หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการผู้โดยสาร

สาขาวิชาชีพการบิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AVT-GDI-4-125ZC

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการผู้โดยสาร

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

5112 อาชีพต้อนรับผู้โดยสารภาคพื้น6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการผู้โดยสาร การประสานงานเพื่อให้บริการผู้โดยสารกรณีต่าง ๆ โดยมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกบริเวณพื้นที่การบริการเคาน์เตอร์ตรวจรับบัตรขึ้นเครื่องและบริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่อง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้ประกอบวิชาชีพต้อนรับผู้โดยสารภาคพื้น


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

มาตรฐานและข้อกำหนดของสายการบิน


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
30202.01 ประสานงานการบริการบริเวณเคาน์เตอร์ตรวจรับบัตรขึ้นเครื่อง 1. ประสานงานการให้บริการผู้โดยสารพิเศษ 30202.01.01
30202.01 ประสานงานการบริการบริเวณเคาน์เตอร์ตรวจรับบัตรขึ้นเครื่อง 2. ประสานงานการให้บริการผู้โดยสารถือสัมภาระพิเศษ 30202.01.02
30202.01 ประสานงานการบริการบริเวณเคาน์เตอร์ตรวจรับบัตรขึ้นเครื่อง 3. ประสานงานการให้บริการผู้โดยสารร้องขอกรณีพิเศษ 30202.01.03
30202.01 ประสานงานการบริการบริเวณเคาน์เตอร์ตรวจรับบัตรขึ้นเครื่อง 4. แจ้งรายละเอียดการให้บริการพิเศษกับผู้ควบคุมเที่ยวบิน 30202.01.04
30202.02 ประสานงานการบริการบริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่อง 1. ตรวจสอบความพร้อมของเที่ยวบินกับหน่วยปฏิบัติการด้านการบิน 30202.02.05
30202.02 ประสานงานการบริการบริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่อง 2. ประสานงานหน่วยงานที่ดูแลผู้โดยสารพิเศษ 30202.02.01
30202.02 ประสานงานการบริการบริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่อง 3. ประสานงานหน่วยงานสนับสนุนการบินกรณีสัมภาระขึ้นเครื่องเกินข้อกำหนด 30202.02.02
30202.02 ประสานงานการบริการบริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่อง 4. ประสานงานหน่วยงานที่ดูแลผู้โดยสารร้องขอกรณีพิเศษ 30202.02.03
30202.02 ประสานงานการบริการบริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่อง 5. ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกับผู้โดยสาร 30202.02.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

- ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ- ทักษะการประสานงานกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ- ทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ- ทักษะการสื่อสารข้อมูลคำสั่ง ขั้นตอน กระบวนการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการผู้โดยสาร- ทักษะการตีความ สั่งการ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันเพื่อคุณภาพการบริการที่ดี- ทักษะการจัดการเพื่อการประสานงานที่ถูกต้องและรวดเร็ว- ทักษะการตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ- ทักษะการรายงานและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกะทันหัน โดยสอดคล้องกับกฎข้อบังคับและขั้นตอนการปฏิบัติของบริษัท

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- ความรู้ในเรื่องกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการผู้โดยสารตามมาตรฐานของสายการบิน- หลักความรู้ และความเข้าใจในการทำงานและการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง- ความรู้ในการใช้อุปกรณ์ กระบวนการ และข้อมูลทางเทคนิคของอุปกรณ์ หรือข้อจำกัดในการปฏิบัติงานการบริการผู้โดยสาร- ความรู้ในข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการประสานงานในสถานการณ์ต่าง ๆ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน          - เอกสาร/หลักฐานรับรองการทำงาน          - แบบประเมินการสัมภาษณ์(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)          - แบบประเมินข้อเขียน          - การสอบภาคทฤษฎีและเอกสารที่ใช้ทดสอบ(ค) คำแนะนำในการประเมิน          หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง          1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง          2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง          3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการผู้โดยสาร(ง) วิธีการประเมิน          1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ เอกสาร/หลักฐานรับรองการทำงาน และการสอบสัมภาษณ์          2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ ได้แก่ การสอบข้อเขียน          *ในกรณีที่ผู้เข้ารับการประเมินไม่ผ่านครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินแจ้งหน่วยสมรรถนะและหน่วยสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้เข้ารับการประเมินทราบ และไปทบทวนสมรรถนะ ซึ่งผู้เข้ารับการประเมินสามารถกลับมาทดสอบใหม่อีกครั้ง


15. ขอบเขต (Range Statement)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน          - เอกสาร/หลักฐานรับรองการทำงาน          - แบบประเมินการสัมภาษณ์(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)          - แบบประเมินข้อเขียน          - การสอบภาคทฤษฎีและเอกสารที่ใช้ทดสอบ(ค) คำแนะนำในการประเมิน          หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง          1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง          2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง          3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการผู้โดยสาร(ง) วิธีการประเมิน          1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ เอกสาร/หลักฐานรับรองการทำงาน และการสอบสัมภาษณ์          2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ ได้แก่ การสอบข้อเขียน          *ในกรณีที่ผู้เข้ารับการประเมินไม่ผ่านครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินแจ้งหน่วยสมรรถนะและหน่วยสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้เข้ารับการประเมินทราบ และไปทบทวนสมรรถนะ ซึ่งผู้เข้ารับการประเมินสามารถกลับมาทดสอบใหม่อีกครั้ง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

          18.1 สอบข้อเขียน          18.2 สอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ