หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนกระบวนการให้บริการห้องเย็น

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-WII-6-041ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนกระบวนการให้บริการห้องเย็น

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้บริหารคลังสินค้าห้องเย็น6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
   บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับ การกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการให้บริการห้องเย็น กำหนดเอกสารที่ใช้ในกระบวนการให้บริการห้องเย็น ควบคุมเอกสารที่ใช้ในกระบวนการให้บริการห้องเย็น กำหนดหลักเกณฑ์การควบคุมกระบวนการให้บริการห้องเย็น จัดการทรัพยากรที่ใช้ดำเนินกระบวนการให้บริการห้องเย็น และประเมินผลการดำเนินงานตามกระบวนการให้บริการห้องเย็น

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
1324 ผู้จัดการด้านการจัดหาและจัดส่งสินค้า

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
103131 กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการให้บริการห้องเย็น 1. กำหนดกลยุทธการให้บริการห้องเย็นให้เป็นไปตามข้อกำหนดการให้บริการของสถานประกอบการ 103131.01 104240
103131 กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการให้บริการห้องเย็น 2. ปรับกลยุทธ์ที่จำเป็นที่ไม่ได้ระบุไว้ แต่จำเป็นสำหรับการบริการห้องเย็นให้เป็นไปตามข้อกำหนดการให้บริการของสถานประกอบการ 103131.02 104241
103131 กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการให้บริการห้องเย็น 3. กำกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ตามข้อกำหนด กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการให้บริการของสถานประกอบการ 103131.03 104242
103131 กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการให้บริการห้องเย็น 4. กำหนดเกณฑ์ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่กำหนดขึ้นโดยองค์กร ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการให้บริการของสถานประกอบการ 103131.04 104243
103132 กำหนดเอกสารที่ใช้ในกระบวนการให้บริการห้องเย็น 1. พิจารณาเอกสารที่ใช้ในกระบวนการ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการให้บริการของสถานประกอบการ 103132.01 104244
103132 กำหนดเอกสารที่ใช้ในกระบวนการให้บริการห้องเย็น 2. อนุมัติการจัดทำเอกสารและบันทึกที่สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติ และข้อกฎหมายให้เป็นไปตามข้อกำหนดการให้บริการของสถานประกอบการ 103132.02 104245
103133 ควบคุมเอกสารที่ใช้ในกระบวนการให้บริการห้องเย็น 1. กำหนดนโยบายการควบคุมเอกสารที่ใช้ในกระบวนการให้บริการห้องเย็น ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการให้บริการของสถานประกอบการ 103133.01 104246
103133 ควบคุมเอกสารที่ใช้ในกระบวนการให้บริการห้องเย็น 2. อนุมัติ ควบคุม และตรวจสอบเอกสารเผยแพร่ออกไปภายนอก ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการให้บริการของสถานประกอบการ 103133.02 104247
103134 กำหนดหลักเกณฑ์การควบคุมกระบวนการให้บริการห้องเย็น 1. กำหนดหลักเกณฑ์ควบคุมกระบวนการให้บริการตามระบบบริหารคุณภาพขององค์กร ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการให้บริการของสถานประกอบการ 103134.01 104248
103134 กำหนดหลักเกณฑ์การควบคุมกระบวนการให้บริการห้องเย็น 2. ติดตามผลการการควบคุมกระบวนการให้บริการห้องเย็นในระบบบริหารคุณภาพขององค์กรตามข้อกำหนดการให้บริการของสถานประกอบการ 103134.02 104249
103134 กำหนดหลักเกณฑ์การควบคุมกระบวนการให้บริการห้องเย็น 3. รายงานผลการควบคุมกระบวนการให้บริการห้องเย็นตามระบบบริหารคุณภาพขององค์กรตามข้อกำหนดการให้บริการของสถานประกอบการ 103134.03 104250
103134 กำหนดหลักเกณฑ์การควบคุมกระบวนการให้บริการห้องเย็น 4. ควบคุมเครื่องมือเฝ้าระวังการให้บริการ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการให้บริการของสถานประกอบการ 103134.04 104251
103135 จัดการทรัพยากรที่ใช้ดำเนินกระบวนการให้บริการห้องเย็น 1. กำหนดรายละเอียด คุณสมบัติ และจำนวนของทรัพยากรที่ใช้ดำเนินกระบวนการให้บริการห้องเย็นตามข้อกำหนดการให้บริการของสถานประกอบการ 103135.01 104252
103135 จัดการทรัพยากรที่ใช้ดำเนินกระบวนการให้บริการห้องเย็น 2. ติดตามการจัดหาทรัพยากรที่ใช้ในกระบวนการให้บริการห้องเย็นให้เป็นไปตามข้อกำหนดรายละเอียด คุณสมบัติและจำนวนของทรัพยากรที่กำหนด ตามข้อกำหนดการให้บริการของสถานประกอบการ 103135.02 104253
103135 จัดการทรัพยากรที่ใช้ดำเนินกระบวนการให้บริการห้องเย็น 3. ประเมินผลการจัดทรัพยากรที่ใช้ในกระบวนการให้บริการห้องเย็น ตามข้อกำหนดการให้บริการของสถานประกอบการ 103135.03 104254
103136 ประเมินผลการดำเนินงานตามกระบวนการให้บริการห้องเย็น 1. กำหนดเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานตามกระบวนการให้บริการห้องเย็น ตามข้อกำหนดการให้บริการของสถานประกอบการ 103136.01 104255
103136 ประเมินผลการดำเนินงานตามกระบวนการให้บริการห้องเย็น 2. ประเมินผลการดำเนินงานตามกระบวนการให้บริการห้องเย็น ตามข้อกำหนดการให้บริการของสถานประกอบการ 103136.02 104256
103136 ประเมินผลการดำเนินงานตามกระบวนการให้บริการห้องเย็น 3. วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดำเนินงานตามกระบวนการให้บริการห้องเย็นได้ตามข้อกำหนดการให้บริการของสถานประกอบการ 103136.03 104257

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการกำหนดกลยุทธการดำเนินงานของกระบวนการให้บริการห้องเย็น

  1.1 สามารถกำหนดกลยุทธการให้บริการห้องเย็นอย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

  1.2 สามารถปรับกลยุทธ์ที่จำเป็นที่ไม่ได้ระบุไว้ แต่จำเป็นสำหรับการบริการห้องเย็นได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

  1.3 สามารถกำกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ตามข้อกำหนด กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

  1.4 สามารถกำหนดเกณฑ์ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่กำหนดขึ้นโดยองค์กรอย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. ปฏิบัติการพิจารณาเอกสารที่ใช้ในกระบวนการให้บริการห้องเย็น

  2.1 สามารถพิจารณาเอกสารที่ใช้ในกระบวนการ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

  2.2 สามารถอนุมัติการจัดทำเอกสารและบันทึกที่สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติ และข้อกฎหมายได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

3. ปฏิบัติการกำหนดนโยบายควบคุมเอกสารที่ใช้ในกระบวนการให้บริการห้องเย็น

  3.1 สามารถกำหนดนโยบายการควบคุมเอกสารที่ใช้ในกระบวนการให้บริการห้องเย็นได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

  3.2 สามารถอนุมัติ ควบคุม และตรวจสอบเอกสารเผยแพร่ออกไปภายนอกได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

4. ปฏิบัติการกำหนดหลักเกณฑ์การควบคุมกระบวนการให้บริการห้องเย็นตามระบบบริหารคุณภาพขององค์กร

  4.1 สามารถกำหนดหลักเกณฑ์ควบคุมกระบวนการให้บริการห้องเย็นตามระบบบริหารคุณภาพขององค์กรได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

  4.2 สามารถติดตามผลการการควบคุมกระบวนการให้บริการห้องเย็นในระบบบริหารคุณภาพขององค์กรได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

  4.3 รายงานผลการควบคุมกระบวนการให้บริการห้องเย็นตามระบบบริหารคุณภาพขององค์กรอย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

  4.4 สามารถควบคุมเครื่องมือเฝ้าระวังและการวัด ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

5. ปฏิบัติการจัดการทรัพยากรที่ใช้ดำเนินกระบวนการให้บริการห้องเย็น

  5.1 สามารถกำหนดรายละเอียด คุณสมบัติ และจำนวนของทรัพยากรที่ใช้ดำเนินกระบวนการให้บริการห้องเย็นได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

  5.2 สามารถติดตามการจัดหาทรัพยากรที่ใช้ในกระบวนการให้บริการห้องเย็นให้เป็นไปตามข้อกำหนด รายละเอียด คุณสมบัติและจำนวนของทรัพยากรที่กำหนดได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

  5.3 สามารถประเมินผลการจัดทรัพยากรที่ใช้ในกระบวนการให้บริการห้องเย็นอย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

6. ปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานตามกระบวนการให้บริการห้องเย็น

  6.1 สามารถกำหนดเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานตามกระบวนการให้บริการห้องเย็นได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด

  6.2 สามารถประเมินผลการดำเนินงานตามกระบวนการให้บริการห้องเย็นได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

  6.3 วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดำเนินงานตามกระบวนการให้บริการห้องเย็นได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด


(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. กลยุทธการดำเนินงานของกระบวนการให้บริการห้องเย็น

2. เอกสารที่ใช้ในกระบวนการให้บริการห้องเย็น

3. นโยบายควบคุมเอกสารที่ใช้ในกระบวนการให้บริการห้องเย็น

4. หลักเกณฑ์การควบคุมกระบวนการให้บริการห้องเย็นตามระบบบริหารคุณภาพขององค์กร

5. การจัดการทรัพยากรที่ใช้ดำเนินกระบวนการให้บริการห้องเย็น

6. การประเมินผลการดำเนินงานตามกระบวนการให้บริการห้องเย็น14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

   1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

   2. เอกสารการประเมินการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน

   3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตจากการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

   1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับวางแผนกระบวนการให้บริการคลังสินค้า หรือห้องเย็น

   2. เอกสารรับรองหรือผลการประเมินจากสถานประกอบการ

   3. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือการสัมภาษณ์ด้านความรู้

   4. แฟ้มสะสมผลงาน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

   ประเมินเกี่ยวกับการวางแผนกระบวนการให้บริการห้องเย็น  โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

   1. พิจารณาหลักฐานความรู้

   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

   การกำหนดกลยุทธการดำเนินงานของกระบวนการให้บริการห้องเย็น พิจารณาเอกสารที่ใช้ในกระบวนการให้บริการห้องเย็น กำหนดนโยบายควบคุมเอกสารที่ใช้ในกระบวนการให้บริการห้องเย็น กำหนดหลักเกณฑ์การควบคุมกระบวนการให้บริการห้องเย็นตามระบบบริหารคุณภาพขององค์กร จัดการทรัพยากรที่ใช้ดำเนินกระบวนการให้บริการห้องเย็น และประเมินผลการดำเนินงานตามกระบวนการให้บริการห้องเย็น

 (ข) คำอธิบายรายละเอียด

   1. จัดการกำหนดกลยุทธการดำเนินงานของกระบวนการให้บริการห้องเย็น จะต้องกำหนดกลยุทธการให้บริการห้องเย็น สามารถปรับกลยุทธ์ที่จำเป็นที่ไม่ได้ระบุไว้ แต่จำเป็นสำหรับการบริการห้องเย็น สามารถกำกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ตามข้อกำหนด กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรวมถึงสามารถกำหนดเกณฑ์ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่กำหนดขึ้นโดยองค์กร

   2. จัดการพิจารณาเอกสารที่ใช้ในกระบวนการให้บริการห้องเย็น จะต้องพิจารณาเอกสารที่ใช้ใน และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด และรวมถึงสามารถอนุมัติการจัดทำเอกสาร บันทึกที่สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติ และข้อกฎหมาย 

   3. จัดการกำหนดนโยบายควบคุมเอกสารที่ใช้ในกระบวนการให้บริการห้องเย็น จะต้องกำหนดนโยบายการควบคุมเอกสารที่ใช้ในกระบวนการให้บริการห้องเย็น และรวมถึงสามารถอนุมัติ ควบคุม ตรวจสอบเอกสารเผยแพร่ออกไปภายนอก

   4. จัดการกำหนดหลักเกณฑ์การควบคุมกระบวนการให้บริการห้องเย็นตามระบบบริหารคุณภาพขององค์กร จะต้องกำหนดหลักเกณฑ์ควบคุมกระบวนการให้บริการห้องเย็นตามระบบบริหารคุณภาพขององค์กร ติดตามผลการการควบคุมกระบวนการให้บริการห้องเย็นในระบบบริหารคุณภาพขององค์กร สามารถรายงานผลการควบคุมกระบวนการให้บริการห้องเย็นตามระบบบริหารคุณภาพขององค์กร และรวมถึงสามารถควบคุมเครื่องมือเฝ้าระวังและการ

   5. จัดการทรัพยากรที่ใช้ดำเนินกระบวนการให้บริการห้องเย็น จะต้องกำหนดรายละเอียด คุณสมบัติ และจำนวนของทรัพยากรที่ใช้ดำเนินกระบวนการให้บริการห้องเย็น สามารถติดตามการจัดหาทรัพยากรที่ใช้ในกระบวนการให้บริการให้เป็นไปตามข้อกำหนด รายละเอียด คุณสมบัติและจำนวนของทรัพยากร และรวมถึงสามารถประเมินผลการจัดทรัพยากรที่ใช้ในกระบวนการให้บริการห้องเย็น

   6. จัดการทรัพยากรที่ใช้ดำเนินกระบวนการให้บริการห้องเย็น จะต้องกำหนดเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานตามกระบวนการให้บริการห้องเย็น สามารถประเมินผลการดำเนินงานตามกระบวนการให้บริการห้องเย็น และรวมถึงสามารถวิเคราะห์ ปรับปรุงผลการดำเนินงานตามกระบวนการให้บริการห้องเย็น 16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน

 1. แบบทดสอบอัตนัย

 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการสัมภาษณ์

 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

2. เครื่องมือการประเมิน

 1. แบบทดสอบอัตนัย

 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการสัมภาษณ์

 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

3. เครื่องมือการประเมิน

 1. แบบทดสอบอัตนัย

 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการสัมภาษณ์

 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

4. เครื่องมือการประเมิน

 1. แบบทดสอบอัตนัย

 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการสัมภาษณ์

 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

5. เครื่องมือการประเมิน

 1. แบบทดสอบอัตนัย

 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการสัมภาษณ์

 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

6. เครื่องมือการประเมิน

 1. แบบทดสอบอัตนัย

 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการสัมภาษณ์

 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

 
ยินดีต้อนรับ