หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

การควบคุมการติดตั้งและดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมระบบการผลิต (Control System)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PTC-ZZZ-5-070ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การควบคุมการติดตั้งและดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมระบบการผลิต (Control System)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

    อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดและควบคุม ระบบควบคุมการผลิต (System Control Instrument Maintenance Technicial) ระดับ 56. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
    ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีความเข้าใจหลักการทำงานควบคุมการติดตั้งและดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมระบบการผลิตใหม่ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
    3113 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
    N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
    N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
PPI5/3-1 ซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนอุปกรณ์และแก้ปัญหาระบบควบคุมการผลิต (Repair or Replace and Troubleshoot Control System and Instrumentation) 1. ปฏิบัติการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมตามคู่มือการปฏิบัติงานและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของหน่วยงาน (Work is performed to meet the requirements of manufacturer/Health, Safety and Environment work practices, specific application and area classification) PPI5/3-1.01 101893
PPI5/3-1 ซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนอุปกรณ์และแก้ปัญหาระบบควบคุมการผลิต (Repair or Replace and Troubleshoot Control System and Instrumentation) 2. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพและพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน (Physical inspection meets manufacturer/industry parameters) PPI5/3-1.02 101894
PPI5/3-1 ซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนอุปกรณ์และแก้ปัญหาระบบควบคุมการผลิต (Repair or Replace and Troubleshoot Control System and Instrumentation) 3. ตั้งค่าการใช้งานและสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมหลังการบำรุงรักษาตามหลักวิศวกรรมศาสตร์และมาตรฐานการรับรอง (Configuration is verified according to the application) PPI5/3-1.03 101895
PPI5/3-1 ซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนอุปกรณ์และแก้ปัญหาระบบควบคุมการผลิต (Repair or Replace and Troubleshoot Control System and Instrumentation) 4. ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม (Functional test meets manufacturer/industry standards) PPI5/3-1.04 101896
PPI5/3-1 ซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนอุปกรณ์และแก้ปัญหาระบบควบคุมการผลิต (Repair or Replace and Troubleshoot Control System and Instrumentation) 5. ระบุความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม (Known inputs result in expected outputs as specified by the manufacturer) PPI5/3-1.05 101897
PPI5/3-1 ซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนอุปกรณ์และแก้ปัญหาระบบควบคุมการผลิต (Repair or Replace and Troubleshoot Control System and Instrumentation) 6. รายงานผลการตรวจสอบการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม (Documentation is completed according to maintenance guidelines) PPI5/3-1.06 101898
PPI5/3-2 ติดตั้งเครื่องมืดวัดและควบคุมระบบควบคุมการผลิต (Install Control System and Instrumentation) 1. ปฏิบัติการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมตามคู่มือการปฏิบัติงานและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของหน่วยงาน(Installation meets the requirements of manufacturer/Health, Safety and Environment work practices, area classifications and specific application) PPI5/3-2.01 101899
PPI5/3-2 ติดตั้งเครื่องมืดวัดและควบคุมระบบควบคุมการผลิต (Install Control System and Instrumentation) 2. ตั้งค่าการใช้งานและสอบเทียบอุปกรณ์ตามหลักวิศวกรรมศาสตร์และมาตรฐานการรับรอง (Equipment is configured according to the application) PPI5/3-2.02 101900
PPI5/3-2 ติดตั้งเครื่องมืดวัดและควบคุมระบบควบคุมการผลิต (Install Control System and Instrumentation) 3. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพและพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน (Physical inspection meets manufacturer/industry standards) PPI5/3-2.03 101901
PPI5/3-2 ติดตั้งเครื่องมืดวัดและควบคุมระบบควบคุมการผลิต (Install Control System and Instrumentation) 4. ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (Functional test meets manufacturer/industry standards) PPI5/3-2.04 101902
PPI5/3-2 ติดตั้งเครื่องมืดวัดและควบคุมระบบควบคุมการผลิต (Install Control System and Instrumentation) 5. ระบุความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ (Known inputs result in expected outputs as specified by the manufacturer) PPI5/3-2.05 101903
PPI5/3-2 ติดตั้งเครื่องมืดวัดและควบคุมระบบควบคุมการผลิต (Install Control System and Instrumentation) 6. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์เมื่อติดตั้งเรียบร้อย  (Documentation is completed according to specifications) PPI5/3-2.06 101904

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

    N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    ปฏิบัติการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมตามคู่มือการปฏิบัติงานและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของหน่วยงาน

    ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพและพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

    ตั้งค่าการใช้งานและสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมหลังการบำรุงรักษาตามหลักวิศวกรรมศาสตร์และมาตรฐานการรับรอง

    ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม

    ระบุความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม

    ปฏิบัติการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมตามคู่มือการปฏิบัติงานและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของหน่วยงาน

    ตั้งค่าการใช้งานและสอบเทียบอุปกรณ์ตามหลักวิศวกรรมศาสตร์และมาตรฐานการรับรอง

    ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพและพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

    ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์

    ระบุความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์

    จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์เมื่อติดตั้งเรียบร้อย

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    การบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมตามคู่มือการปฏิบัติงานและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของหน่วยงาน

    การตรวจสอบลักษณะทางกายภาพและพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

    การใช้งานและสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมหลังการบำรุงรักษาตามหลักวิศวกรรมศาสตร์และมาตรฐานการรับรอง

    การทำงานของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม

    ความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม

    การติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมตามคู่มือการปฏิบัติงานและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของหน่วยงาน

    การใช้งานและสอบเทียบอุปกรณ์ตามหลักวิศวกรรมศาสตร์และมาตรฐานการรับรอง

    การตรวจสอบลักษณะทางกายภาพและพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

    ความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่จำเป็นต้องนำมาแสดงเพื่อการประเมินหลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge) 

    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        1) เอกสารรับรองการปฏิบัติงาน (ตามที่ระบุในคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน)

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1) เอกสารรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา (ตามที่ระบุในคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน)

        2) เอกสารรับรองการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

        การประเมินสมรรถนะด้านการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือวัดและควบคุมระบบการผลิตเกี่ยวกับการติดตั้งและดูแลอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมใหม่ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

    (ง) วิธีการประเมิน

        1) พิจารณาหลักฐานความรู้ด้วยการทดสอบข้อเขียน

        2) พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานด้วยการทดสอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

    (ก) คำแนะนำ

        N/A

    (ข)คำอธิบายรายละเอียด

        อุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมระบบการผลิต ประกอบด้วย Electronic Devices, Safety instrumented system (SIL/IPF), Programmable Logic Controller, Distributed Control system, Human Machine interface, Machine monitoring system, ESD/FGS

        การซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนอุปกรณ์และแก้ไขปัญหาเครื่องมือวัดและควบคุมระบบการผลิต ประกอบด้วย การปฏิบัติการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมตามคู่มือการปฏิบัติงานและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของหน่วยงาน การตรวจสอบลักษณะทางกายภาพและพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน การตั้งค่าการใช้งานและสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมหลังการบำรุงรักษาตามหลักวิศวกรรมศาสตร์และมาตรฐานการรับรอง ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมการระบุความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม การรายงานผลการตรวจสอบการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม

        การติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมระบบการผลิต ประกอบด้วย การปฏิบัติการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมตามคู่มือการปฏิบัติงานและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของหน่วยงาน การตั้งค่าการใช้งานและสอบเทียบอุปกรณ์ตามหลักวิศวกรรมศาสตร์และมาตรฐานการรับรอง การตรวจสอบลักษณะทางกายภาพและพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน การทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ การระบุความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อย


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
    N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
    N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    18.1 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

        2) แบบทดสอบสัมภาษณ์

    18.2 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

        2) แบบทดสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ