หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการความพึงพอใจของลูกค้าห้องเย็น

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-WII-6-042ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการความพึงพอใจของลูกค้าห้องเย็น

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

   ผู้บริหารคลังสินค้าห้องเย็น6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
   บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า แก้ไขปัญหาการบริการลูกค้า และกำหนดนโยบายป้องกันปัญหาการบริการลูกค้า

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
1324 ผู้จัดการด้านการจัดหาและจัดส่งสินค้า

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
103141 จัดการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าห้องเย็น 1. กำหนดนโยบายจัดการรับข้อร้องเรียนด้านการให้บริการแก่ลูกค้า ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการให้บริการของสถานประกอบการ 103141.01 104258
103141 จัดการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าห้องเย็น 2. ติดตามผลการรับข้อร้องเรียนด้านการให้บริการแก่ลูกค้า ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการให้บริการของสถานประกอบการ 103141.02 104259
103141 จัดการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าห้องเย็น 3. วิเคราะห์ แก้ไข และปรับปรุงข้อร้องเรียนด้านการให้บริการแก่ลูกค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนดการให้บริการของสถานประกอบการ 103141.03 104260
103142 ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าห้องเย็น 1. ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ตามข้อกำหนดของการให้บริการ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการให้บริการของสถานประกอบการ 103142.01 104261
103142 ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าห้องเย็น 2. ติดตามการดำเนินการตามขั้นตอนและแผนงานที่กำหนดไว้ในแผนการวัดความพึงพอใจของลูกค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนดการให้บริการของสถานประกอบการ 103142.02 104262
103142 ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าห้องเย็น 3. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าห้องเย็นให้แก่ผู้เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดการให้บริการของสถานประกอบการ 103142.03 104263
103143 แก้ไขปัญหาการบริการลูกค้าห้องเย็น 1. วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนของลูกค้า ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการให้บริการของสถานประกอบการ 103143.01 104264
103143 แก้ไขปัญหาการบริการลูกค้าห้องเย็น 2. ติดตามผลการแก้ปัญหา และข้อร้องเรียนของลูกค้าในภายหลัง ได้รับการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดการให้บริการของสถานประกอบการ 103143.02 104265
103143 แก้ไขปัญหาการบริการลูกค้าห้องเย็น 3. รายงานผลการแก้ปัญหาการบริการลูกค้าให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการให้บริการของสถานประกอบการ 103143.03 104266
103144 จัดการป้องกันปัญหาการบริการลูกค้าห้องเย็น 1. กำหนดนโยบายป้องกันปัญหาการบริการลูกค้า ตามข้อกำหนดการให้บริการของสถานประกอบการ 103144.01 104267
103144 จัดการป้องกันปัญหาการบริการลูกค้าห้องเย็น 2. ติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันปัญหาการบริการลูกค้า ตามข้อกำหนดการให้บริการของสถานประกอบการ 103144.02 104268
103144 จัดการป้องกันปัญหาการบริการลูกค้าห้องเย็น 3.รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันปัญหาการบริการลูกค้า ตามข้อกำหนดการให้บริการของสถานประกอบการ 103144.03 104269

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการจัดทำการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า

1.1 สามารถกำหนดนโยบายจัดการรับข้อร้องเรียนด้านการให้บริการห้องเย็นแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.2 สามารถติดตามผลการรับข้อร้องเรียนด้านการให้บริการห้องเย็นแก่ลูกค้า ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.3 สามารถวิเคราะห์ แก้ไข และปรับปรุงข้อร้องเรียนด้านการให้บริการห้องเย็นแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

2. ปฏิบัติการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า

2.1 สามารถประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ตามข้อกำหนดของการให้บริการห้องเย็นได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดการให้บริการ

2.2 สามารถติดตามการดำเนินการตามขั้นตอนและแผนงานที่กำหนดไว้ในแผนการเฝ้าระวังและวัดบริการห้องเย็น ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดการให้บริการ

2.3 สามารถรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ การเฝ้าระวังและการวัด ให้แก่หัวหน้างานได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

3. ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการบริการลูกค้า

3.1 สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนของลูกค้าได้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

3.2 สามารถติดตามผลการแก้ปัญหาและข้อร้องเรียนของลูกค้าในภายหลัง ได้รับการดำเนินการตามข้อกำหนดในการให้บริการห้องเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.3 สามารถรายงานผลการแก้ปัญหาการบริการห้องเย็นแก่ลูกค้าให้ผู้เกี่ยวข้องทราบได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

4. ปฏิบัติการจัดทำการป้องกันปัญหาการบริการลูกค้า

4.1 สามารถกำหนดนโยบายป้องกันปัญหาการบริการลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดในการให้บริการห้องเย็น

4.2 สามารถติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันปัญหาการบริการลูกค้า ได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดในการให้บริการห้องเย็น

4.3 สามารถรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันปัญหาการบริการลูกค้า ได้ถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด


(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การจัดการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า

2. การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า

3. การแก้ไขปัญหาการบริการห้องเย็นแก่ลูกค้า

4. การกำหนดนโยบายป้องกันปัญหาการบริการลูกค้า14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

     หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

  1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

  2. เอกสารการประเมินการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน

  3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตจากการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับจัดการความพึงพอใจของลูกค้า

  2. เอกสารรับรองหรือผลการประเมินจากสถานประกอบการ

  3. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือการสัมภาษณ์ด้านความรู้

  4. แฟ้มสะสมผลงาน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

   ประเมินเกี่ยวกับจัดการจัดการความพึงพอใจของลูกค้า โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

  1. พิจารณาหลักฐานความรู้

  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ 

   การจัดการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า แก้ไขปัญหาการบริการลูกค้า และกำหนดนโยบายป้องกันปัญหาการบริการลูกค้า

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

  1. การจัดการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า จะต้องกำหนดนโยบายจัดการรับข้อร้องเรียนด้านการให้บริการห้องเย็นแก่ลูกค้า สามารถติดตามผลการรับข้อร้องเรียนด้านการให้บริการห้องเย็นแก่ลูกค้า และรวมถึงสามารถวิเคราะห์ แก้ไข และปรับปรุงข้อร้องเรียนด้านการให้บริการห้องเย็นแก่ลูกค้า

  2. การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าคลังสินค้าห้องเย็น จะต้องประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ตามข้อกำหนดของการให้บริการห้องเย็นตามข้อกำหนดการให้บริการ สามารถติดตามการดำเนินการตามขั้นตอนและแผนงานที่กำหนดไว้ในแผนการวัดความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ และรวมถึงรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบ

  3. การแก้ไขปัญหาการบริการห้องเย็นแก่ลูกค้า จะต้องวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนของลูกค้า สามารถติดตามผลการแก้ปัญหาและข้อร้องเรียนของลูกค้าในภายหลังได้รับการดำเนินการตามข้อกำหนดในการให้บริการ และรวมถึงรายงานผลการแก้ปัญหาการบริการห้องเย็นแก่ลูกค้าให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

  4. การกำหนดนโยบายป้องกันปัญหาการบริการห้องเย็นแก่ลูกค้า จะต้องกำหนดนโยบายป้องกันปัญหาการบริการห้องเย็นแก่ลูกค้าตามข้อกำหนดในการให้บริการ สามารถติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันปัญหาการบริการห้องเย็นแก่ลูกค้า และรวมถึงรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันปัญหาการบริการห้องเย็นแก่ลูกค้า16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1 เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบอัตนัย

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการสัมภาษณ์

  3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

2 เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบอัตนัย

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการสัมภาษณ์

  3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

3. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบอัตนัย

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการสัมภาษณ์

3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

4. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบอัตนัย

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการสัมภาษณ์

  3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

 

 
ยินดีต้อนรับ