หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

หลักการทำงานอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Basic Instrumentation Overview)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PTC-ZZZ-4-064ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ หลักการทำงานอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Basic Instrumentation Overview)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

    อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดและควบคุม ภาคสนาม (Field Instrument Maintenance Technician) ระดับ 4

    อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดและควบคุม ระบบควบคุมการผลิต (System Control Instrument Maintenance Technicial) ระดับ 4

    อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดและควบคุมสำหรับงานวิเคราะห์ (Analyzer Instrument Maintenance Technicial) ระดับ 46. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
    ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
    3113 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
    N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
    กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
PPI4/2-1 เข้าใจหลักการทำงานและพื้นฐานการซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม (Understand Principle and Basic Safety of Instrument Maintenance) 1. อธิบายหลักการทำงานและพื้นฐานการซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมระบบวาล์วควบคุมและวาล์วปิดเปิด (Describe principle and basic maintenance safety of Control valve/ On-Off valve) PPI4/2-1.01 101834
PPI4/2-1 เข้าใจหลักการทำงานและพื้นฐานการซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม (Understand Principle and Basic Safety of Instrument Maintenance) 2. อธิบายหลักการทำงานและพื้นฐานการซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมระบบวัดระดับ (Describe principle and basic maintenance safety of Level Measurement system) PPI4/2-1.02 101835
PPI4/2-1 เข้าใจหลักการทำงานและพื้นฐานการซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม (Understand Principle and Basic Safety of Instrument Maintenance) 3. อธิบายหลักการทำงานและพื้นฐานการซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมระบบวัดอุณหภูมิ (Explain principle and basic maintenance safety of Temperature measurement system) PPI4/2-1.03 101836
PPI4/2-1 เข้าใจหลักการทำงานและพื้นฐานการซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม (Understand Principle and Basic Safety of Instrument Maintenance) 4. อธิบายหลักการทำงานและพื้นฐานการซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมระบบวัดความดัน (Explain principle and basic maintenance safety of Pressure measurement system) PPI4/2-1.04 101837
PPI4/2-1 เข้าใจหลักการทำงานและพื้นฐานการซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม (Understand Principle and Basic Safety of Instrument Maintenance) 5. อธิบายหลักการทำงานและพื้นฐานการซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมระบบการไหล (Explain principle and basic maintenance safety of Flow measurement system) PPI4/2-1.05 101838
PPI4/2-1 เข้าใจหลักการทำงานและพื้นฐานการซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม (Understand Principle and Basic Safety of Instrument Maintenance) 6. ระบุสัญลักษณ์เครื่องมือวัดและควบคุม ในแบบ P&ID ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน (Understand symbol and instrument drawing including code and standard) PPI4/2-1.06 101839
PPI4/2-2 เข้าใจหลักการทำงานและพื้นฐานการซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมภาคสนาม (Understand Principle and Basic Safety Maintenance of Field Instrument) 1. อธิบายหลักการทำงานและพื้นฐานการซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมElectronic Devices (Describe principle and basic maintenance safety of electronic devices) PPI4/2-2.01 101840
PPI4/2-2 เข้าใจหลักการทำงานและพื้นฐานการซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมภาคสนาม (Understand Principle and Basic Safety Maintenance of Field Instrument) 2. อธิบายหลักการทำงานและพื้นฐานการซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมSafety instrumented system (SIL/IPF) (Describe principle and basic maintenance safety of Safety instrument system) PPI4/2-2.02 101841
PPI4/2-2 เข้าใจหลักการทำงานและพื้นฐานการซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมภาคสนาม (Understand Principle and Basic Safety Maintenance of Field Instrument) 3. อธิบายหลักการทำงานและพื้นฐานการซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมProgrammable Logic Controller (Describe principle and basic maintenance safety of Programmable Logic Controller) PPI4/2-2.03 101842
PPI4/2-2 เข้าใจหลักการทำงานและพื้นฐานการซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมภาคสนาม (Understand Principle and Basic Safety Maintenance of Field Instrument) 4. อธิบายหลักการทำงานและพื้นฐานการซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมDistributed Control system (Describe principle and basic maintenance safety of Distributed Control system) PPI4/2-2.04 101843
PPI4/2-2 เข้าใจหลักการทำงานและพื้นฐานการซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมภาคสนาม (Understand Principle and Basic Safety Maintenance of Field Instrument) 5. อธิบายหลักการทำงานและพื้นฐานการซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมHuman Machine interface (Describe principle and basic maintenance safety of Human Machine interface) PPI4/2-2.05 101844
PPI4/2-2 เข้าใจหลักการทำงานและพื้นฐานการซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมภาคสนาม (Understand Principle and Basic Safety Maintenance of Field Instrument) 6. อธิบายหลักการทำงานและพื้นฐานการซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมMachine monitoring system (Describe principle and basic maintenance safety of Machine monitoring system) PPI4/2-2.06 101845
PPI4/2-2 เข้าใจหลักการทำงานและพื้นฐานการซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมภาคสนาม (Understand Principle and Basic Safety Maintenance of Field Instrument) 7. อธิบายหลักการทำงานและพื้นฐานการซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมESD/FGS (Describe principle and basic maintenance safety of ESD/FGS) PPI4/2-2.07 101846
PPI4/2-3 เข้าใจหลักการทำงานและพื้นฐานการซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมการวิเคราะห์ (Understand Principle and Basic Safety Maintenance of Field Instrument) 1. อธิบายหลักการทำงานและพื้นฐานการซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมการวิเคราะห์ Analyzer (liquid, gas) (Explain principle and basic maintenance safety of Analyzer (liquid, gas)) PPI4/2-3.01 101847
PPI4/2-3 เข้าใจหลักการทำงานและพื้นฐานการซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมการวิเคราะห์ (Understand Principle and Basic Safety Maintenance of Field Instrument) 2. อธิบายหลักการทำงานและพื้นฐานการซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมSampling preparation system (Explain principle and basic maintenance safety of sampling preparation system) PPI4/2-3.02 101848
PPI4/2-3 เข้าใจหลักการทำงานและพื้นฐานการซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมการวิเคราะห์ (Understand Principle and Basic Safety Maintenance of Field Instrument) 3. อธิบายหลักการทำงานและพื้นฐานการซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม Gas chromatography (GC) (Explain principle and basic maintenance safety of Gas chromatography (GC)) PPI4/2-3.03 101849
PPI4/2-3 เข้าใจหลักการทำงานและพื้นฐานการซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมการวิเคราะห์ (Understand Principle and Basic Safety Maintenance of Field Instrument) 4. อธิบายหลักการทำงานและพื้นฐานการซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมVOC Analyzer (Explain principle and basic maintenance safety of VOC Analyzer) PPI4/2-3.04 101850
PPI4/2-3 เข้าใจหลักการทำงานและพื้นฐานการซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมการวิเคราะห์ (Understand Principle and Basic Safety Maintenance of Field Instrument) 5. อธิบายหลักการทำงานและพื้นฐานการซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมGas Detector (Explain principle and basic maintenance safety of Gas Detector) PPI4/2-3.05 101851
PPI4/2-4 เข้าใจหลักการมาตรวิทยาเพื่อสอบเทียบเครื่องมือวัด (Understand Principle of Calibration Metrology) 1. อธิบายหลักการสอบเทียบเครื่องมือวัดความดัน (Describe principle of calibration metrology of pressure) PPI4/2-4.01 101852
PPI4/2-4 เข้าใจหลักการมาตรวิทยาเพื่อสอบเทียบเครื่องมือวัด (Understand Principle of Calibration Metrology) 2. อธิบายหลักการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ (Describe principle of calibration metrology of Temperature) PPI4/2-4.02 101853
PPI4/2-4 เข้าใจหลักการมาตรวิทยาเพื่อสอบเทียบเครื่องมือวัด (Understand Principle of Calibration Metrology) 3. อธิบายหลักการสอบเทียบเครื่องมือวัดการไหล (Describe principle of calibration metrology of Flow) PPI4/2-4.03 101854
PPI4/2-4 เข้าใจหลักการมาตรวิทยาเพื่อสอบเทียบเครื่องมือวัด (Understand Principle of Calibration Metrology) 4. อธิบายหลักการสอบเทียบเครื่องมือวัดระดับ(Describe principle of calibration metrology of Level) PPI4/2-4.04 101855
PPI4/2-4 เข้าใจหลักการมาตรวิทยาเพื่อสอบเทียบเครื่องมือวัด (Understand Principle of Calibration Metrology) 5. อธิบายหลักการสอบเทียบเครื่องมือวัดน้ำหนัก (Describe principle of calibration metrology of weight) PPI4/2-4.05 101856

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

    N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    หลักการทำงานและพื้นฐานการซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม

    หลักการทำงานและพื้นฐานการซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมภาคสนาม

    หลักการทำงานและพื้นฐานการซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมสำหรับการวิเคราะห์

    หลักการมาตรวิทยาเพื่อสอบเทียบเครื่องมือวัด


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่จำเป็นต้องนำมาแสดงเพื่อการประเมิน

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge) 

    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        1) เอกสารรับรองการผ่านการฝึกงานจากสถานประกอบการ

        2) หรือ เอกสารรับรองการปฏิบัติงาน (ตามที่ระบุในคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน)

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1) เอกสารรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา (ตามที่ระบุในคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน)

        2) เอกสารรับรองการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

        การประเมินสมรรถนะเกี่ยวกับการเข้าใจหลักการทำงานและพื้นฐานการซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม เข้าใจหลักการมาตรวิทยาเพื่อสอบเทียบเครื่องมือวัดพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

    (ง) วิธีการประเมิน

        1) พิจารณาหลักฐานความรู้ด้วยการทดสอบข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)

    (ก)คำแนะนำ

        ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีพื้นฐานความรู้เรื่องการซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดและควบคุม และสามารถเลือกประเมินเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งได้ จะเป็นด้านอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมภาคสนาม หรือด้านอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมสำหรับการวิเคราะห์ หรือมาตรวิทยาเพื่อสอบเทียบเครื่องมือวัด

    (ข)คำอธิบายรายละเอียด

        หลักการทำงานและพื้นฐานการซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม ประกอบด้วยระบบวาล์วควบคุมและวาล์วปิดเปิด ระบบวัดระดับ ระบบวัดอุณหภูมิ ระบบวัดความดัน ระบบวัดการไหลสามารถระบุสัญลักษณ์เครื่องมือวัดและควบคุม ในแบบ P&ID ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน

        หลักการทำงานและพื้นฐานการซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมภาคสนาม ประกอบด้วย Electronic Devices, Safety instrumented system, Programmable Logic Controller, Distributed Control system, Human Machine interface, Machine monitoring system, ESD/FGS

        หลักการทำงานและพื้นฐานการซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมสำหรับการวิเคราะห์ ประกอบด้วย Analyzer (Liquid, Gas), Sampling Preparation System, Gas chromatography (GC), Hydrocarbon (HC) analyzer, Volatile organic compound (VOC) analyzer, Gas detector

        หลักการมาตรวิทยาเพื่อสอบเทียบเครื่องมือวัด ความดัน อุณหภูมิ การไหล ระดับ และน้ำหนัก


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
    N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
    N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    18.1 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

    18.2 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

    18.3 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

    18.4 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน ยินดีต้อนรับ