หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ระบบควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Plant Control Systems Overview)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PTC-ZZZ-4-049ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ระบบควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Plant Control Systems Overview)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

    อาชีพช่างเทคนิคปฏิบัติการ (Operation Technician) ระดับ 46. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
    ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะเข้าใจระบบควบคุมการผลิต แผนภาพต่างๆ ที่ใช้งานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
    3133 ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักรโรงงานแปรรูปทางเคมี    3134 ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักรโรงงานกลั่นปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
    N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
    N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
PPO4/2-1 เข้าใจความหมายของแผนภาพ Block Flow Diagram (BFD) (Understand Block Flow Diagram (BFD)) 1. อธิบายจุดประสงค์ของการใช้แผนภาพ Block Flow Diagram (BFD) (The purposes of BFD are discussed) PPO4/2-1.01 101590
PPO4/2-1 เข้าใจความหมายของแผนภาพ Block Flow Diagram (BFD) (Understand Block Flow Diagram (BFD)) 2. อธิบายความหมายของสัญลักษณ์ที่ระบุแผนภาพ Block Flow Diagram(BFD) (The information and symbology found in BFD are described) PPO4/2-1.02 101591
PPO4/2-1 เข้าใจความหมายของแผนภาพ Block Flow Diagram (BFD) (Understand Block Flow Diagram (BFD)) 3. เขียนแผนภาพ Block Flow Diagram (BFD) ตามหลักวิศวกรรม (Block Flow Diagram (BFD) is draw according to engineering principles) PPO4/2-1.03 101592
PPO4/2-2 เข้าใจความหมายของแผนภาพ Process Flow Diagram (PFD) (Understand Process Flow Diagram (PFD)) 1. อธิบายจุดประสงค์ของการใช้แผนภาพ Process Flow Diagram (PFD) (The purposes of PFD are discussed) PPO4/2-2.01 101593
PPO4/2-2 เข้าใจความหมายของแผนภาพ Process Flow Diagram (PFD) (Understand Process Flow Diagram (PFD)) 2. เขียนแผนภาพ Process Flow Diagram (PFDตามหลักวิศวกรรม (PFD are drawn according to engineering principles) PPO4/2-2.02 101594
PPO4/2-3 เข้าใจความหมายของแผนภาพ Piping and Instrumentation Diagram (P&ID) (Understand Piping & instrumentation Diagram (P&ID)) 1. อธิบายจุดประสงค์ของการใช้แผนภาพ Piping and Instrumentation Diagram (P&ID) (The purposes of P&ID are discussed) PPO4/2-3.01 101595
PPO4/2-3 เข้าใจความหมายของแผนภาพ Piping and Instrumentation Diagram (P&ID) (Understand Piping & instrumentation Diagram (P&ID)) 2. อธิบายความหมายของสัญลักษณ์ที่ระบุแผนภาพ Piping and Instrumentation Diagram (P&ID) (The information and symbology found in P&ID are described) PPO4/2-3.02 101596
PPO4/2-3 เข้าใจความหมายของแผนภาพ Piping and Instrumentation Diagram (P&ID) (Understand Piping & instrumentation Diagram (P&ID)) 3. เขียนแผนภาพ Piping and Instrumentation Diagram (P&ID) ตามหลักวิศวกรรม (P&ID are drawn according to engineering principles) PPO4/2-3.03 101597
PPO4/2-4 เข้าใจหลักการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมกระบวนการผลิตพื้นฐาน Distributed Control System (DCS) (Be able to explain Process Control) 1. อธิบายความหมายของระบบDistributed Control System (DCS) (Distributed Control System (DCS) are explained) PPO4/2-4.01 101598
PPO4/2-4 เข้าใจหลักการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมกระบวนการผลิตพื้นฐาน Distributed Control System (DCS) (Be able to explain Process Control) 2. ระบุหลักการทำงานของระบบ Distributed Control System (DCS) (Process Control purposed are identified) PPO4/2-4.02 101599
PPO4/2-5 ควบคุม Instrumentation ในกระบวนการผลิต (Understand Instrumentation in production process) 1. อธิบายจุดประสงค์ของการนำ Instrumentation มาใช้ในกระบวนการผลิต (The purposes of Instrumentation the process industry are discussed) PPO4/2-5.01 101600
PPO4/2-5 ควบคุม Instrumentation ในกระบวนการผลิต (Understand Instrumentation in production process) 2. ควบคุมพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องในแต่ละ function ของกระบวนการผลิต (Monitor and control level/flow/temp./ pressure are described) PPO4/2-5.02 101601
PPO4/2-6 จำแนกและตีความสัญญาณแจ้งเตือนของอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต (Process equipment alarm and safeguarding of compressor,pump,tank,vessel are differentiated and interpreted)

1. จำแนกและตีความสัญญาณแจ้งเตือนของ compressor (Differentiate and interpret signal of compressor

-High Alarm

-High/High Alarm/Shutdown

-Permissive

-Vibration Alarm

-Interlock)

PPO4/2-6.01 101602
PPO4/2-6 จำแนกและตีความสัญญาณแจ้งเตือนของอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต (Process equipment alarm and safeguarding of compressor,pump,tank,vessel are differentiated and interpreted)

2. จำแนกและตีความสัญญาณแจ้งเตือนของ pump (Differentiate and interpret signal of pump

-High Alarm

-High/High Alarm/Shutdown

-Permissive

-Vibration Alarm

-Interlock)

PPO4/2-6.02 101603
PPO4/2-6 จำแนกและตีความสัญญาณแจ้งเตือนของอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต (Process equipment alarm and safeguarding of compressor,pump,tank,vessel are differentiated and interpreted)

3. จำแนกและตีความสัญญาณแจ้งเตือนของ Tank (Differentiate and interpret signal of tank

-High Alarm

-High/High Alarm/Shutdown

-Low Alarm

-Low/Low Alarm/Shutdown

PPO4/2-6.03 101604
PPO4/2-6 จำแนกและตีความสัญญาณแจ้งเตือนของอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต (Process equipment alarm and safeguarding of compressor,pump,tank,vessel are differentiated and interpreted)

4. จำแนกและตีความสัญญาณแจ้งเตือนของ Vessel (Differentiate and interpret signal of vessel

-High Alarm

-High/High Alarm/Shutdown

-Low Alarm

-Low/Low Alarm/Shutdown

PPO4/2-6.04 101605

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

    N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    เข้าใจสัญลักษณ์ สามารถอ่านและเขียน แผนภาพ Block Flow Diagram-BFD

    เข้าใจสัญลักษณ์ สามารถอ่านและเขียน แผนภาพ Process Flow Diagram-PFD 

    เข้าใจสัญลักษณ์ สามารถอ่านและเขียน แผนภาพ Piping & Instrumentation Diagram-P&ID

    หลักการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมกระบวนการผลิตพื้นฐาน (Distributed Control System-DCS)

    หลักการควบคุม Instrumentation ในกระบวนการผลิต

    ระบบสัญญาณแจ้งเตือนของอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่จำเป็นต้องนำมาแสดงเพื่อการประเมิน

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge) 

    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        1) เอกสารรับรองการผ่านการฝึกงานจากสถานประกอบการ

        2) หรือ เอกสารรับรองการปฏิบัติงาน (ตามที่ระบุในคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน)

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1) เอกสารรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา (ตามที่ระบุในคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน)

        2) เอกสารรับรองการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

        การประเมินสมรรถนะช่างเทคนิคปฏิบัติการเกี่ยวกับความเข้าใจระบบควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

    (ง) วิธีการประเมิน

        1) พิจารณาหลักฐานความรู้ด้วยการทดสอบข้อเขียน

        2) พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานด้วยการทดสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

        3) พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานด้วยการทดสอบการสาธิตการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

    (ก) คำแนะนำ

        ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจระบบควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เข้าใจแผนภาพและสัญลักษณ์ของ BFD, PFD, P&ID เข้าใจหลักการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมกระบวนการผลิตพื้นฐาน การควบคุม Instrumentation ในกระบวนการผลิต การจำแนกและตีความสัญญาณแจ้งเตือนของอุปกรณ์

    (ข)คำอธิบายรายละเอียด

        อธิบายวัตถุประสงค์ของแผนภาพ Block Flow Diagram-BFD ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ การเขียนแผนภาพตามหลักวิศวกรรม

        อธิบายวัตถุประสงค์ของแผนภาพ Process Flow Diagram-PFD ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ การเขียนแผนภาพตามหลักวิศวกรรม

        อธิบายวัตถุประสงค์ของแผนภาพ Piping & Instrumentation Diagram-P&ID ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ การเขียนแผนภาพตามหลักวิศวกรรม

        หลักการทำงานและใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมกระบวนการผลิตพื้นฐาน (Distributed Control System-DCS)

        หลักการควบคุม Instrumentation ในกระบวนการผลิต พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องในแต่ละ function ของกระบวนการผลิต (level, flow, temp./ pressure)

        จำแนกและตีความสัญญาณแจ้งเตือนของอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต เช่น compressure, pump, tank, vessel


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
    N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
    N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    18.1 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

        2) แบบทดสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

    18.2 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

        2) แบบทดสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

    18.3 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

        2) แบบทดสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

    18.4 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

        2) แบบทดสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

    18.5 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

        2) แบบทดสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

    18.6 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

        2) แบบทดสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ