หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ความปลอดภัยชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน (Safety,Health and Work Environment (SHE))

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PTC-ZZZ-4-041ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ความปลอดภัยชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน (Safety,Health and Work Environment (SHE))

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

    อาชีพช่างเทคนิคปฏิบัติการ (Operation Technician) ระดับ 4

    อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องกล (Mechanical Maintenance Technician) ระดับ 4

    อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า (Electrical Maintenance Technician) ระดับ 4

    อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดและควบคุม ภาคสนาม (Field Instrument Maintenance Technician) ระดับ 4

    อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดและควบคุม ระบบควบคุมการผลิต (System Control Instrument Maintenance Technicial) ระดับ 4

    อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดและควบคุมสำหรับงานวิเคราะห์ (Analyzer Instrument Maintenance Technicial) ระดับ 46. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
    ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Safety, Health and Work Environment (SHE)) โดยเข้าใจความอันตราย ความเสี่ยงและความไม่ปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน มีความตระหนักถึงกฎหมาย ข้อบังคับด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องตามหลักการ สามารถปฏิบัติงานกับสารเคมีได้อย่างถูกวิธี และตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉินเบื้องต้นได้ตามคู่มือความปลอดภัยของหน่วยงาน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
    3113 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า    3114 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์    3115 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมเครื่องกล    3134 ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักรโรงงานกลั่นปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ    3135 ช่างเทคนิคควบคุมกระบวนการผลิตโลหะ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
    พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541    กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556    ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย    ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย    กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยพ.ศ. 2555    กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561    กฎกระทรวง กำหนดงานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของหญิงมีครรภ์หรือเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบห้าปี พ.ศ. 2560

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
PPC4/2-1 ตระหนักถึงอันตราย ความเสี่ยงและความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน (Understand Incident,Hazards,Risks and Unsafe Practice related to Unit Operation) 1. อธิบายหลักการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย (The safety, health, and environmental hazards found in unit operation are described) PPC4/2-1.01 101511
PPC4/2-1 ตระหนักถึงอันตราย ความเสี่ยงและความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน (Understand Incident,Hazards,Risks and Unsafe Practice related to Unit Operation) 2. วิเคราะห์อันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติงาน (Good safety habits are analyzed) PPC4/2-1.02 101512
PPC4/2-1 ตระหนักถึงอันตราย ความเสี่ยงและความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน (Understand Incident,Hazards,Risks and Unsafe Practice related to Unit Operation) 3. ระบุกฎ ข้อบังคับด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (Related safety rules and regulations are described) PPC4/2-1.03 101513
PPC4/2-2 เข้าใจการปฏิบัติงานกับสารเคมีตามหลักความปลอดภัย (Understand safety principles in working on Chemical) 1. ระบุความหมายสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายในระบบ GHS  (Identify the meaning of hazard symbols in GHS) PPC4/2-2.01 101514
PPC4/2-2 เข้าใจการปฏิบัติงานกับสารเคมีตามหลักความปลอดภัย (Understand safety principles in working on Chemical) 2. อธิบายรายละเอียดที่ระบุ SDS ได้อย่างถูกต้อง (Describe components of SDS properly) PPC4/2-2.02 101515
PPC4/2-3 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน (Demonstrate the correct use Basic Safety Equipment and Personal Protective Equipment (PPE)) 1. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง (The functions and purpose of Personal Protective Equipment (PPE) are used) PPC4/2-3.01 101516
PPC4/2-3 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน (Demonstrate the correct use Basic Safety Equipment and Personal Protective Equipment (PPE)) 2. อธิบายวิธีการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันภัยได้อย่างถูกต้อง Self-Containing Breathing Apparatus (SCBA) และ Safety Harness (The functions and purpose of Personal Protective Safety Equipment are described) PPC4/2-3.02 101517
PPC4/2-4 ตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉินเบื้องต้น (Aware of Basic Fire Fighting,Basic First Aid and Emergency Responses) 1. ปฏิบัติการผจญเพลิงขั้นพื้นฐาน-เลือกใช้อุปกรณ์ระงับเหตุเพลิงไหม้-ระบุประเภทของไฟ-ระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้น (Basic Firefighting are identified [Fire extinguishers, Differ types]) PPC4/2-4.01 101518
PPC4/2-4 ตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉินเบื้องต้น (Aware of Basic Fire Fighting,Basic First Aid and Emergency Responses) 2. ปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน (Basic first aid responses are understood) PPC4/2-4.02 101519
PPC4/2-4 ตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉินเบื้องต้น (Aware of Basic Fire Fighting,Basic First Aid and Emergency Responses) 3. ปฏิบัติการตอบสนองภาวะฉุกเฉินตามคู่มือของหน่วยงาน (Emergency response according to operation unit handbook) PPC4/2-4.03 101520

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


    N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


    N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    - ความรู้พื้นฐานด้านอันตรายของสารเคมีกลุ่มต่างๆ วิธีการหาข้อมูลจำเพาะของสารเคมีนั้นๆ (Safety Data Sheet-SDS)

    - ความรู้พื้นฐานด้านองค์ประกอบของเพลิง สาเหตุการเกิดเพลิง และวิธีการดับเพลิง

    - อันตรายและผลกระทบของสารเคมีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

    - ความรู้พื้นฐานด้านการป้องกันตนจากการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่จำเป็นต้องนำมาแสดงเพื่อการประเมินหลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge) 

    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        1) เอกสารรับรองการผ่านการฝึกงานจากสถานประกอบการ

        2) หรือ เอกสารรับรองการปฏิบัติงาน (ตามที่ระบุในคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน)

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1) เอกสารรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา (ตามที่ระบุในคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน)

        2) เอกสารรับรองการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

        การประเมินสมรรถนะช่างเทคนิคปฏิบัติการเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

    (ง) วิธีการประเมิน

        1) พิจารณาหลักฐานความรู้ด้วยการทดสอบข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)

    (ก) คำแนะนำ

        ผู้เข้ารับการประเมินควรจะมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับสารเคมี ความอันตรายของสารเคมี การปฏิบัติตัวในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย องค์ประกอบ สาเหตุ และลักษณะของการเกิดเพลิง การป้องกันตนในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 

    (ข) คำอธิบายรายละเอียด

        - อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ครอบคลุมถึง Respiratory protection, Eye protection, Hearing protection, Head protection, Hand protection, Foot protection, Skin protection

        - อุปกรณ์ป้องกันภัยสำหรับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย ครอบคลุม Self – Containing, Breathing Apparatus, Safety Harness 

        - สามารถสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยได้อย่างถูกวิธี

        - มีความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการสัมผัสสารเคมีอันตรายต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การปฏิบัติตนเมื่อสัมผัสสารเคมีอันตราย


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
    N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
    N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    18.1เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

    18.2เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

    18.3เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

    18.4เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียนยินดีต้อนรับ