำแหน่งของทรัพย์และตัวทรัพย์ 20101.02.01 109211
20101.02 สำรวจเส้นทาง 2 ค้นหาตำแหน่งของทรัพย์ด้วยเครื่องมือ 20101.02.02 109212
20101.02 สำรวจเส้นทาง 3 ตรวจสอบเส้นทางเข้าถึงตัวทรัพย์ 20101.02.03 109213
20101.02 สำรวจเส้นทาง 4 จัดทำบันทึกการสำรวจ แผนที่เส้นทางสัญจรทุกสาย การเชื่อมต่อระยะทาง ทิศทาง รายละเอียดที่เกี่ยวกับการเข้าถึงตัวทรัพย์ 20101.02.04 109214
20101.03 สำรวจจุดเด่น 1ทราบข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับตำแหน่งของทรัพย์และตัวทรัพย์ 20101.03.01 109215
20101.03 สำรวจจุดเด่น 2 ค้นหาตำแหน่งของทรัพย์ด้วยเครื่องมือ 20101.03.02 109216
20101.03 สำรวจจุดเด่น 3 สำรวจสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนความโดดเด่นของทรัพย์ 20101.03.03 109217
20101.03 สำรวจจุดเด่น 4 จัดทำบันทึกการสำรวจ กำหนดจุดเด่นและตำแหน่ง บนแผนที่เส้นทางรายละเอีนดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมความสอดคล้องที่สนับสนุนความโดดเด่นของทรัพย์ 20101.03.04 109218

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


การรอบรู้เส้นทาง การอ่านแผนที่ การใช้เครื่องมือในค้นหา


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

- การอ่าน การใช้แผนที่ เพื่อค้นหา- การเขียนแผนที่ การจัดทำแผนที่- การใช้อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ สมารท์โฟน และอื่นๆในการค้นหาผ่านโปรแกรม Google Map หรือโปรแกรมอื่นๆในลักษณะเดียวกัน- มีทักษะในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ประเภทอาชีพเสริม หรือเป็นครั้งคราว- มีความเข้าใจในวิธีการสื่อสารและนำเสนอเบื้องต้น

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- ความรู้ด้านเส้นทางคมนาคม- ความรู้ประเภทของทรัพย์- ความรู้ด้านที่ตั้งของทรัพย์- ความรู้ในการเขียนแผนที่- ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 6 – 8 ชั่วโมง (ขึ้นไป)


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
- ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผล
หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผล
คำแนะนำในการประเมิน
- ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการตรวจสอบทำเล โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ในสำรวจที่ตั้งของทรัพย์ สำรวจเส้นทางและจุดเด่น
- ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- ด้านความรู้
- ด้านทักษะ
เครื่องมือการประเมิน
- การทดสอบข้อเขียนยินดีต้อนรับ