หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ความปลอดภัยในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม 1 (Safety in Instrumentation Maintenance 1)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PTC-ZZZ-4-063ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ความปลอดภัยในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม 1 (Safety in Instrumentation Maintenance 1)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

    อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดและควบคุม ภาคสนาม (Field Instrument Maintenance Technician) ระดับ 4

    อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดและควบคุม ระบบควบคุมการผลิต (System Control Instrument Maintenance Technicial) ระดับ 4

    อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดและควบคุมสำหรับงานวิเคราะห์ (Analyzer Instrument Maintenance Technicial) ระดับ 46. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
    ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถตรวจสอบพื้นที่การปฏิบัติงานเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม ตามหลักการด้านความปลอดภัย (SHE) และปฏิบัติตามขั้นตอน/นโยบายด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
    3113 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
    N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
    กฎระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
PPI4/1-1 ตรวจสอบพื้นที่การปฏิบัติงานเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมตามหลักการด้านความปลอดภัย (Conduct Preventative SHE Inspections in Instrumentation Maintenance) 1. ตรวจสอบพื้นที่และเอกสารในการปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมเป็นไปตามคู่มือปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Area inspections and repair are conducted according to established procedures) PPI4/1-1.01 101830
PPI4/1-1 ตรวจสอบพื้นที่การปฏิบัติงานเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมตามหลักการด้านความปลอดภัย (Conduct Preventative SHE Inspections in Instrumentation Maintenance) 2. รายงานผลการตรวจสอบพื้นที่การซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(Inspection and audit findings are posted appropriately so that they are accessible to all relevant parties) PPI4/1-1.02 101831
PPI4/1-2 ปฏิบัติตามขั้นตอน/นโยบายด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม (Conduct SHE Policies and Procedures in Instrumentation Maintenance) 1. ปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัยในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมของหน่วยงาน (Comply with local and national safety policies and procedures) PPI4/1-2.01 101832
PPI4/1-2 ปฏิบัติตามขั้นตอน/นโยบายด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม (Conduct SHE Policies and Procedures in Instrumentation Maintenance) 2. จำแนกความเป็นอันตราย (classification) สัญลักษณ์ (pictogram) และข้อมูลที่ต้องแสดงบนฉลาก รวมถึงรูปแบบของ SDS (Classify hazards, pictogram, and information on label including safety data sheet (SDS) and the Globally Harmonized System Classification and Labelling of Chemicals (GHS)) PPI4/1-2.02 101833

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

    N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    ตรวจสอบพื้นที่การปฏิบัติงานเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม ตามหลักการด้านความปลอดภัย (SHE)

    ปฏิบัติตามขั้นตอน/นโยบายด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    การตรวจสอบพื้นที่การปฏิบัติงานเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม ตามหลักการด้านความปลอดภัย (SHE)

    การปฏิบัติตามขั้นตอน/นโยบายด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม

    ความเป็นอันตราย (classification) สัญลักษณ์ (pictogram) และข้อมูลที่ต้องแสดงบนฉลากรวมถึงรูปแบบของ SDS


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่จำเป็นต้องนำมาแสดงเพื่อการประเมินหลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge) 

    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        1) เอกสารรับรองการผ่านการฝึกงานจากสถานประกอบการ

        2) หรือ เอกสารรับรองการปฏิบัติงาน (ตามที่ระบุในคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน)

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1) เอกสารรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา (ตามที่ระบุในคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน)

        2) เอกสารรับรองการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

        การประเมินสมรรถนะเกี่ยวกับการตรวจสอบพื้นที่การปฏิบัติงานเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม ตามหลักการด้านความปลอดภัย (SHE) และปฏิบัติตามขั้นตอน/นโยบายด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

    (ง) วิธีการประเมิน

        1) พิจารณาหลักฐานความรู้ด้วยการทดสอบข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)

    (ก) คำแนะนำ

        ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินควรมีพื้นฐานความรู้ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดและควบคุม

    (ข) คำอธิบายรายละเอียด

        การตรวจพื้นที่การปฏิบัติงานเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมตามหลักการด้านความปลอดภัย 

        ต้องสามารถตรวจสอบพื้นที่และเอกสารในการปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมให้เป็นไปตามคู่มือปฏิบัติงาน และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบพื้นที่การซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

        การปฏิบัติตามขั้นตอน/นโยบายด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดและควบคุม ต้องปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัยในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมอย่างเคร่งครัด และ สามารถจำแนกความเป็นอันตราย (classification) สัญลักษณ์ (pictogram) และข้อมูลที่ต้องแสดงบนฉลาก รวมถึงรูปแบบของ SDS ได้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
    N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
    N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    18.1 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

    18.2 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน ยินดีต้อนรับ