หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ให้บริการนวดเท้า (Foot Massage) แก่ผู้รับบริการ

สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา)


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ WNS-SPA-3-097ZC

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ N/A

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะ (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
10417-01 เตรียมความพร้อมผู้รับบริการเพื่อรับบริการนวดเท้า (Foot Massage)

1.1 ชี้แจงขั้นตอนการให้บริการ นวดเท้า ตามขั้นตอนของการนวดเท้าเพื่อผ่อนคลายด้วยความสุภาพ

1.2 อธิบายประโยชน์ของการรับบริการ นวดเท้าอย่างละเอียดครบถ้วน ด้วยความสุภาพ

1.1 ชี้แจงขั้นตอนการให้บริการ นวดเท้า ตามขั้นตอนของการนวดเท้าเพื่อผ่อนคลายด้วยความสุภาพ

1.2 อธิบายประโยชน์ของการรับบริการ นวดเท้าอย่างละเอียดครบถ้วน ด้วยความสุภาพ

2.1 เตรียมห้องทรีทเม้นท์ จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับให้บริการนวดเท้า ตำแหน่งถูกต้อง ตามขั้นตอนที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ

2.2 จัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้หลังการให้บริการนวดเท้า ได้ถูกต้อง ตามขั้นตอนที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ

2.3 จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังการให้บริการนวดเท้า ตำแหน่งถูกต้องตามขั้นตอนที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ

3.1 แนะนำการปฏิบัติตนสำหรับรับบริการ นวดเท้า ตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

3.2 ให้บริการ นวดเท้า ตามขั้นตอนเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณเท้าโดยคำนึงถึงข้อห้าม ข้อควรระวังในการนวดตามหลักวิชา ด้วยความสุภาพ

4.1 แนะนำการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการ นวดเท้า ตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

4.2 แนะนำโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่อง ตามที่ผ่านการอบรมด้วยด้วยความสุภาพ

10417-02 เตรียมและเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ สำหรับให้บริการนวดเท้า (Foot Massage) ตามที่ผ่านการอบรม

2.1 เตรียมห้องทรีทเม้นท์ จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับให้บริการนวดเท้า ตำแหน่งถูกต้อง ตามขั้นตอนที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ

2.2 จัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้หลังการให้บริการนวดเท้า ได้ถูกต้อง ตามขั้นตอนที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ

2.3 จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังการให้บริการนวดเท้า ตำแหน่งถูกต้องตามขั้นตอนที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ

1.1 ชี้แจงขั้นตอนการให้บริการ นวดเท้า ตามขั้นตอนของการนวดเท้าเพื่อผ่อนคลายด้วยความสุภาพ

1.2 อธิบายประโยชน์ของการรับบริการ นวดเท้าอย่างละเอียดครบถ้วน ด้วยความสุภาพ

2.1 เตรียมห้องทรีทเม้นท์ จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับให้บริการนวดเท้า ตำแหน่งถูกต้อง ตามขั้นตอนที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ

2.2 จัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้หลังการให้บริการนวดเท้า ได้ถูกต้อง ตามขั้นตอนที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ

2.3 จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังการให้บริการนวดเท้า ตำแหน่งถูกต้องตามขั้นตอนที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ

3.1 แนะนำการปฏิบัติตนสำหรับรับบริการ นวดเท้า ตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

3.2 ให้บริการ นวดเท้า ตามขั้นตอนเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณเท้าโดยคำนึงถึงข้อห้าม ข้อควรระวังในการนวดตามหลักวิชา ด้วยความสุภาพ

4.1 แนะนำการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการ นวดเท้า ตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

4.2 แนะนำโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่อง ตามที่ผ่านการอบรมด้วยด้วยความสุภาพ

10417-03 ให้บริการนวดเท้า (Foot Massage)ตามขั้นตอน และมาตรฐานทรีทเม้นท์

3.1 แนะนำการปฏิบัติตนสำหรับรับบริการ นวดเท้า ตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

3.2 ให้บริการ นวดเท้า ตามขั้นตอนเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณเท้าโดยคำนึงถึงข้อห้าม ข้อควรระวังในการนวดตามหลักวิชา ด้วยความสุภาพ

1.1 ชี้แจงขั้นตอนการให้บริการ นวดเท้า ตามขั้นตอนของการนวดเท้าเพื่อผ่อนคลายด้วยความสุภาพ

1.2 อธิบายประโยชน์ของการรับบริการ นวดเท้าอย่างละเอียดครบถ้วน ด้วยความสุภาพ

2.1 เตรียมห้องทรีทเม้นท์ จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับให้บริการนวดเท้า ตำแหน่งถูกต้อง ตามขั้นตอนที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ

2.2 จัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้หลังการให้บริการนวดเท้า ได้ถูกต้อง ตามขั้นตอนที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ

2.3 จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังการให้บริการนวดเท้า ตำแหน่งถูกต้องตามขั้นตอนที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ

3.1 แนะนำการปฏิบัติตนสำหรับรับบริการ นวดเท้า ตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

3.2 ให้บริการ นวดเท้า ตามขั้นตอนเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณเท้าโดยคำนึงถึงข้อห้าม ข้อควรระวังในการนวดตามหลักวิชา ด้วยความสุภาพ

4.1 แนะนำการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการ นวดเท้า ตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

4.2 แนะนำโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่อง ตามที่ผ่านการอบรมด้วยด้วยความสุภาพ

10417-04 แนะนำการปฏิบัติตนหลังการรับบริการนวดเท้า (Foot Massage) แก่ผู้รับบริการ

4.1 แนะนำการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการ นวดเท้า ตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

4.2 แนะนำโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่อง ตามที่ผ่านการอบรมด้วยด้วยความสุภาพ

1.1 ชี้แจงขั้นตอนการให้บริการ นวดเท้า ตามขั้นตอนของการนวดเท้าเพื่อผ่อนคลายด้วยความสุภาพ

1.2 อธิบายประโยชน์ของการรับบริการ นวดเท้าอย่างละเอียดครบถ้วน ด้วยความสุภาพ

2.1 เตรียมห้องทรีทเม้นท์ จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับให้บริการนวดเท้า ตำแหน่งถูกต้อง ตามขั้นตอนที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ

2.2 จัดเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้หลังการให้บริการนวดเท้า ได้ถูกต้อง ตามขั้นตอนที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ

2.3 จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังการให้บริการนวดเท้า ตำแหน่งถูกต้องตามขั้นตอนที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ

3.1 แนะนำการปฏิบัติตนสำหรับรับบริการ นวดเท้า ตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

3.2 ให้บริการ นวดเท้า ตามขั้นตอนเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณเท้าโดยคำนึงถึงข้อห้าม ข้อควรระวังในการนวดตามหลักวิชา ด้วยความสุภาพ

4.1 แนะนำการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการ นวดเท้า ตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

4.2 แนะนำโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่อง ตามที่ผ่านการอบรมด้วยด้วยความสุภาพ


12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A

ยินดีต้อนรับ