หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

การบำรุงรักษาซ่อมแซมและยกเครื่อง เครื่องจักรกลและชิ้นส่วนอุปกรณ์ (Maintain,Repair,Overhaul Machine and Mechanic Components)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PTC-ZZZ-5-079ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การบำรุงรักษาซ่อมแซมและยกเครื่อง เครื่องจักรกลและชิ้นส่วนอุปกรณ์ (Maintain,Repair,Overhaul Machine and Mechanic Components)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

    อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องกล (Mechanical Maintenance Technician) ระดับ 56. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
    ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนและการใช้เครื่องมือที่กำหนดในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และยกเครื่อง เครื่องจักรกลและชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องกล ปฏิบัติตามขั้นตอนและการใช้เครื่องมือที่กำหนดในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และการเปลี่ยนอุปกรณ์ และระบบท่อ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
    3115 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมเครื่องกล

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
    N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
    N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
PPM5/3-1 ปฏิบัติตามขั้นตอนและการใช้เครื่องมือที่กำหนดในการบำรุงรักษาการซ่อมแซมและยกเครื่อง เครื่องจักรกลและชิ้นส่วนอุปกรณ์ (Perform and Apply Tool According to Maintenance Procedure to Repair,Overhaul Machine and Mechanic Component) 1. ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและชิ้นส่วนอุปกรณ์ตามมาตรฐานและคู่มือปฏิบัติงานที่กำหนด (Perform machine and mechanic component maintenance according to procedure and standard) PPM5/3-1.01 101975
PPM5/3-1 ปฏิบัติตามขั้นตอนและการใช้เครื่องมือที่กำหนดในการบำรุงรักษาการซ่อมแซมและยกเครื่อง เครื่องจักรกลและชิ้นส่วนอุปกรณ์ (Perform and Apply Tool According to Maintenance Procedure to Repair,Overhaul Machine and Mechanic Component) 2. วิเคราะห์และระบุความผิดปกติของเครื่องจักรกลและชิ้นส่วนอุปกรณ์ขณะใช้งานและระบุวิธีดำเนินการแก้ไขตามมาตรการและคู่มือปฏิบัติงานที่กำหนด (Analyze and rectify fault or malfunction in operation of machine and mechanic component and correct follow measure and procedure) PPM5/3-1.02 101976
PPM5/3-1 ปฏิบัติตามขั้นตอนและการใช้เครื่องมือที่กำหนดในการบำรุงรักษาการซ่อมแซมและยกเครื่อง เครื่องจักรกลและชิ้นส่วนอุปกรณ์ (Perform and Apply Tool According to Maintenance Procedure to Repair,Overhaul Machine and Mechanic Component) 3. ปฏิบัติการถอดประกอบ ติดตั้ง เครื่องจักรกลและชิ้นส่วนอุปกรณ์ตามมาตรการและคู่มือปฏิบัติงานที่กำหนด (Perform disassembly, assembly, install machine and mechanic component according to standard and procedure) PPM5/3-1.03 101977
PPM5/3-1 ปฏิบัติตามขั้นตอนและการใช้เครื่องมือที่กำหนดในการบำรุงรักษาการซ่อมแซมและยกเครื่อง เครื่องจักรกลและชิ้นส่วนอุปกรณ์ (Perform and Apply Tool According to Maintenance Procedure to Repair,Overhaul Machine and Mechanic Component) 4. ปฏิบัติการทำ Alignment coupling สำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลและชิ้นส่วนอุปกรณ์ (Perform coupling alignment for machine and mechanical component repairing) PPM5/3-1.04 101978
PPM5/3-1 ปฏิบัติตามขั้นตอนและการใช้เครื่องมือที่กำหนดในการบำรุงรักษาการซ่อมแซมและยกเครื่อง เครื่องจักรกลและชิ้นส่วนอุปกรณ์ (Perform and Apply Tool According to Maintenance Procedure to Repair,Overhaul Machine and Mechanic Component) 5. อธิบายการทำ Mechanical running test /Performance test เพื่อทำการทดสอบเครื่องจักรกลและชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายหลังการซ่อมแซม (Describe, explain machinic running test/performance test for performance checking after repairing) PPM5/3-1.05 101979
PPM5/3-1 ปฏิบัติตามขั้นตอนและการใช้เครื่องมือที่กำหนดในการบำรุงรักษาการซ่อมแซมและยกเครื่อง เครื่องจักรกลและชิ้นส่วนอุปกรณ์ (Perform and Apply Tool According to Maintenance Procedure to Repair,Overhaul Machine and Mechanic Component) 6. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานซ่อมแซมและยกเครื่อง เครื่องจักรลและชิ้นส่วนอุปกรณ์ (Check and control quality of repairing, overhaul work of machine and mechanic component) PPM5/3-1.06 101980
PPM5/3-1 ปฏิบัติตามขั้นตอนและการใช้เครื่องมือที่กำหนดในการบำรุงรักษาการซ่อมแซมและยกเครื่อง เครื่องจักรกลและชิ้นส่วนอุปกรณ์ (Perform and Apply Tool According to Maintenance Procedure to Repair,Overhaul Machine and Mechanic Component) 7. ทบทวนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารและรายงาน การบำรุงรักษาการซ่อมแซมและ ยกเครื่อง เครื่องจักรและชิ้นส่วนอุปกรณ์ (Review and verify data in maintenance report and related document) PPM5/3-1.07 101981
PPM5/3-2 ปฏิบัติตามขั้นตอนและการใช้เครื่องมือที่กำหนดในการบำรุงรักษา การซ่อมแซมและการเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องจักรกลคงที่และระบบท่อ (Perform and Apply Tool According to Maintenance Procedure to Repair,Replace Static Equipment and Piping Component Column/Tower) 1. ปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรกลคงที่และระบบท่อตามมาตรฐานและคู่มือปฏิบัติงานที่กำหนด (Perform maintenance according to procedure and standard) PPM5/3-2.01 101982
PPM5/3-2 ปฏิบัติตามขั้นตอนและการใช้เครื่องมือที่กำหนดในการบำรุงรักษา การซ่อมแซมและการเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องจักรกลคงที่และระบบท่อ (Perform and Apply Tool According to Maintenance Procedure to Repair,Replace Static Equipment and Piping Component Column/Tower) 2. วิเคราะห์และระบุความผิดปกติของอุปกรณ์เครื่องจักรกลคงที่ และระบบท่อขณะใช้งานและระบุวิธีดำเนินการแก้ไขตามมาตรการและคู่มือปฏิบัติงานที่กำหนด (Analyze and rectify fault or malfunction in operation of static equipment and piping components and correct follow measure and procedure) PPM5/3-2.02 101983
PPM5/3-2 ปฏิบัติตามขั้นตอนและการใช้เครื่องมือที่กำหนดในการบำรุงรักษา การซ่อมแซมและการเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องจักรกลคงที่และระบบท่อ (Perform and Apply Tool According to Maintenance Procedure to Repair,Replace Static Equipment and Piping Component Column/Tower) 3. ปฏิบัติการถอดประกอบ ติดตั้ง อุปกรณ์เครื่องจักรกลคงที่ และระบบท่อตามมาตรการและคู่มือปฏิบัติงานที่กำหนด (Perform disassembly, assembly, install static equipment and piping components according to standard and procedure) PPM5/3-2.03 101984
PPM5/3-2 ปฏิบัติตามขั้นตอนและการใช้เครื่องมือที่กำหนดในการบำรุงรักษา การซ่อมแซมและการเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องจักรกลคงที่และระบบท่อ (Perform and Apply Tool According to Maintenance Procedure to Repair,Replace Static Equipment and Piping Component Column/Tower) 4. ปฏิบัติการทำ Flange Alignment and torque สำหรับการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องจักรกลคงที่ และระบบท่อ (Perform Flange alignment and torque for static equipment and piping component repairing) PPM5/3-2.04 101985
PPM5/3-2 ปฏิบัติตามขั้นตอนและการใช้เครื่องมือที่กำหนดในการบำรุงรักษา การซ่อมแซมและการเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องจักรกลคงที่และระบบท่อ (Perform and Apply Tool According to Maintenance Procedure to Repair,Replace Static Equipment and Piping Component Column/Tower) 5. อธิบายการทำ Pressure test/Performance test เพื่อทำการทดสอบอุปกรณ์และระบบท่อภายหลังการซ่อมแซม (Describe, explain pressure test/ performance test for performance checking after repairing static equipment and piping components) PPM5/3-2.05 101986
PPM5/3-2 ปฏิบัติตามขั้นตอนและการใช้เครื่องมือที่กำหนดในการบำรุงรักษา การซ่อมแซมและการเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องจักรกลคงที่และระบบท่อ (Perform and Apply Tool According to Maintenance Procedure to Repair,Replace Static Equipment and Piping Component Column/Tower) 6. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรกลคงที่ และระบบท่อ (Check and control quality of repairing, replacing work of static equipment and piping components) PPM5/3-2.06 101987
PPM5/3-2 ปฏิบัติตามขั้นตอนและการใช้เครื่องมือที่กำหนดในการบำรุงรักษา การซ่อมแซมและการเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องจักรกลคงที่และระบบท่อ (Perform and Apply Tool According to Maintenance Procedure to Repair,Replace Static Equipment and Piping Component Column/Tower) 7. ทบทวนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารและรายงาน การบำรุงรักษาการซ่อมแซม และเปลี่ยนอุปกรณ์ในเครื่องจักรกลคงที่และระบบท่อ (Review and verify data in maintenance report and related document) PPM5/3-2.07 101988

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  การบำรุงรักษาเครื่องมือกลโรงงาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    ปฏิบัติตามขั้นตอนและการใช้เครื่องมือที่กำหนดในการบำรุงรักษา การซ่อมแซมและ Overhaul เครื่องจักรและ Mechanical component

    ปฏิบัติตามขั้นตอนและการใช้เครื่องมือที่กำหนดในการบำรุงรักษา การซ่อมแซมและการเปลี่ยนอุปกรณ์ (Static Equipment) และ Piping component

(ข) ความต้องการด้านความรู้

     การปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและ Mechanical component ตามมาตรฐานและคู่มือปฏิบัติงานที่กำหนด

    การวิเคราะห์และระบุความผิดปกติของเครื่องจักรและ Mechanical component ขณะใช้งานและระบุวิธีดำเนินการแก้ไขตามมาตรการและคู่มือปฏิบัติงานที่กำหนด

    การปฏิบัติการถอด ประกอบ ติดตั้ง เครื่องจักรและ Mechanical component ตามมาตรฐานและคู่มือปฏิบัติงานที่กำหนด

    การทำ Alignment coupling สำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและ Mechanical component

    การทำ Mechanical running test/ Performance test เพื่อทำการทดสอบเครื่องจักรและ Mechanical component หลังการซ่อมแซม

    การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานซ่อมแซมและ Overhaul เครื่องจักรและ Mechanical component

    การทบทวนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารและรายงาน การบำรุงรักษา การซ่อมแซมและ Overhaul เครื่องจักรและ Mechanical component

    การปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์และ Piping component ตามมาตรฐานและคู่มือปฏิบัติงานที่กำหนด

    การวิเคราะห์และระบุสภาพความผิดปกติ/เสียหายของอุปกรณ์และ Piping component ขณะใช้งานและวิธีดำเนินการซ่อมบำรุงและแก้ไขตามมาตรการและคู่มือปฏิบัติงานที่กำหนด

    การถอด ประกอบ ติดตั้ง อุปกรณ์และ Piping component ตามมาตรฐานและคู่มือปฏิบัติงานที่กำหนด

    การทำ Flange Alignment and Torque สำหรับการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และ Piping component

    การทำ Pressure test/ Performance test เพื่อทำการทดสอบอุปกรณ์และ Piping component หลังการซ่อมแซม

    การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์และ Piping component

    การทบทวนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารและรายงาน การบำรุงรักษา การซ่อมแซมและ Overhaul อุปกรณ์ระบบท่อและส่วนประกอบ และ Mechanical component


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่จำเป็นต้องนำมาแสดงเพื่อการประเมินหลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge) 

    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        1) เอกสารรับรองการปฏิบัติงาน (ตามที่ระบุในคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน)

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1) เอกสารรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา (ตามที่ระบุในคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน)

        2) เอกสารรับรองการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

        การประเมินสมรรถนะการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยของการทำงานบำรุงรักษาในโรงงาน ควบคุมงานซ่อมบำรุงเครื่องกลให้มีปลอดภัยในการทำงาน และชี้บ่งอันตรายและกำหนดแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงในการทำงานบำรุงรักษา พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

    (ง) วิธีการประเมิน

        1) พิจารณาหลักฐานความรู้ด้วยการทดสอบข้อเขียน

        2) พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานด้วยการทดสอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

    (ก) คำแนะนำ

        ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้พื้นฐานเครื่องจักรกลโรงงาน

    (ข) คำอธิบายรายละเอียด

        เครื่องจักรกลและชิ้นส่วนอุปกรณ์ ประกอบด้วย Pump, Compressor, Blower/Fan, Gas Turbine/ Steam Turbine, Agitator/ Mixer, Extruder, Bearing, Seal/ Mechanical seal บำรุงรักษาเครื่องจักรกลและชิ้นส่วนอุปกรณ์ตามมาตรฐานและคู่มือปฏิบัติงานที่กำหนด

        เครื่องกลคงที่และระบบท่อ ประกอบด้วย Column/Tower, Boiler, Furnace, Pressure Vessel, Heat Exchanger, Storage Tank, Flare, ระบบท่อและส่วนประกอบ Piping System

        การปฏิบัติตามขั้นตอนและการใช้เครื่องมือที่กำหนดในการบำรุงรักษา การซ่อมแซม และยกเครื่อง เครื่องจักรกลและชิ้นส่วนอุปกรณ์ ประกอบด้วย การวิเคราะห์และระบุความผิดปกติของเครื่องจักรกลและชิ้นส่วนอุปกรณ์ขณะใช้งานและระบุวิธีดำเนินการแก้ไขตามมาตรการและคู่มือปฏิบัติงานที่กำหนด การถอดประกอบ ติดตั้ง เครื่องจักรกลและชิ้นส่วนอุปกรณ์ตามมาตรการและคู่มือปฏิบัติงานที่กำหนด การทำการ Alignment coupling สำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลและชิ้นส่วนอุปกรณ์ การทำ Mechanical running test/ Performance test เพื่อทำการทดสอบเครื่องจักรกลและชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายหลังการซ่อมแซม การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานซ่อมแซมและยกเครื่อง เครื่องจักรและชิ้นส่วนอุปกรณ์ การทบทวนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารและรายงาน การบำรุงรักษา การซ่อมแซมและ ยกเครื่อง เครื่องจักรและชิ้นส่วนอุปกรณ์

        การปฏิบัติตามขั้นตอนและการใช้เครื่องมือที่กำหนดในการบำรุงรักษา การซ่อมแซม และเปลี่ยนอุปกรณ์ในเครื่องจักรกลคงที่และระบบท่อ ประกอบด้วย การวิเคราะห์และระบุความผิดปกติของเครื่องจักรกลคงที่และระบบท่อ ขณะใช้งานและระบุวิธีดำเนินการแก้ไขตามมาตรการและคู่มือปฏิบัติงานที่กำหนด การถอดประกอบ ติดตั้ง อุปกรณ์ในเครื่องจักรกลคงที่และระบบท่อ ตามมาตรการและคู่มือปฏิบัติงานที่กำหนด การทำการ Flange alignment and torque สำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลคงที่และระบบท่อ การทำ Pressure test/ Performance test เพื่อทำการทดสอบเครื่องจักรกลคงที่และระบบท่อ ภายหลังการซ่อมแซม การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในเครื่องจักรกลคงที่และระบบท่อ การทบทวนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารและรายงาน การบำรุงรักษา การซ่อมแซมและ เปลี่ยนอุปกรณ์ใน เครื่องจักรคงที่และระบบท่อ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
    N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
    N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    18.1 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

        2) แบบทดสอบสัมภาษณ์

    18.2 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

        2) แบบทดสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ