หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติการควบคุมระบบบำบัดและ/หรือกำจัดของเสีย (Conducting Waste Treatment and/or Destructive Systems)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PTC-ZZZ-4-051ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติการควบคุมระบบบำบัดและ/หรือกำจัดของเสีย (Conducting Waste Treatment and/or Destructive Systems)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

    อาชีพช่างเทคนิคปฏิบัติการ (Operation Technician) ระดับ 46. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
    ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์พื้นฐานระบบบำบัดและ/หรือกำจัดของเสียในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
    3133 ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักรโรงงานแปรรูปทางเคมี    3134 ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักรโรงงานกลั่นปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
    N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
    กฎระเบียบว่าด้วยน้ำทิ้ง/การปล่อยของเสียออกจากโรงงานอุตสาหกรรม

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
PPO4/4-1 ปฏิบัติการควบคุมระบบบำบัดและ/หรือกำจัดของเสีย (Monitor and Operate waste control system (Emission,Waste management)) 1. ปฏิบัติการควบคุมระบบบำบัดและ/หรือกำจัดของเสีย (Operate waste treatment and/or Disposed system) PPO4/4-1.01 101616
PPO4/4-1 ปฏิบัติการควบคุมระบบบำบัดและ/หรือกำจัดของเสีย (Monitor and Operate waste control system (Emission,Waste management)) 2. ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมใช้งานของ ระบบบำบัดและ/หรือกำจัดของเสียตามคู่มือการปฏิบัติงาน (Waste control system is inspected and maintained according to manufacturer/company operational parameters) PPO4/4-1.02 101617

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

    N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    ปฏิบัติการควบคุมระบบบำบัดและ/หรือกำจัดของเสีย

    ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ปฏิบัติการควบคุมระบบบำบัดและ/หรือกำจัดของเสีย

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    ปฏิบัติการควบคุมระบบบำบัดและ/หรือกำจัดของเสีย 

    การตรวจสอบและเตรียมความพร้อมการใช้งานของอุปกรณ์ในระบบบำบัดและ/หรือกำจัดของเสีย


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่จำเป็นต้องนำมาแสดงเพื่อการประเมิน

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge) 

    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        1) เอกสารรับรองการผ่านการฝึกงานจากสถานประกอบการ

        2) หรือ เอกสารรับรองการปฏิบัติงาน (ตามที่ระบุในคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน)

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1) เอกสารรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา (ตามที่ระบุในคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน)

        2) เอกสารรับรองการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

        การประเมินสมรรถนะช่างเทคนิคปฏิบัติการเกี่ยวกับความเข้าใจการปฏิบัติการระบบบำบัดและ/หรือกำจัดของเสียของโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

    (ง) วิธีการประเมิน

        1) พิจารณาหลักฐานความรู้ด้วยการทดสอบข้อเขียน

        2) พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานด้วยการทดสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค


15. ขอบเขต (Range Statement)

    (ก) คำแนะนำ

        ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจระบบบำบัดและ/หรือกำจัดของเสีย การตรวจสอบและเตรียมความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ในระบบ

    (ข) คำอธิบายรายละเอียด

        สามารถปฏิบัติการควบคุมระบบบบำบัดและ/หรือกำจัดของเสีย ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมการใช้งานของอุปกรณ์ปฏิบัติการควบคุมระบบบบำบัดและ/หรือกำจัดของเสีย


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
    N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
    N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    18.1 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

        2) แบบทดสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิคยินดีต้อนรับ