หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety in Operation)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PTC-ZZZ-4-048ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safety in Operation)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

    อาชีพช่างเทคนิคปฏิบัติการ (Operation Technician) ระดับ 46. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
    ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถปฏิบัติงานด้าน Operation ด้วยความปลอดภัยตามหลัก SHE ได้อย่างถูกต้อง แนะนำด้านความปลอดภัยแก่ผู้อื่นได้ จำแนกความเป็นอันตรายและวิเคราะห์ความเสี่ยงเบื้องต้นที่อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ เคลื่อนย้ายและจัดเก็บสารเคมีได้อย่างปลอดภัย

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
    3133 ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักรโรงงานแปรรูปทางเคมี    3134 ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักรโรงงานกลั่นปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
    N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
    กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายพ.ศ. 2556    ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย    ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย    กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555    กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561    ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใชแล้ว พ.ศ. 2548

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
PPO4/1-1 ตรวจสอบพื้นที่การปฏิบัติงานตามหลักด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Conduct Preventative SHE Inspections in Operation Area) 1. ตรวจสอบพื้นที่การปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการ (Area inspections are conducted according to established procedures) PPO4/1-1.01 101580
PPO4/1-1 ตรวจสอบพื้นที่การปฏิบัติงานตามหลักด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Conduct Preventative SHE Inspections in Operation Area) 2. วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานเบื้องต้น (Analyze risks and consequences in operation) PPO4/1-1.02 101581
PPO4/1-1 ตรวจสอบพื้นที่การปฏิบัติงานตามหลักด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Conduct Preventative SHE Inspections in Operation Area) 3. รายงานผลการตรวจสอบพื้นที่การปฏิบัติงานต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (Inspection and audit findings are posted appropriately so that they are accessible to all relevant parties) PPO4/1-1.03 101582
PPO4/1-1 ตรวจสอบพื้นที่การปฏิบัติงานตามหลักด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Conduct Preventative SHE Inspections in Operation Area) 4. แนะนำด้านความปลอดภัยเฉพาะพื้นที่สำหรับพนักงานและผู้รับเหมาภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงาน (Area specific safety orientation is provided for employees and contractors entering process unit) PPO4/1-1.04 101583
PPO4/1-2 ปฏิบัติตามขั้นตอน/นโยบายด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (Comply with local and international policies and procedure in Operation) 1. ปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัยของหน่วยปฏิบัติการ (Local and national policies and procedures are complied) PPO4/1-2.01 101584
PPO4/1-2 ปฏิบัติตามขั้นตอน/นโยบายด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (Comply with local and international policies and procedure in Operation) 2. จำแนกความเป็นอันตราย สัญลักษณ์ข้อมูลบนฉลากและรูปแบบของ SDSและ GHS (Safety Data Sheet and the Globally Harmonized System Classification and Labelling of Chemicals) PPO4/1-2.02 101585
PPO4/1-3 ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายและจัดเก็บสารเคมี (Chemicals Handling and Storage Systems) 1. ตรวจรับสารเคมีทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกตามคู่มือปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Specified quantity/quality of materials are received/transfered to process units, according to company policies) PPO4/1-3.01 101586
PPO4/1-3 ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายและจัดเก็บสารเคมี (Chemicals Handling and Storage Systems) 2. ปฏิบัติการเคลื่อนย้ายสารเคมีตามคำสั่งและคู่มือการปฏิบัติงานและSafety Data Sheet (SDS) (Chemicals are transfer per governmental regulations and company policies) PPO4/1-3.02 101587
PPO4/1-3 ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายและจัดเก็บสารเคมี (Chemicals Handling and Storage Systems) 3. จัดเก็บสารเคมีได้อย่างถูกต้องตามที่ระบุในเอกสาร (Chemicals are stored according to SDS) PPO4/1-3.03 101588
PPO4/1-3 ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายและจัดเก็บสารเคมี (Chemicals Handling and Storage Systems) 4. อธิบายรายละเอียดของการจัดการสารเคมีในกรณีฉุกเฉิน  (Emergency handle of chemicals are described) PPO4/1-3.04 101589

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

    N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    วิธีการตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย

    การจำแนกความเป็นอันตรายตามข้อมูล SDS, GHS

    วิธีการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายสารเคมี

    การจัดการสารเคมีในสภาวะฉุกเฉิน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่จำเป็นต้องนำมาแสดงเพื่อการประเมิน

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge) 

    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        1) เอกสารรับรองการผ่านการฝึกงานจากสถานประกอบการ

        2) หรือ เอกสารรับรองการปฏิบัติงาน (ตามที่ระบุในคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน)

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1) เอกสารรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา (ตามที่ระบุในคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน)

        2) เอกสารรับรองการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

        การประเมินสมรรถนะช่างเทคนิคปฏิบัติการเกี่ยวกับความเข้าใจด้านการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

    (ง) วิธีการประเมิน

        1) พิจารณาหลักฐานความรู้ด้วยการทดสอบข้อเขียน

        2) พิจารณาหลักฐานความรู้ด้วยการทดสอบการสัมภาษณ์

        3) พิจารณาหลักฐานความรู้ด้วยการทดสอบปฏิบัติ


15. ขอบเขต (Range Statement)

    (ก) คำแนะนำ

        ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ด้านความปลอดภัยของสถานที่ปฏิบัติงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน สามารถอ่านข้อมูล SDS และ GHS ได้

    (ข)คำอธิบายรายละเอียด

        การตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานเบื้องต้น รายงานผลการตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน และแนะนำด้านความปลอดภัยของพื้นที่ปฏิบัติงานให้แก่ผู้อื่นได้

        อ่านข้อมูล SDS, GHS และจำแนกความเป็นอันตรายของสารเคมีได้ วิธีการตรวจรับ จัดเก็บ และเคลื่อนย้ายสารเคมีอย่างปลอดภัย วิธีการเคลื่อนย้ายสารเคมีในสภาวะฉุกเฉิน

        SDS คือ Safety Data Sheet (SDS) หรือในบางครั้งเรียกว่า Material Safety Data Sheet (MSDS) นั้น หมายถึงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี ซึ่งเป็นเอกสารที่แสดงข้อมูลของสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์เกี่ยวกับลักษณะความเป็นอันตราย พิษ วิธีใช้ การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัดและการจัดการอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับสารเคมีนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย

        GHS คือ Globally Harmonized System for Classification and labelling of Chemicals เป็นระบบการจัดกลุ่มสารเคมี การติดฉลาก และการแสดงรายละเอียดบนเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet: SDS) เพื่อให้แต่ละประเทศสามารถสื่อสารและเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอันตรายที่เกิดจากสารเคมีในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดความซ้ำซ้อนและค่าใช้จ่ายในการทดสอบและประเมินสารเคมี ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นว่าการใช้สารเคมีแต่ละประเภทจะถูกต้องตามวัตถุประสงค์ โดยไม่เกิดผลเสียหรืออันตรายต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
    N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
    N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    18.1 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

        2) แบบทดสอบสัมภาษณ์

    18.2 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

        2) แบบทดสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

    18.3 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

        2) แบบทดสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ