หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

การตรวจสอบและการแก้ไขความผิดปกติของเครื่องจักร/อุปกรณ์ (Inspection and Correction of Fault or Malfunction of Machinery and Equipment’s Operation)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PTC-ZZZ-5-078ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การตรวจสอบและการแก้ไขความผิดปกติของเครื่องจักร/อุปกรณ์ (Inspection and Correction of Fault or Malfunction of Machinery and Equipment’s Operation)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

    อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องกล (Mechanical Maintenance Technician) ระดับ 56. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
    ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถตรวจสอบเครื่องจักรและ Mechanical component ปฏิบัติการตรวจสอบอุปกรณ์ (Static Equipment) และ Piping Component และมีความรู้ทางด้านการตรวจสอบเครื่องจักรกลและอุปกรณ์และวิธีการตรวจสอบ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
    3115 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมเครื่องกล

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
    N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
    N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
PPM5/2-1 ตรวจสอบเครื่องจักรและชิ้นส่วนอุปกรณ์ (Inspect Machine and Mechanic Component Operation’s Condition) 1. อธิบายวิธีการตรวจสอบเครื่องจักร Mechanical Component และสามารถแปลผลข้อมูลการตรวจสอบตามค่าที่กำหนด (Criteria) ตามมาตรฐาน/ข้อกำหนด (Describe, explain inspection method of machine and mechanic component and interpret data comply with criteria by inspection standard) PPM5/2-1.01 101964
PPM5/2-1 ตรวจสอบเครื่องจักรและชิ้นส่วนอุปกรณ์ (Inspect Machine and Mechanic Component Operation’s Condition) 2. ระบุอาการและสาเหตุความเสียหาย/ความผิดปกติ (Failure) ในการทำงานของเครื่องจักรและ Mechanical component (Rectify symptom and cause of failure occurred in machine and mechanical component’s operation) PPM5/2-1.02 101965
PPM5/2-1 ตรวจสอบเครื่องจักรและชิ้นส่วนอุปกรณ์ (Inspect Machine and Mechanic Component Operation’s Condition) 3. อธิบายกลไก (Mechanism) ที่เป็นสาเหตุของความเสียหาย/ความผิดปกติ(Failure) และแนวทางปรับปรุงแก้ไข (Describe, Explain mechanism of malfunction or failure and corrective plan) PPM5/2-1.03 101966
PPM5/2-1 ตรวจสอบเครื่องจักรและชิ้นส่วนอุปกรณ์ (Inspect Machine and Mechanic Component Operation’s Condition) 4. ตรวจสอบและจัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ (Verify and perform inspection report and related document) PPM5/2-1.04 101967
PPM5/2-2 ปฏิบัติการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องกลคงที่ (Static Equipment) และระบบท่อ (Piping System) (Inspection Perform in Operation of Static Equipment and Piping System) 1. อธิบายวิธีการตรวจสอบเครื่องกลคงที่และระบบท่อ(Stationary Equipment and Piping system) และสามารถแปลผลข้อมูลการตรวจสอบตามค่าที่กำหนด(Criteria) ตามมาตรฐาน/ข้อกำหนด (Describe, explain inspection method of static equipment and piping component and interpret data comply with criteria’s by inspection standard) PPM5/2-2.01 101968
PPM5/2-2 ปฏิบัติการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องกลคงที่ (Static Equipment) และระบบท่อ (Piping System) (Inspection Perform in Operation of Static Equipment and Piping System) 2. ระบุอาการและสาเหตุความเสียหาย/ความผิดปกติ (Failure) ในการทำงานของ Equipment และ Piping system(Rectify symptom and cause of failure occurred in machine and mechanical component’s operation) PPM5/2-2.02 101969
PPM5/2-2 ปฏิบัติการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องกลคงที่ (Static Equipment) และระบบท่อ (Piping System) (Inspection Perform in Operation of Static Equipment and Piping System) 3. อธิบายกลไก (Mechanism)ที่เป็นสาเหตุของความเสียหาย/ความผิดปกติ(Failure) และแนวทางปรับปรุงแก้ไข (Describe, explain mechanical of malfunction or failure and corrective plan) PPM5/2-2.03 101970
PPM5/2-2 ปฏิบัติการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องกลคงที่ (Static Equipment) และระบบท่อ (Piping System) (Inspection Perform in Operation of Static Equipment and Piping System) 4. ตรวจสอบและจัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ (Verify and perform inspection report and related document) PPM5/2-2.04 101971
PPM5/2-3 รู้เรื่องการตรวจสอบเครื่องจักรกลและอุปกรณ์และวิธีการตรวจสอบ (Know,Understanding in Inspection Tool’s Application and Method for Machinery and Equipment) 1. อธิบายวิธีการทำroot cause analysis (Describe root cause analysisprocess) PPM5/2-3.01 101972
PPM5/2-3 รู้เรื่องการตรวจสอบเครื่องจักรกลและอุปกรณ์และวิธีการตรวจสอบ (Know,Understanding in Inspection Tool’s Application and Method for Machinery and Equipment) 2. อธิบายหลักการและการเลือกใช้เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรและชิ้นส่วนอุปกรณ์ (Describe Inspection principle and selection guideline for condition monitoring of machine and mechanic components: vibration, temperature, oil properties, noise, speed) PPM5/2-3.02 101973
PPM5/2-3 รู้เรื่องการตรวจสอบเครื่องจักรกลและอุปกรณ์และวิธีการตรวจสอบ (Know,Understanding in Inspection Tool’s Application and Method for Machinery and Equipment) 3. อธิบายหลักการและการเลือกใช้เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบสภาพของเครื่องกลและระบบท่อ (Describe inspection principle and selection guideline for operation condition of equipment and piping components: nondestructive testing, destructive testing) PPM5/2-3.03 101974

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

    N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    ตรวจสอบและจัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    วิธีการตรวจสอบเครื่องจักร Mechanical Component และสามารถแปลผลข้อมูลการตรวจสอบตามค่าที่กำหนด (Criteria) ตามมาตรฐาน/ข้อกำหนด

    อาการและสาเหตุความเสียหาย/ความผิดปกติ (Failure) ในการทำงานของเครื่องจักรและ Mechanical component

    กลไก (Mechanism) ที่เป็นสาเหตุของความเสียหาย/ความผิดปกติ (Failure) และแนวทางปรับปรุงแก้ไขชี้บ่งอันตรายและการกำหนดแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงในการทำงานบำรุงรักษา

    วิธีการตรวจสอบ Equipment และ Piping component และสามารถแปลผลข้อมูลการตรวจสอบตามค่าที่กำหนด (Criteria) ตามมาตรฐาน/ข้อกำหนด

    อาการและสาเหตุความเสียหาย/ความผิดปกติ (Failure) ในการทำงานของ Equipment และ Piping component

    วิธีการทำ Root Cause Analysis

    หลักการและการเลือกใช้เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรและ Mechanical component: Vibration, Temperature, Oil properties, Noise, Speed

    หลักการและการเลือกใช้เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบสภาพของ Equipment และ Piping component: Non-Destructive Testing, Destructive testing


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่จำเป็นต้องนำมาแสดงเพื่อการประเมิน

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge) 

    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        1) เอกสารรับรองการปฏิบัติงาน (ตามที่ระบุในคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน)

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1) เอกสารรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา (ตามที่ระบุในคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน)

        2) เอกสารรับรองการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

        การประเมินสมรรถนะการตรวจสอบเครื่องจักรและ Mechanical component ปฏิบัติการตรวจสอบอุปกรณ์ (Static Equipment) และ Piping Component และมีความรู้ทางด้านการตรวจสอบเครื่องจักรกลและอุปกรณ์และวิธีการตรวจสอบ พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

    (ง) วิธีการประเมิน

        1) พิจารณาหลักฐานความรู้ด้วยการทดสอบข้อเขียน

        2) พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานด้วยการทดสอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

    (ก) คำแนะนำ

        ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้พื้นฐานเครื่องจักรกลโรงงาน

    (ข) คำอธิบายรายละเอียด

        เครื่องจักรกลและชิ้นส่วนอุปกรณ์ ประกอบด้วย Pump, Compressor, Blower/Fan, Gas Turbine / Steam Turbine, Agitator/ Mixer, Extruder, Bearing, Seal/ Mechanical seal 

        เครื่องกลคงที่และระบบท่อ ประกอบด้วย Column/Tower, Boiler, Furnace, Pressure Vessel, Heat Exchanger, Storage Tank, Flare, ระบบท่อและส่วนประกอบ Piping System

        การปฏิบัติการตรวจสอบเครื่องจักรกลและชิ้นส่วนอุปกรณ์ วิธีการตรวจสอบเครื่องจักรกลคงที่และชิ้นส่วนอุปกรณ์ การแปลผลข้อมูลการตรวจสอบตามค่าที่กำหนด (Criteria)ตามมาตรฐาน/ข้อกำหนด การระบุอาการและสาเหตุความเสียหาย/ความผิดปกติ (Failure) ในการทำงานของเครื่องจักรและ Mechanical compoment กลไก (Mechanism) ที่เป็นสาเหตุของความเสียหาย/ความผิดปกติ (Failure) และแนวทางปรับปรุงแก้ไข การจัดทำรายงานการตรวจสอบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

        การปฏิบัติการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องกลคงที่และระบบท่อ วิธีการตรวจสอบเครื่องกลคงที่และระบบท่อ (Stationary Equipment and Piping system) และการแปลผลข้อมูลการตรวจสอบตามค่าที่กำหนด (Criteria) ตามมาตรฐาน/ข้อกำหนด การระบุอาการและสาเหตุความเสียหาย/ความผิดปกติ (Failure) ในการทำงานของ Equipment และ Piping system กลไก (Mechanism)ที่เป็นสาเหตุของความเสียหาย/ความผิดปกติ (Failure) และแนวทางปรับปรุงแก้ไข การจัดทำรายงานการตรวจสอบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

        วิธีการตรวจสอบเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ และระบบท่อและอุปกรณ์ โดยวิธีทำลายและไม่ทำลาย


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
    N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
    N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    18.1 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

        2) แบบทดสอบสัมภาษณ์

    18.2 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

        2) แบบทดสอบสัมภาษณ์

    18.3เครื่องมือการประเมิน

        1)แบบทดสอบข้อเขียน 

        2)แบบทดสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ