หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ระบบการซ่อมบำรุงและการจัดการงานบำรุงรักษาในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Maintenance System,Tool and Material Management for Machinery and Equipment in Petroleum and Petrochemical Industry)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PTC-ZZZ-5-080ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ระบบการซ่อมบำรุงและการจัดการงานบำรุงรักษาในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Maintenance System,Tool and Material Management for Machinery and Equipment in Petroleum and Petrochemical Industry)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

    อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องกล (Mechanical Maintenance Technician) ระดับ 56. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
    ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถอธิบายประเภทของระบบการจัดการงานซ่อมบำรุงและแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ควบคุมการใช้เครื่องมือในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ เข้าใจเทคนิคและการจัดการพัสดุในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
    3115 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมเครื่องกล

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
    N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
    N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
PPM5/4-1 อธิบายประเภทของระบบการจัดการงานซ่อมบำรุงและแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Explain System and Management Plan of Machinery and Equipment Maintenance) 1. ข้าใจโครงสร้างและหน้าที่การทำงานของระบบการจัดการงานบำรุงรักษาCMMS ในงานซ่อมบำรุง (Understand structure and function of computerized maintenance management system used in maintenance work) PPM5/4-1.01 101989
PPM5/4-1 อธิบายประเภทของระบบการจัดการงานซ่อมบำรุงและแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Explain System and Management Plan of Machinery and Equipment Maintenance) 2. อธิบายขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการเกี่ยวกับ data baseและ function ต่างๆ ของระบบการจัดการงานบำรุงรักษาCMMS (Describe how to operate and implement system and its functions in CMMS) PPM5/4-1.02 101990
PPM5/4-2 ควบคุมการใช้เครื่องมือช่วยในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Control Usage of Tools and Devices in Maintenance Work) 1. ตรวจสอบและควบคุมวิธีการใช้งานMobile crane และอุปกรณ์ช่วยยก (Lifting Device) (Check and control crane and lifting device operation) PPM5/4-2.01 101991
PPM5/4-2 ควบคุมการใช้เครื่องมือช่วยในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Control Usage of Tools and Devices in Maintenance Work) 2. ตรวจสอบและควบคุมการติดตั้งนั่งร้าน (Scaffolding) ในงานซ่อมบำรุง (Check and control scaffolding installation in maintenance work) PPM5/4-2.02 101992
PPM5/4-3 เข้าใจเทคนิคและการจัดการวัสดุในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Understand Technical Data and Management of Material Used in Maintenance Work) 1. แนะนำและเลือกใช้ประเภทและมาตรฐานของวัสดุที่ใช้ในงานซ่อมบำรุง (Recommend and select type and standard of material used in maintenance work) PPM5/4-3.01 101993
PPM5/4-3 เข้าใจเทคนิคและการจัดการวัสดุในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Understand Technical Data and Management of Material Used in Maintenance Work) 2. อธิบายปัญหาและการแก้ไขที่เกิดขึ้นในการใช้งานวัสดุ และการตรวจสอบวัสดุในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Describe problem and troubleshoot of material and material inspection used in maintenance work) PPM5/4-3.02 101994

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

    N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    ควบคุมการใช้เครื่องมือในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ เช่น ตรวจสอบและควบคุมการใช้งาน อุปกรณ์ยก (crane) และอุปกรณ์ช่วยยก (Lifting Devices) ตรวจสอบและควบคุมการติดตั้งนั่งร้าน (Scaffolding) ในงานซ่อมบำรุง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    โครงสร้างและหน้าที่การทำงานของระบบการจัดการงานบำรุงรักษา CMMS ในงานซ่อมบำรุง

    ขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการเกี่ยวกับ data base และ Function ต่างๆ ของระบบการจัดการงานบำรุงรักษา CMMS

    การตรวจสอบและควบคุมการใช้งาน อุปกรณ์ยก ( crane) และอุปกรณ์ช่วยยก (Lifting Devices)

    ตรวจสอบและควบคุมการติดตั้งนั่งร้าน (Scaffolding) ในงานซ่อมบำรุง

    ประเภทและมาตรฐานของ Material ที่ใช้ในงานซ่อมบำรุง

    ปัญหาและการแก้ไขที่เกิดขึ้นในการใช้งาน Material และการตรวจสอบ Material ในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่จำเป็นต้องนำมาแสดงเพื่อการประเมิน

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge) 

    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        1) เอกสารรับรองการปฏิบัติงาน (ตามที่ระบุในคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน)

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1) เอกสารรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา (ตามที่ระบุในคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน)

        2) เอกสารรับรองการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

        การประเมินสมรรถนะช่างเทคนิคซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือกลเกี่ยวกับความเข้าใจระบบซ่อมบำรุงและการบริหารจัดการงานบำรุงรักษาและการใช้เครื่องมือช่วยงานบำรุงรักษาเครื่องกล เทคนิคและการจัดการงานวัสดุในการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

    (ง) วิธีการประเมิน

        1) พิจารณาหลักฐานความรู้ด้วยการทดสอบข้อเขียน

        2) พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานด้วยการทดสอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

    (ก) คำแนะนำ

        N/A

    (ข) คำอธิบายรายละเอียด

        ประเภทของการซ่อมบำรุงและแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ การปฏิบัติการควบคุมเครื่องมือและวิธีการจัดการงานบำรุงรักษา ; CMMS / CTMT การแนะนำและเลือกใช้ประเภทและมาตรฐานของวัสดุที่ใช้ในงานซ่อมบำรุง

        การใช้เครื่องมือช่วยในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ การตรวจสอบและควบคุมวิธีการใช้งาน Mobile crane และอุปกรณ์ช่วยยก (Lifting Device) การตรวจสอบและควบคุมการติดตั้งนั่งร้าน(Scaffolding) ในงานซ่อมบำรุง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
    N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
    N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    18.1 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

        2) แบบทดสอบสัมภาษณ์

    18.2 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

        2) แบบทดสอบสัมภาษณ์

    18.3 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

        2) แบบทดสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ