หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตและสุขลักษณะในการผลิตอาหาร

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ FPC-FID-4-029ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตและสุขลักษณะในการผลิตอาหาร

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


3122 หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิต
7512 ผู้ทำขนมปัง ขนมเค้ก ขนมหวานและลูกกวาด
7513 ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นม
7514 ผู้ถนอมผลไม้ พืชผัก และผู้ถนอมอาหารที่เกี่ยวข้อง
7515 ผู้ชิมรสและจัดระดับระดับคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม
8160 ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


หน่วยสมรรถนะนี้ใช้ทักษะและความรู้ในการสอนทีมงานในด้านความรู้ทั่วไปในการผลิตอาหารผ่านการฝึกปฏิบัติและสอนทีมงานในด้านสุขลักษณะในการผลิตอาหารผ่านการฝึกปฏิบัติ
หน่วยสมรรถนะนี้เหมาะกับผู้เข้ารับการประเมินที่มีทักษะฝีมือ สามารถใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


 อุตสาหกรรมอาหาร


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


- พระราชบัญญัติอาหาร พุทธศักราช 2522
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชใน   การผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติ: หลักการทั่วไปเกี่ยวกับ    สุขลักษณะอาหาร ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2550 (มกษ. 9023-2550)
- สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม มอก.34-2546    ข้อปฏิบัติแนะนำระหว่างประเทศ: หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร (หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี         ในการผลิตอาหาร)


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
41020101 สอนทีมงานในด้านการผลิตอาหารผ่านการฝึกปฏิบัติ 4102010101 ถ่ายทอดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ และกระบวนการผลิตได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง 41020101.01
41020101 สอนทีมงานในด้านการผลิตอาหารผ่านการฝึกปฏิบัติ 4102010102 ถ่ายทอดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกระบวนการผลิตอาหาร 41020101.02
41020101 สอนทีมงานในด้านการผลิตอาหารผ่านการฝึกปฏิบัติ 4102010103 ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบันทึกและระบบเอกสารที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตอาหาร 41020101.03
41020102 สอนทีมงานในด้านสุขลักษณะในการผลิตอาหารผ่านการฝึกปฏิบัติ 4102010201 ถ่ายทอดความรู้ด้านสุขลักษณะในการผลิตอาหาร 41020102.01
41020102 สอนทีมงานในด้านสุขลักษณะในการผลิตอาหารผ่านการฝึกปฏิบัติ 4102010202 ถ่ายทอดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสุขลักษณะในการผลิตอาหาร 41020102.02
41020102 สอนทีมงานในด้านสุขลักษณะในการผลิตอาหารผ่านการฝึกปฏิบัติ 4102010203 ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบันทึกและระบบเอกสารที่เกี่ยวกับสุขลักษณะในการผลิตอาหาร 41020102.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


- ความรู้และทักษะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารขั้นพื้นฐานและ
- ความรู้และทักษะด้านความปลอดภัยอาหาร


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


1. ทักษะในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตและสุขลักษณะในการผลิตอาหาร
2. ทักษะในการถ่ายทอดหรือสอนทีมงานเกี่ยวกับด้านสุขลักษณะทั่วไป และด้านความรู้ทั่วไปในการผลิตอาหาร
3. ทักษะในการแก้ไขข้อบกพร่องในขั้นตอนการปฏิบัติงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้


1. ความรู้เกี่ยวกับหลักการสุขลักษณะทั่วไปตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต
2. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักการสุขลักษณะที่ดี
3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ และกระบวนการผลิต
4. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบันทึกและระบบเอกสาร
5. ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขข้อบกพร่องในขั้นตอนการปฏิบัติงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
ไม่มี
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
ไม่มี
     (ค) คำแนะนำในการประเมิน
 N/A
     (ง) วิธีการประเมิน
- การสอบข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)


ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   (ก) คำแนะนำ
 หากผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามเกณฑ์บางข้อไม่สมบูรณ์ ให้ผู้ทดสอบใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาผลการประเมิน และผู้ทดสอบต้องให้คำแนะนำในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ในเกณฑ์ที่ไม่สมบูรณ์นั้น โดยชี้แจงรายละเอียดในหัวข้อนั้นๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการประเมินมีความเข้าใจ
     (ข) คำอธิบายรายละเอียด
- การผลิตอาหาร หมายถึง การนำวัตถุดิบทางการเกษตรมาแปรรูป โดยอาศัยเทคโนโลยี เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหาร (Food Processing Equipment) เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์อาหารให้ได้ปริมาณมากๆ มีคุณภาพสม่ำเสมอ ปลอดภัย และสะดวกต่อการบริโภค
- สุขลักษณะในการผลิตอาหาร หมายถึง การปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหารในทุกขั้นตอนการผลิตอาหาร ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ การควบคุมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การจัดเก็บและการขนส่งจนถึงผู้บริโภค เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมั่นใจต่อการบริโภค


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


การสอบข้อเขียนยินดีต้อนรับ