หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ความปลอดภัยในการบำรุงรักษาเครื่องกล 2 (Safety in Mechanical Maintenance 2)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PTC-ZZZ-5-077ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ความปลอดภัยในการบำรุงรักษาเครื่องกล 2 (Safety in Mechanical Maintenance 2)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

    อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องกล (Mechanical Maintenance Technician) ระดับ 56. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
    ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบ ปฏิบัติด้านความปลอดภัยของการทำงานบำรุงรักษาในโรงงาน ควบคุมงานซ่อมบำรุงเครื่องกลให้มีความปลอดภัยในการทำงาน และชี้บ่งอันตรายและกำหนดแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงในการทำงานบำรุงรักษา

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
    3115 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมเครื่องกล

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
    N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
    N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
PPM5/1-1 ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยของการทำงานบำรุงรักษาในโรงงาน (Check, Review Compliance of Maintenance Execution with Safety Regulation According to Petroleum and Petrochemical Industry Standard) 1. ชี้แจงและแนะนำข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงานซ่อมบำรุงเครื่องกล (Instruct and recommend safety requirements and regulations in maintenance work) PPM5/1-1.01 101956
PPM5/1-1 ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยของการทำงานบำรุงรักษาในโรงงาน (Check, Review Compliance of Maintenance Execution with Safety Regulation According to Petroleum and Petrochemical Industry Standard) 2. ควบคุมเอกสารและการดำเนินการด้านความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุงเครื่องกลให้เป็นไปตามข้อกำหนด (Control and perform safety document in maintenance work complied with regulations and requirements) PPM5/1-1.02 101957
PPM5/1-1 ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยของการทำงานบำรุงรักษาในโรงงาน (Check, Review Compliance of Maintenance Execution with Safety Regulation According to Petroleum and Petrochemical Industry Standard) 3. ระบุข้อบังคับด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยในการทำงานซ่อมบำรุงเครื่องกล (Identify laws and regulations of safety related to mechanical maintenance) PPM5/1-1.03 101958
PPM5/1-2 ควบคุมงานซ่อมบำรุงเครื่องกลให้มีปลอดภัยในการทำงาน (Control Mechanical Maintenance Work Safety) 1. ตรวจสอบและรายงานปัจจัยเสี่ยงที่พบในพื้นที่ทำงานพร้อมแนวทางแก้ไขปรับปรุง (Investigate and report risk factors in working environment with mitigation) PPM5/1-2.01 101959
PPM5/1-2 ควบคุมงานซ่อมบำรุงเครื่องกลให้มีปลอดภัยในการทำงาน (Control Mechanical Maintenance Work Safety) 2. ดำเนินการและทบทวนเอกสารด้านความปลอดภัยในการทำงานซ่อมบำรุงเครื่องกล (Perform and review safety document used in mechanical work) PPM5/1-2.02 101960
PPM5/1-2 ควบคุมงานซ่อมบำรุงเครื่องกลให้มีปลอดภัยในการทำงาน (Control Mechanical Maintenance Work Safety) 3. ดำเนินการตามมาตรการและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานซ่อมบำรุงเครื่องกล (Perform mechanical maintenance work according to safety measure and plan) PPM5/1-2.03 101961
PPM5/1-3 ชี้บ่งอันตรายและกำหนดแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงในการทำงานบำรุงรักษา (Rectify Hazards and Determine Prevention Way to Eliminate Risk in Maintenance Work) 1. ตรวจสอบและจัดทำเอกสารการประเมินความเสี่ยงตามขั้นตอนการปฏิบัติและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุงเครื่องกล (Investigate and report risk assessment according to safety procedure and requirement in mechanic maintenance work) PPM5/1-3.01 101962
PPM5/1-3 ชี้บ่งอันตรายและกำหนดแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงในการทำงานบำรุงรักษา (Rectify Hazards and Determine Prevention Way to Eliminate Risk in Maintenance Work) 2. ตรวจสอบและจัดทำรายงานอุบัติการณ์ ที่เกิดขึ้นในการทำงานและหาแนวทางแก้ไขและป้องกัน (Investigate and perform incident report and corrective/preventive plan) PPM5/1-3.02 101963

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

    การบำรุงรักษาเครื่องมือกลโรงงาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    การซ่อมบำรุงเครื่องกลและอุปกรณ์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    การตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยของการทำงานบำรุงรักษาในโรงงาน

    การควบคุมงานซ่อมบำรุงเครื่องกลให้มีความปลอดภัยในการทำงาน

    การชี้บ่งอันตรายและการกำหนดแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงในการทำงานบำรุงรักษา 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่จำเป็นต้องนำมาแสดงเพื่อการประเมินหลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge) 

    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        1) เอกสารรับรองการปฏิบัติงาน (ตามที่ระบุในคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน)

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1) เอกสารรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา (ตามที่ระบุในคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน)

        2) เอกสารรับรองการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

        การประเมินสมรรถนะการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยของการทำงานบำรุงรักษาในโรงงาน ควบคุมงานซ่อมบำรุงเครื่องกลให้มีปลอดภัยในการทำงาน และชี้บ่งอันตรายและกำหนดแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงในการทำงานบำรุงรักษา พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

    (ง) วิธีการประเมิน

        1) พิจารณาหลักฐานความรู้ด้วยการทดสอบข้อเขียน

        2) พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานด้วยการทดสอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

    (ก) คำแนะนำ

        ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีประสบการณ์ทำงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกลโรงงาน

    (ข) คำอธิบายรายละเอียด

        การตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยของการทำงานบำรุงรักษาในโรงงาน สามารถชี้แจง แนะนำข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติได้ ควบคุมระบบเอกสารและการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดความปลอดภัย

        การควบคุมงานซ่อมบำรุงเครื่องกลให้มีความปลอดภัยในการทำงาน ตรวจสอบและรายงานปัจจัยเสี่ยงที่พบในพื้นที่ทำงานพร้อมแนวทางแก้ไขปรับปรุง ดำเนินการและทบทวนเอกสารด้านความปลอดภัยในการทำงานซ่อมบำรุงเครื่องกล ดำเนินการตามมาตรการและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานซ่อมบำรุงเครื่องกล

        การชี้บ่งอันตรายและการกำหนดแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงในการทำงานบำรุงรักษาตรวจสอบและจัดทำเอกสารการประเมินความเสี่ยงตามขั้นตอนการปฏิบัติและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุงเครื่องกล ตรวจสอบและจัดทำรายงานอุบัติการณ์ ที่เกิดขึ้นในการทำงานและหาแนวทางแก้ไขและป้องกัน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
    N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
    N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    18.1 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

    18.2 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

    18.3 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

        2) แบบทดสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ