หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารต้นทุนและทรัพยากรในห้องเย็น

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-WII-6-043ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารต้นทุนและทรัพยากรในห้องเย็น

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

     ผู้บริหารคลังสินค้าห้องเย็น6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
     บุคคลทำหน้าที่เกี่ยวกับวางแผนต้นทุนและทรัพยากรในคลังสินค้าห้องเย็น ควบคุมต้นทุนและทรัพยากรในคลังสินค้าห้องเย็น และปรับปรุงแผนต้นทุนและทรัพยากรในคลังสินค้าห้องเย็น

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
1324 ผู้จัดการด้านการจัดหาและจัดส่งสินค้า

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
103151 วางแผนต้นทุนและทรัพยากรในห้องเย็น 1. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุน และทรัพยากรในคลังสินค้าห้องเย็นตามแผนที่สถานประกอบการกำหนด 103151.01 104270
103151 วางแผนต้นทุนและทรัพยากรในห้องเย็น 2. กำหนดทรัพยากรที่จะใช้ในคลังสินค้าห้องเย็น ตามแผนที่สถานประกอบการกำหนด 103151.02 104271
103151 วางแผนต้นทุนและทรัพยากรในห้องเย็น 3. จัดทำแผนการลดต้นทุน และทรัพยากรในคลังสินค้าห้องเย็น ตามแผนที่สถานประกอบการกำหนด 103151.03 104272
103151 วางแผนต้นทุนและทรัพยากรในห้องเย็น 4. ตรวจสอบแผนการลดต้นทุน และทรัพยากรในคลังสินค้าห้องเย็น ตามแผนที่สถานประกอบการกำหนด 103151.04 104273
103152 ควบคุมต้นทุนและทรัพยากรในห้องเย็น 1. ควบคุมปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุน และทรัพยากรที่ใช้ในคลังสินค้าห้องเย็นตามแผนการลดต้นทุน และทรัพยากรของสถานประกอบการที่กำหนด 103152.01 104274
103152 ควบคุมต้นทุนและทรัพยากรในห้องเย็น 2. ตรวจสอบ ประเมินปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุน และทรัพยากรที่ใช้ในคลังสินค้าห้องเย็นตามแผนการลดต้นทุน และทรัพยากรของสถานประกอบการที่กำหนด 103152.02 104275
103152 ควบคุมต้นทุนและทรัพยากรในห้องเย็น 3. ตรวจสอบผลรายงานการลดต้นทุน และทรัพยากรในคลังสินค้าห้องเย็น ตามแผนการลดต้นทุนและทรัพยากรของสถานประกอบการที่กำหนด 103152.03 104276
103153 ปรับปรุงแผนต้นทุนและทรัพยากรในห้องเย็น 1. จัดทำแผนปรับปรุงต้นทุน และทรัพยากรในคลังสินค้าห้องเย็น ตามแผนการลดต้นทุนและทรัพยากรของสถานประกอบการกำหนด 103153.01 104277
103153 ปรับปรุงแผนต้นทุนและทรัพยากรในห้องเย็น 2. ควบคุมแผนปรับปรุงต้นทุน และทรัพยากรในคลังสินค้าห้องเย็น ตามแผนการลดต้นทุนและทรัพยากรของสถานประกอบการกำหนด 103153.02 104278
103153 ปรับปรุงแผนต้นทุนและทรัพยากรในห้องเย็น 3. ประเมินแผนปรับปรุงต้นทุน และทรัพยากรในคลังสินค้าห้องเย็น ตามแผนการลดต้นทุนและทรัพยากรของสถานประกอบการกำหนด 103153.03 104279

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการวางแผนต้นทุนและทรัพยากรในคลังสินค้าห้องเย็น

   1.1 สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุน และทรัพยากรในคลังสินค้าห้องเย็นได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามแผนที่กำหนด

   1.2 สามารถกำหนดทรัพยากรที่จะใช้ในคลังสินค้าห้องเย็นอย่างถูกต้องครบถ้วนตามแผนที่กำหนด

   1.3 สามารถจัดทำแผนการลดต้นทุน และทรัพยากรในคลังสินค้าห้องเย็นได้อย่างครบถ้วนได้ถูกต้องเหมาะสมตามตามแผนการลดต้นทุนและทรัพยากรในคลังสินค้าห้องเย็นตามที่กำหนด

   1.4 สามารถตรวจสอบแผนการลดต้นทุน และทรัพยากรในคลังสินค้าห้องเย็นได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามแผนที่กำหนด

2. ปฏิบัติการควบคุมต้นทุนและทรัพยากรในคลังสินค้าห้องเย็น

  2.1 สามารถควบคุมปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุน และทรัพยากรที่ใช้ในคลังสินค้าห้องเย็นได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามแผนที่กำหนด

  2.2 สามารถตรวจสอบ ประเมินปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุน และทรัพยากรที่ใช้ในคลังสินค้าห้องเย็นอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนด

  2.3 สามารถตรวจสอบผลรายงานการลดต้นทุน และทรัพยากรในคลังสินค้าห้องเย็นได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามแผนที่กำหนด

3. ปฏิบัติการปรับปรุงแผนต้นทุนและทรัพยากรในคลังสินค้าห้องเย็น

  3.1 สามารถจัดทำแผนปรับปรุงต้นทุน และทรัพยากรในคลังสินค้าห้องเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนด

  3.2 สามารถควบคุมแผนปรับปรุงต้นทุน และทรัพยากรในคลังสินค้าห้องเย็นให้ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนด

  3.3 สามารถประเมินแผนปรับปรุงต้นทุน และทรัพยากรในคลังสินค้าห้องเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนด


(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การวางแผนต้นทุนและทรัพยากรในคลังสินค้า

2. การควบคุมต้นทุนและทรัพยากรในคลังสินค้า

3. การปรับปรุงแผนต้นทุนและทรัพยากรในคลังสินค้า

 14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

 2. เอกสารรับรองหรือประเมินผลจากสถานประกอบการ

 3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

 1. เอกสารผ่านการอบรมการจัดการทรัพยากร และการลดต้นทุนของคลังสินค้าห้องเย็น

 2. เอกสารการรับรองผลการประเมินจากสถานประกอบการ

 3. เอกสารการรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือการสัมภาษณ์ด้านความรู้

 4. แฟ้มสะสมผลงาน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

   ประเมินเกี่ยวกับจัดการบริหารต้นทุนและทรัพยากรในคลังสินค้าห้องเย็น โดยพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีประเมิน

  1. พิจารณาจากหลักฐานความรู้

  2. พิจารณาจากหลักฐานการปฏิบัติงาน15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ 

   การวางแผนต้นทุนและทรัพยากรในคลังสินค้าห้องเย็น ควบคุมต้นทุนและทรัพยากรในคลังสินค้าห้องเย็น และปรับปรุงแผนต้นทุนและทรัพยากรในคลังสินค้าห้องเย็น

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

   1. จัดการวางแผนต้นทุนและทรัพยากรในคลังสินค้าห้องเย็น จะต้องวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุน และทรัพยากรในคลังสินค้าห้องเย็น สามารถวางแผนกำหนดทรัพยากรที่จะใช้ในคลังสินค้าห้องเย็น สามารถจัดทำแผนการลดต้นทุนและทรัพยากรในคลังสินค้าห้องเย็น และรวมถึงสามารถตรวจสอบแผนการลดต้นทุนและทรัพยากรในคลังสินค้าห้องเย็น

   2. จัดการควบคุมต้นทุนและทรัพยากรในคลังสินค้าห้องเย็น จะต้องควบคุมปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุน และทรัพยากรที่ใช้ในคลังสินค้าห้องเย็น สามารถตรวจสอบ ประเมินปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุนและทรัพยากรที่ใช้ในคลังสินค้าห้องเย็น และรวมถึงสามารถตรวจสอบผลรายงานการลดต้นทุนและทรัพยากรในคลังสินค้าห้องเย็น

   3. จัดการปรับปรุงแผนต้นทุนและทรัพยากรในคลังสินค้าห้องเย็น จะต้องจัดทำแผนปรับปรุงต้นทุน และทรัพยากรในคลังสินค้าห้องเย็น สามารถควบคุมแผนปรับปรุงต้นทุนและทรัพยากรในคลังสินค้าห้องเย็นให้ปฏิบัติตามแผนที่กำหนด และรวมถึงสามารถประเมินแผนปรับปรุงต้นทุนและทรัพยากรในคลังสินค้าห้องเย็น 16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบอัตนัย

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการสัมภาษณ์

  3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

2. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบอัตนัย

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการสัมภาษณ์

  3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

3. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบอัตนัย

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการสัมภาษณ์

  3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

 

 

 
ยินดีต้อนรับ