หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนผู้โดยสาร

สาขาวิชาชีพการบิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AVT-GDI-4-111ZC

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนผู้โดยสาร

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

5112 อาชีพต้อนรับผู้โดยสารภาคพื้น6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วยทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อการออกบัตรขึ้นเครื่องให้แก่ผู้โดยสาร การตรวจรับสัมภาระลงห้องเก็บสัมภาระใต้ท้องเครื่อง และตรวจสัมภาระนำติดตัวขึ้นเครื่อง ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัยของการเดินทางทางอากาศ รวมถึงการต้อนรับเพื่อสอบถามรายละเอียดของการเดินทาง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้ประกอบวิชาชีพต้อนรับผู้โดยสารภาคพื้น


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

- ข้อกำหนด International Standards ของ IATA Ground Operations Manual-IGOM- ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของ ICAO- ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
30102.01 เตรียมความพร้อมก่อนการให้บริการ 3. สรุปข้อมูลที่จำเป็นของเที่ยวบินที่ปฏิบัติงาน 30102.01.03
30102.01 เตรียมความพร้อมก่อนการให้บริการ 1. จัดเตรียมเอกสารก่อนการให้บริการ 30102.01.01
30102.01 เตรียมความพร้อมก่อนการให้บริการ 2. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำงาน 30102.01.02
30102.02 ต้อนรับผู้โดยสาร 3. สอบถามเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง 30102.02.03
30102.02 ต้อนรับผู้โดยสาร 1. ทักทายผู้โดยสาร 30102.02.01
30102.02 ต้อนรับผู้โดยสาร 2. สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเที่ยวบิน 30102.02.02
30102.03 ออกบัตรขึ้นเครื่องให้แก่ผู้โดยสาร 4. ออกบัตรขึ้นเครื่องตามเที่ยวบินที่ได้สำรองไว้ 30102.03.04
30102.03 ออกบัตรขึ้นเครื่องให้แก่ผู้โดยสาร 5. ให้ข้อมูลรายละเอียดเที่ยวบินแก่ผู้โดยสาร 30102.03.05
30102.03 ออกบัตรขึ้นเครื่องให้แก่ผู้โดยสาร 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้โดยสารให้ตรงกับบัญชีรายชื่อ 30102.03.01
30102.03 ออกบัตรขึ้นเครื่องให้แก่ผู้โดยสาร 2. ตรวจสอบเอกสารการเดินทางของผู้โดยสาร 30102.03.02
30102.03 ออกบัตรขึ้นเครื่องให้แก่ผู้โดยสาร 3. จัดที่นั่งบนเครื่องบินตามมาตรฐานของสายการบิน 30102.03.03
30102.04 ตรวจสอบสัมภาระลงห้องเก็บสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 1. ตรวจสภาพสัมภาระของผู้โดยสาร 30102.04.01
30102.04 ตรวจสอบสัมภาระลงห้องเก็บสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 2. สอบถามด้วยคำถามด้านการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน (Safety and Security Questions) 30102.04.02
30102.04 ตรวจสอบสัมภาระลงห้องเก็บสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 3. ตรวจสอบขนาดสัมภาระของผู้โดยสารตามข้อกำหนดของ สายการบิน 30102.04.03
30102.04 ตรวจสอบสัมภาระลงห้องเก็บสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 4. ตรวจสอบน้ำหนักและจำนวนสัมภาระตามข้อกำหนดของ สายการบินตามประเภทบัตรโดยสาร 30102.04.04
30102.05 ตรวจรับสัมภาระลงห้องเก็บสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 3. ติดแถบสัมภาระได้อย่างถูกต้องตามประเภทผู้โดยสาร 30102.05.03
30102.05 ตรวจรับสัมภาระลงห้องเก็บสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 4. ติดแถบสัมภาระ (Baggage Tag) ได้อย่างถูกต้องตามจุดหมายปลายทาง 30102.05.04
30102.05 ตรวจรับสัมภาระลงห้องเก็บสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 5. ให้ข้อมูลจุดหมายปลายทางของสัมภาระแก่ผู้โดยสาร 30102.05.05
30102.05 ตรวจรับสัมภาระลงห้องเก็บสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 1. เปรียบเทียบปรับน้ำหนักและขนาดสัมภาระที่เกินข้อกำหนด 30102.05.01
30102.05 ตรวจรับสัมภาระลงห้องเก็บสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 2. บันทึกรายละเอียดรายการสัมภาระของผู้โดยสารเข้าระบบ 30102.05.02
30102.06 ตรวจสัมภาระนำติดตัวขึ้นเครื่อง 1. ตรวจสภาพสัมภาระนำติดตัวขึ้นเครื่องของผู้โดยสาร 30102.06.01
30102.06 ตรวจสัมภาระนำติดตัวขึ้นเครื่อง 2. สอบถามข้อมูลของสัมภาระนำติดตัวขึ้นเครื่องด้วยคำถามด้านการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน (Safety and Security Questions) 30102.06.02
30102.06 ตรวจสัมภาระนำติดตัวขึ้นเครื่อง 3. ตรวจสอบจำนวน ขนาด และน้ำหนักของสัมภาระนำติดตัวขึ้นเครื่องตามข้อกำหนดของสายการบิน 30102.06.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

- ทักษะการสื่อสารกับผู้อื่นในระหว่างการให้บริการลงทะเบียนบัตรโดยสารและสัมภาระ- ทักษะการตรวจสอบและใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นในการลงทะเบียนบัตรโดยสารและสัมภาระได้อย่างถูกต้อง- ทักษะการลงทะเบียนบัตรโดยสารผ่านระบบปฏิบัติการ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- ความรู้ในกฎระเบียบ ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนบัตรโดยสารและสัมภาระของสายการบิน- ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารการลงทะเบียนบัตรโดยสารและสัมภาระ- ความรู้ด้านความปลอดภัยของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและการบินสากลที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการลงทะเบียนบัตรโดยสารและสัมภาระ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน          - เอกสาร/หลักฐานรับรองการทำงาน          - แบบประเมินการสัมภาษณ์          - แบบประเมินการสอบภาคปฏิบัติ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)          - แบบประเมินข้อเขียน          - ใบผ่านการฝึกอบรมการให้บริการลงทะเบียนบัตรโดยสารสัมภาระ (ถ้ามี)(ค) คำแนะนำในการประเมิน          หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง          1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง          2. วิธีการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง          3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง(ง) วิธีการประเมิน          1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ เอกสาร/หลักฐานรับรองการทำงาน การสอบสัมภาษณ์ และการสอบปฏิบัติ          2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ ได้แก่ การสอบข้อเขียน          *ในกรณีที่ผู้เข้ารับการประเมินไม่ผ่านครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินแจ้งหน่วยสมรรถนะและหน่วยสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้เข้ารับการประเมินทราบ และไปทบทวนสมรรถนะ ซึ่งผู้เข้ารับการประเมินสามารถกลับมาทดสอบใหม่อีกครั้ง


15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

          ขอบเขตการปฏิบัติงานในการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนผู้โดยสาร เริ่มตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ที่จำเป็น และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ของบริเวณการปฏิบัติงาน ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในด้านการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนผู้โดยสารเพื่อให้การออกบัตรขึ้นเครื่องแก่ผู้โดยสาร การตรวจรับสัมภาระลงห้องเก็บของใต้ท้องเครื่อง การตรวจสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการเดินทางทางอากาศ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการต้อนรับตามมาตรฐานการให้บริการของสายการบิน เพื่อสอบถามรายละเอียดของการเดินทาง(ก) คำแนะนำ          ขอบเขต (Range Statement) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะในภาพรวม ซึ่งจะเป็นการระบุสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนผู้โดยสาร มีลักษณะสำคัญใน 4 กลุ่ม กล่าวคือ          1. ขั้นตอน ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน (Workplace Procedures)ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อออกบัตรขึ้นเครื่องให้แก่ผู้โดยสาร          2. สถานที่ทำงาน (Work Site) บริเวณเช็คอินเคาน์เตอร์          3. สภาวะในการทำงาน (Operating Conditions) การให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนบัตรผู้โดยสาร การเปลี่ยนแปลงตามการร้องขอของผู้โดยสาร การเปลี่ยนแปลงของเที่ยวบิน          4. ข้อมูล/เอกสาร (Information/Documents) เช่น บัตรขึ้นเครื่อง แถบสัมภาระ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง(ข) คำอธิบายรายละเอียด          1. เอกสารในการให้บริการลงทะเบียนบัตรผู้โดยสาร ได้แก่ บัญชีรายชื่อผู้โดยสาร (Passenger Name Record)          2. อุปกรณ์ที่จำเป็นในการลงทะเบียนบัตรผู้โดยสาร ได้แก่ อุปกรณ์สำนักงาน คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์          3. บัตรขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) หมายถึง บัตรที่ระบุที่นั่งเพื่อเป็นการอนุญาตให้เดินทางตามที่ระบุไว้          4. สัมภาระสำหรับลงห้องเก็บสัมภาระใต้ท้องเครื่อง หมายถึง สิ่งของที่สามารถนำฝากไปกับเครื่องบินภายใต้ระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางการเดินทางทางอากาศ          5. คำถามด้านการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน (Safety and Security Questions) หมายถึง คำถามเพื่อเป็นการทวนสอบถึงความรู้ ความเข้าใจด้านความปลอดภัย เพื่อเป็นมาตรการเบื้องต้นในการตรวจสอบความปลอดภัยของสิ่งของที่สามารถนำฝากหรือนำติดตัวขึ้นเครื่องได้          6. สัมภาระที่นำติดตัวขึ้นเครื่อง หมายถึง สิ่งของที่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องบินภายใต้ระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางการเดินทางทางอากาศ          7. แถบสัมภาระ (Baggage Tag) หมายถึง ป้ายที่ติดบนสัมภาระสำหรับเก็บลงห้องเก็บสัมภาระใต้ท้องเครื่อง


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

          18.1 สอบข้อเขียน          18.2 สอบสัมภาษณ์          18.3 สอบปฏิบัติยินดีต้อนรับ