หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ให้บริการนวดไทย (Traditional Thai Massage) แก่ผู้รับบริการ

สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา)


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ WNS-SPA-3-093ZC

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ N/A

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะ (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
10413-01 เตรียมความพร้อมผู้รับบริการ เพื่อรับบริการนวดไทย (Traditional Thai Massage)

1.1 ชี้แจงขั้นตอนการนวดไทย ตามขั้นตอนของการนวดไทยเพื่อผ่อนคลายด้วยความสุภาพ

1.2 อธิบายประโยชน์ของการนวดไทย อย่างละเอียดครบถ้วน ด้วยความสุภาพ

10413-02 เตรียมและเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ สำหรับให้บริการ นวดไทย (Traditional Thai Massage) ตามที่ผ่านการอบรม

2.1 เตรียมห้องทรีทเม้นท์ จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับให้บริการนวดไทยได้ตำแหน่งถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ

2.2 จัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้หลังการให้บริการนวดไทยได้ถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต ถูกต้อง

2.3 จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังให้บริการนวดไทยได้ตำแหน่งถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ

10413-03 ให้บริการนวดไทย (Traditional Thai Massage) ตามขั้นตอน และมาตรฐาน

3.1 แนะนำการปฏิบัติตนสำหรรับรับบริการนวดไทย ตามขั้นตอนที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

3.2 ให้บริการนวดไทยตามขั้นตอนการนวดไทยเพื่อผ่อนคลายเริ่มจากนวดฝ่าเท้า นวดขา นวดแขน นวดมือ นวดหลัง นวดคอ และนวดใบหน้า จากด้านซ้ายไปขวาโดยคำนึงถึงข้อห้าม ข้อควรระวังในการนวดตามหลักวิชา ด้วยความสุภาพ และระมัดระวัง

10413-04 แนะนำการปฏิบัติตนหลังการรับบริการนวดไทย (Traditional Thai Massage) แก่ผู้รับบริการ

4.1 แนะนำการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการ นวดไทย ตามขั้นตอนที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

4.2 แนะนำโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่อง ตามขั้นตอนที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ


12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A

ยินดีต้อนรับ