หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ความปลอดภัยในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม 2 (Safety in Instrumentation Maintenance 2)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PTC-ZZZ-5-068ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ความปลอดภัยในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม 2 (Safety in Instrumentation Maintenance 2)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

    อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดและควบคุม ภาคสนาม (Field Instrument Maintenance Technician) ระดับ 5

    อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดและควบคุม ระบบควบคุมการผลิต (System Control Instrument Maintenance Technicial) ระดับ 5

    อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดและควบคุมสำหรับงานวิเคราะห์ (Analyzer Instrument Maintenance Technicial) ระดับ 56. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
    ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถวางแผนป้องกันอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยที่จะเกิดจากการปฏิบัติงานและควบคุมอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยที่จะเกิดจากการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
    3113 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
    N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
    N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
PPI5/1-1 วางแผนป้องกันอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยที่จะเกิดจากการปฏิบัติงาน (Preventive Planning for Incidents and Unsafe Condition in Operation) 1. ระบุความอันตราย/ไม่ปลอดภัยที่เกิดจากการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมตามหลักการด้านความปลอดภัย (SHE) (Identification of incidents and hazards are conducted according to established procedures) PPI5/1-1.01 101875
PPI5/1-1 วางแผนป้องกันอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยที่จะเกิดจากการปฏิบัติงาน (Preventive Planning for Incidents and Unsafe Condition in Operation) 2. ผลการตรวจสอบมีการวางแผนเพื่อป้องกันเหตุการณ์ตามนโยบายและขั้นตอนของบริษัท (Inspection findings are planned to prevent incidents according to company policies and procedures) PPI5/1-1.02 101876
PPI5/1-1 วางแผนป้องกันอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยที่จะเกิดจากการปฏิบัติงาน (Preventive Planning for Incidents and Unsafe Condition in Operation) 3. ประเมินความเสี่ยงที่จะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน (Access risks and consequences of incidents and unsafe condition) PPI5/1-1.03 101877
PPI5/1-2 ควบคุมอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยที่จะเกิดจากการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม (Control Incidents and Unsafe Condition in Instrument Maintenance) 1. ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบพื้นที่การซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมจากผู้ใต้บังคับบัญชา (Area investigation inspected Report of subordinate is per company standards) PPI5/1-2.01 101878
PPI5/1-2 ควบคุมอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยที่จะเกิดจากการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม (Control Incidents and Unsafe Condition in Instrument Maintenance) 2. วิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยที่จะเกิดจากการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม (Investigation and Analyze causes and consequences of incidents and unsafe condition of instrument maintenance) PPI5/1-2.02 101879
PPI5/1-2 ควบคุมอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยที่จะเกิดจากการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม (Control Incidents and Unsafe Condition in Instrument Maintenance) 3. สอบสวน ค้นหา ข้อเท็จจริงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ/ความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม (Investigation causes of incidents and unsafe condition in instrument maintenance) PPI5/1-2.03 101880

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

    ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    วางแผนป้องกันอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยที่จะเกิดจากการปฏิบัติงาน

    ประเมินความเสี่ยงที่จะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน

    ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบพื้นที่การซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม จากผู้ใต้บังคับบัญชา

    วิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยที่จะเกิดจากการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม

    สอบสวน ค้นหา ข้อเท็จจริงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ/ความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    ความอันตราย/ไม่ปลอดภัยที่เกิดจากการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม ตามหลักการด้านความปลอดภัย (SHE)

    ความเสี่ยงที่จะส่งผลให้เปิดอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน

    สาเหตุของอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยที่จะเกิดจากการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่จำเป็นต้องนำมาแสดงเพื่อการประเมิน

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge) 

    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        1) เอกสารรับรองการปฏิบัติงาน (ตามที่ระบุในคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน)

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1) เอกสารรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา (ตามที่ระบุในคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน)

        2) เอกสารรับรองการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

        1) การประเมินสมรรถนะเกี่ยวกับการวางแผนป้องกันอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยที่จะเกิดจากการปฏิบัติงานและควบคุมอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยที่จะเกิดจากการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

    (ง) วิธีการประเมิน

        1) พิจารณาหลักฐานความรู้ด้วยการทดสอบข้อเขียน

        2) พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติด้วยการทดสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค


15. ขอบเขต (Range Statement)

    (ก) คำแนะนำ

        ผู้เข้ารับการประเมินต้องศึกษาการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมเพื่อปฏิบัติงานในด้านการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมทั่วไป

    (ข) คำอธิบายรายละเอียด

        การวางแผนป้องกันอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยที่จะเกิดจากการปฏิบัติงาน โดยระบุความอันตราย/ไม่ปลอดภัยที่เกิดจากการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม ตามหลักการด้านความปลอดภัย ผลการตรวจสอบมีการวางแผนเพื่อป้องกันเหตุการณ์ตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประเมินความเสี่ยงที่จะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

        การควบคุมอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยที่จะเกิดจากการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบพื้นที่การซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมจากผู้ใต้บังคับบัญชา วิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยที่จะเกิดจากการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม สอบสวน ค้นหาข้อเท็จจริงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ/ความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
    N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
    อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดและควบคุม ภาคสนาม (Field Instrument Maintenance Technician) ระดับ 5    อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดและควบคุม ระบบควบคุมการผลิต (System Control Instrument Maintenance Technicial) ระดับ 5    อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดและควบคุมสำหรับงานวิเคราะห์ (Analyzer Instrument Maintenance Technicial) ระดับ 5

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    18.1 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

        2) แบบทดสอบสัมภาษณ์

    18.2 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

        2) แบบทดสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ