หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

การบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมสำหรับงานวิเคราะห์ที่ผิดปกติ (Instrumentation Analyzer)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PTC-ZZZ-4-067ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมสำหรับงานวิเคราะห์ที่ผิดปกติ (Instrumentation Analyzer)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

    อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดและควบคุมสำหรับงานวิเคราะห์ (Analyzer Instrument Maintenance Technicial) ระดับ 46. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

    ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม และรายงานผลการตรวจสอบก่อนและหลังการบำรุงรักษา Instrumentation Analyzer


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

    3113 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

    N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

    N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
PPI4/5-1 บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมสำหรับงานวิเคราะห์ (Maintain Instrumentation Analyzer) 1. บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมที่ผิดปกติอย่างปลอดภัยตามคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Corrective repairs are performed according to job scope, manufacturer and Environment work practices, specific application and area classification) PPI4/5-1.01
PPI4/5-1 บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมสำหรับงานวิเคราะห์ (Maintain Instrumentation Analyzer) 2. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพและพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องตามคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Physical inspection meets manufacturer/ industry parameters) PPI4/5-1.02
PPI4/5-1 บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมสำหรับงานวิเคราะห์ (Maintain Instrumentation Analyzer) 3. ตั้งค่าการใช้งานและสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมภายหลังการซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานที่รับรอง (Configuration is verified according to the application and engineering principles and standards) PPI4/5-1.03
PPI4/5-1 บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมสำหรับงานวิเคราะห์ (Maintain Instrumentation Analyzer) 4. ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมภายหลังการบำรุงรักษา (Functional test meets company/ manufacturer/industry standards) PPI4/5-1.04
PPI4/5-2 รายงานผลการตรวจสอบก่อนและหลังการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดและควบคุมสำหรับงานวิเคราะห์ (Instrumentation Analyzer) 1. ระบุสาเหตุความผิดปกติของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม เพื่อรายงานผลการตรวจสอบ(Known inputs result in expected outputs as specified by the manufacturer) PPI4/5-2.01
PPI4/5-2 รายงานผลการตรวจสอบก่อนและหลังการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดและควบคุมสำหรับงานวิเคราะห์ (Instrumentation Analyzer) 2. รายงานผลการตรวจสอบก่อนและหลังการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมสำหรับงานวิเคราะห์ (Documentation is completed according to maintenance guidelines) PPI4/5-2.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

    N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม ที่ผิดปกติอย่างปลอดภัยตามคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

    ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพและพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องตามคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

    ตั้งค่าการใช้งานและสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม หลังการซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานที่รับรอง

    ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม ภายหลังการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    การบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม ที่ผิดปกติอย่างปลอดภัยตามคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

    การตรวจสอบลักษณะทางกายภาพและพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องตามคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

    การใช้งานและสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม หลังการซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานที่รับรอง

    การทดสอบการทำงานของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม ภายหลังการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์

    สาเหตุความผิดปกติของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม เพื่อรายงานผลการตรวจสอบ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่จำเป็นต้องนำมาแสดงเพื่อการประเมินหลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge) 

    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        1) เอกสารรับรองการผ่านการฝึกงานจากสถานประกอบการ

        2) หรือ เอกสารรับรองการปฏิบัติงาน (ตามที่ระบุในคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน)

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1) เอกสารรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา (ตามที่ระบุในคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน)

        2) เอกสารรับรองการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

        การประเมินสมรรถนะเกี่ยวกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมและรายงานผลการตรวจสอบก่อนและหลังการบำรุงรักษา Analyzer Instrumentation พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

    (ง) วิธีการประเมิน

        1) พิจารณาหลักฐานความรู้ด้วยการทดสอบข้อเขียน

        2) พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานด้วยการทดสอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

    (ก) คำแนะนำ

        ผู้เข้ารับการประเมินต้องศึกษาการบำรุงรักษา Analyzer และรายงานผลการตรวจสอบก่อนและหลังการบำรุงรักษา Analyzer เพื่อปฏิบัติงานในด้านซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม Analyzer Instrumentation

    (ข) คำอธิบายรายละเอียด

        การบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมสำหรับงานวิเคราะห์ (Maintain Instrumentation Analyzer)ได้แก่ liquid analyzer, gas analyzer, sampling preparation system, gas detector ที่มีสภาวะผิดปกติอย่างปลอดภัยตามคู่มือการปฏิบัติงาน ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพและพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน ตั้งค่าการใช้งานและสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมภายหลังการซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานที่รับรอง ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมภายหลังการบำรุงรักษา

        การรายงานผลการตรวจสอบก่อนและหลังการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดและควบคุมสำหรับงานวิเคราะห์ (Instrumentation Analyzer) ได้แก่ liquid analyzer, gas analyzer, sampling preparation system, gas chromatography (GC), VOC analyzer, gas detector โดยระบุสาเหตุความผิดปกติของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม จัดทำรายงานผลการตรวจสอบก่อนและหลังการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมระบบการผลิต


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

    N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

    N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    18.1 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

        2) แบบทดสอบสัมภาษณ์

    18.2 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ