หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการจัดการห้องเย็น

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-WII-6-044ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการจัดการห้องเย็น

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้บริหารคลังสินค้าห้องเย็น6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
  บุคคลทำหน้าที่เกี่ยวกับวางแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าห้องเย็น การควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการคลังสินค้าห้องเย็น และปรับปรุงแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการคลังสินค้าห้องเย็น

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
1324 ผู้จัดการด้านการจัดหาและจัดส่งสินค้า

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
103161 วางแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการห้องเย็น 1. วางแผนการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าห้องเย็นตามมาตรฐานของสถานประกอบการที่กำหนด 103161.01 104280
103161 วางแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการห้องเย็น 2. เลือกใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าห้องเย็นตามแผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการห้องเย็นที่กำหนด 103161.02 104281
103161 วางแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการห้องเย็น 3. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าห้องเย็นตามแผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการห้องเย็นที่กำหนด 103161.03 104282
103162 ควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการห้องเย็น 1. กำหนดข้อมูลสินค้าในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าห้องเย็นตามแผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการห้องเย็นของสถานประกอบการที่กำหนด 103162.01 104283
103162 ควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการห้องเย็น 2. วิเคราะห์ข้อมูลสินค้า และรูปแบบบริการที่ได้จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าห้องเย็น ตามแผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการห้องเย็นของสถานประกอบการที่กำหนด 103162.02 104284
103163 ปรับปรุงแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการห้องเย็น 1. วางแผนปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าห้องเย็นตามมาตรฐานของสถานประกอบการที่กำหนด 103163.01 104285
103163 ปรับปรุงแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการห้องเย็น 2. ติดตาม และประเมินผลแผนปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าห้องเย็นให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรตามแผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการห้องเย็นของสถานประกอบการที่กำหนด 103163.02 104286

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

   1. ปฏิบัติการวางแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าห้องเย็น

1.1 สามารถวางแผนการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าห้องเย็นได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.2 เลือกใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าห้องเย็นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามแผนที่กำหนด

1.3 บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าห้องเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนด

   2. ปฏิบัติการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าห้องเย็น

2.1 สามารถกำหนดข้อมูลสินค้าในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าห้องเย็นให้มีความทันสมัย และถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

2.2 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสินค้า และรูปแบบบริการที่ได้จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าห้องเย็นเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

   3. ปฏิบัติการปรับปรุงแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าห้องเย็น

3.1 สามารถวางแผนปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าห้องเย็นให้มีความทันสมัยได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

3.2 สามารถติดตาม และประเมินผลแผนปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าห้องเย็นให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรอย่างถูกต้องครบถ้วนตามแผนที่กำหนด


(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การวางแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าห้องเย็น

2. การควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าห้องเย็น

3. การปรับปรุงแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าห้องเย็น14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

   1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

   2. เอกสารรับรองหรือประเมินผลจากสถานประกอบการ

   3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

   1. เอกสารผ่านการอบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้า

   2. เอกสารการรับรองผลการประเมินจากสถานประกอบการ

   3. เอกสารการรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือการสัมภาษณ์ด้านความรู้

   4. แฟ้มสะสมผลงาน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

   ประเมินเกี่ยวกับจัดการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการคลังสินค้า โดยพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีประเมิน

   1. พิจารณาจากหลักฐานความรู้

   2. พิจารณาจากหลักฐานการปฏิบัติงาน15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ 

   การวางแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าห้องเย็น ควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าห้องเย็น และปรับปรุงแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าห้องเย็น 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

   1.จัดการวางแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าห้องเย็น จะต้องวางแผนการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าห้องเย็น สามารถเลือกใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าห้องเย็น และรวมถึงสามารถบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าห้องเย็น

   2.จัดการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าห้องเย็น จะต้องกำหนดข้อมูลสินค้าในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าห้องเย็นให้ทันสมัย และรวมถึงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าและรูปแบบบริการที่ได้จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าห้องเย็น 

   3.จัดการปรับปรุงแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าห้องเย็น จะต้องวางแผนปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าห้องเย็นรวมถึงสามารถติดตาม และประเมินผลแผนปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าห้องเย็น 16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบอัตนัย

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการสัมภาษณ์

  3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

2. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบอัตนัย

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการสัมภาษณ์

  3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

3 เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบอัตนัย

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการสัมภาษณ์

  3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

 
ยินดีต้อนรับ