หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานภายในห้องเย็น

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-WII-3-029ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานภายในห้องเย็น

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ควบคุมคลังสินค้าห้องเย็น6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

   บุคคลทำหน้าที่เกี่ยวกับ ควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน และควบคุมสภาพแวดล้อมสุขอนามัยของคลังสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานคลังสินค้า


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

4321 เสมียนคลังสินค้า

4322 เสมียนด้านการผลิต9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
103011 ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยการทำงานภายในห้องเย็น 1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยในคลังสินค้า ตามมาตรฐานของสถานประกอบการที่กำหนด 103011.01 104129
103011 ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยการทำงานภายในห้องเย็น 2. ปฏิบัติตามสัญลักษณ์ เครื่องหมายความปลอดภัยในคลังสินค้า ตามมาตรฐานของสถานประกอบการที่กำหนด 103011.02 104130
103012 ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์การปฏิบัติงานในห้องเย็น 1. จัดเตรียมและตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์การปฏิบัติงานในคลังสินค้า ตามมาตรฐานของสถานประกอบการที่กำหนด 103012.01 104131
103012 ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์การปฏิบัติงานในห้องเย็น 2. ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์การปฏิบัติงานในคลังสินค้า ตามมาตรฐานของสถานประกอบการที่กำหนด 103012.02 104132
103012 ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์การปฏิบัติงานในห้องเย็น 3. บำรุงรักษา และจัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์การปฏิบัติงานในคลังสินค้าตามมาตรฐานของสถานประกอบการที่กำหนด 103012.03 104133
103013 ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในห้องเย็น 1. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามข้อกำหนดในการปฏิบัติงานในคลังสินค้าตามมาตรฐานของสถานประกอบการที่กำหนด 103013.01 104134
103013 ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในห้องเย็น 2. ใช้อุปกรณ์ส่วนบุคคลปฏิบัติงานตามข้อกำหนดในการปฏิบัติงานในคลังสินค้าตามมาตรฐานของสถานประกอบการที่กำหนด 103013.02 104135
103013 ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในห้องเย็น 3. ตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ตามมาตรฐานของสถานประกอบการที่กำหนด 103013.03 104136
103014 ตรวจสอบสุขอนามัยจากการทำงานในห้องเย็น 1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบตามหลักอาชีวอนามัย ตามมาตรฐานของสถานประกอบการที่กำหนด 103014.01 104137
103014 ตรวจสอบสุขอนามัยจากการทำงานในห้องเย็น 2. ดูแลรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล ตามมาตรฐานของสถานประกอบการที่กำหนด 103014.02 104138

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการตามกฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน

   1.1 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยในคลังสินค้าได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนด

   1.2 สามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์การปฏิบัติงานในคลังสินค้าได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

2. ปฏิบัติการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน

   2.1 สามารถจัดเตรียมและตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์การปฏิบัติงานในคลังสินค้าได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด

   2.2 สามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์การปฏิบัติงานในคลังสินค้าได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

   2.3 สามารถบำรุงรักษา และจัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์การปฏิบัติงานในคลังสินค้าได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด

3. ปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

   3.1 สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามข้อกำหนดในการปฏิบัติงานในคลังสินค้าอย่างถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนด

   3.2 สามารถใช้อุปกรณ์ส่วนบุคคลปฏิบัติงานตามข้อกำหนดในการปฏิบัติงานในคลังสินค้าได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด

   3.3 สามารถตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด

4. ปฏิบัติตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยส่วนบุคคลในการทำงานในคลังสินค้าห้องเย็น

   4.1 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบตามหลักอาชีวอนามัยอย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

   4.2 สามารถดูแลรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด


(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. กฎระเบียบความปลอดภัย คลังสินค้าห้องเย็น

2. การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์การปฏิบัติงานในคลังสินค้า

3. การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

4. หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยส่วนบุคคลในการทำงานในคลังสินค้า14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

  1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

  2. เอกสารรับรองหรือประเมินผลจากสถานประกอบการ

  3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

  1. ควบคุมความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน

  2. เอกสารการรับรองผลการประเมินจากสถานประกอบการ

  3. เอกสารการรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือการสัมภาษณ์ด้านความรู้

  4. แฟ้มสะสมผลงาน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

  ประเมินเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน โดยพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

  1. พิจารณาหลักฐานความรู้

  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ 

  ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย คลังสินค้า ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์การปฏิบัติงานในคลังสินค้า ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และปฏิบัติตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยส่วนบุคคลในการทำงานในคลังสินค้า

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

  1. ปฏิบัติการตามกฎระเบียบความปลอดภัย คลังสินค้า จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยในคลังสินค้าตามข้อกำหนด และรวมถึงสามารถปฏิบัติตามสัญลักษณ์ เครื่องหมายความปลอดภัยในคลังสินค้า

  2. ปฏิบัติการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์การปฏิบัติงานในคลังสินค้า จะต้องจัดเตรียม ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์การปฏิบัติงานในคลังสินค้า สามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์การปฏิบัติงานในคลังสินค้า และรวมถึงสามารถบำรุงรักษา จัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์การปฏิบัติงานในคลังสินค้า

  3. ปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามข้อกำหนดในการปฏิบัติงานในคลังสินค้า สามารถใช้งานอุปกรณ์ส่วนบุคคลปฏิบัติงานตามข้อกำหนดในการปฏิบัติงานในคลังสินค้า และรวมถึงสามารถตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

  4. ปฏิบัติตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยส่วนบุคคลในการทำงานในคลังสินค้า จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบตามหลักอาชีวอนามัยตามเกณฑ์ที่กำหนด และรวมถึงสามารถดูแลรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลตาม 16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

  2. แบบประเมินจากการสาธิตการปฏิบัติงาน 

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

2. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

  2. แบบประเมินจากการสาธิตการปฏิบัติงาน 

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

3. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

  2. แบบประเมินจากการสาธิตการปฏิบัติงาน 

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

4. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

  2. แบบประเมินจากการสาธิตการปฏิบัติงาน 

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

 

 
ยินดีต้อนรับ