หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ระบบสนับสนุน (Utility) ในกระบวนการผลิต (Process and Utility Overview)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PTC-ZZZ-4-043ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ระบบสนับสนุน (Utility) ในกระบวนการผลิต (Process and Utility Overview)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

    อาชีพช่างเทคนิคปฏิบัติการ (Operation Technician) ระดับ 4

    อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องกล (Mechanical Maintenance Technician) ระดับ 4

    อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า (Electrical Maintenance Technician) ระดับ 4

    อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดและควบคุม ภาคสนาม (Field Instrument Maintenance Technician) ระดับ 4

    อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดและควบคุม ระบบควบคุมการผลิต (System Control Instrument Maintenance Technicial) ระดับ 4

    อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดและควบคุมสำหรับงานวิเคราะห์ (Analyzer Instrument Maintenance Technicial) ระดับ 4 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
    ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีเข้าใจหลักการทำงานของระบบสนับสนุน (utility) ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เข้าใจภาพรวมของกระบวนการผลิตและระบบสนับสนุน เข้าใจระบบสนับสนุนกระบวนการผลิต air system, water system, steam/condensate system, fuel system, flare system, refrigeration system

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
    3113 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า    3114 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์    3115 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมเครื่องกล    3133 ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักรโรงงานแปรรูปทางเคมี    3134 ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักรโรงงานกลั่นปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
    N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
    ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง พ.ศ. 2559    ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559    ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมและการสอบมาตรฐาน หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ. 2554    ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรควบคุมและอำนวยการใช้หม้อไอน้ำวิศวกรตรวจทดสอบหม้อไอน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน วิศวกรควบคุมการสร้างหรือซ่อมหม้อไอน้ำหรือต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนและผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ. 2528 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
PPC4/4-1 เข้าใจภาพรวมของกระบวนการผลิตและระบบสนับสนุน (Understand Process and Utility Overview) 1. ระบุภาพรวมของกระบวนการผลิตและระบบสนับสนุน (Identify process and utility overview) PPC4/4-1.01 101531
PPC4/4-1 เข้าใจภาพรวมของกระบวนการผลิตและระบบสนับสนุน (Understand Process and Utility Overview) 2. อธิบายการควบคุมขั้นพื้นฐานของกระบวนการผลิตและระบบสนับสนุน (Basic control of process and utility are described) PPC4/4-1.02 101532
PPC4/4-2 เข้าใจระบบสนับสนุนกระบวนการผลิตระบบอากาศ (Understand utility: air system (Process Air (AIP),Instrument Air (AII),Nitrogen) 1. อธิบายหลักการทำงานและหน้าที่ของระบบสนับสนุนการผลิตระบบอากาศ (The purpose and functions of utilities (air system, Process Air, Instrument Air, Nitrogen) are explained) PPC4/4-2.01 101533
PPC4/4-2 เข้าใจระบบสนับสนุนกระบวนการผลิตระบบอากาศ (Understand utility: air system (Process Air (AIP),Instrument Air (AII),Nitrogen) 2. ระบุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบสนับสนุนการผลิตระบบอากาศ (Air system) (The basic equipment components are identified) PPC4/4-2.02 101534
PPC4/4-3 เข้าใจระบบสนับสนุนกระบวนการผลิตระบบน้ำ (Understand utility: Process Water (Potable Water Systems, Cooling Water, Service Water, Demineralized Water, RO)) 1. อธิบายหลักการทำงานและหน้าที่ของระบบสนับสนุนการผลิต:ระบบน้ำในกระบวนการผลิต (The purpose and functions of utility (Process Water) are explained) PPC4/4-3.01 101535
PPC4/4-3 เข้าใจระบบสนับสนุนกระบวนการผลิตระบบน้ำ (Understand utility: Process Water (Potable Water Systems, Cooling Water, Service Water, Demineralized Water, RO)) 2. อธิบายหลักการทำงานของระบบสนับสนุนการผลิตระบบน้ำดับเพลิง (The purpose and functions of Fire Water system are explained) PPC4/4-3.02 101536
PPC4/4-3 เข้าใจระบบสนับสนุนกระบวนการผลิตระบบน้ำ (Understand utility: Process Water (Potable Water Systems, Cooling Water, Service Water, Demineralized Water, RO)) 3. อธิบายหลักการทำงานของระบบสนับสนุนการผลิตระบบน้ำทิ้ง (The purpose and functions of Wastewater Systems are explained) PPC4/4-3.03 101537
PPC4/4-4 เข้าใจระบบสนับสนุนกระบวนการผลิตระบบไอน้ำ น้ำร้อน (Understand Steam/Condensate System) 1. อธิบายหลักการทำงานและหน้าที่ของระบบสนับสนุนการผลิตระบบไอน้ำน้ำร้อน (The purpose and functions of Steam/ Condensate System can be described) PPC4/4-4.01 101538
PPC4/4-4 เข้าใจระบบสนับสนุนกระบวนการผลิตระบบไอน้ำ น้ำร้อน (Understand Steam/Condensate System) 2. ระบุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบสนับสนุนการผลิตระบบไอน้ำ น้ำร้อน(The basic equipment components are identified) PPC4/4-4.02 101539
PPC4/4-5 เข้าใจระบบสนับสนุนกระบวนการผลิตระบบเชื้อเพลิง (Understand utility: Fuel System (Gas, Liquid, Solid)) 1. อธิบายหลักการทำงานและหน้าที่ของระบบสนับสนุนการผลิตระบบเชื้อเพลิง (The purpose and functions of utility: Fuel System(Gas, Liquid, Solid) can be described) PPC4/4-5.01 101540
PPC4/4-5 เข้าใจระบบสนับสนุนกระบวนการผลิตระบบเชื้อเพลิง (Understand utility: Fuel System (Gas, Liquid, Solid)) 2. ระบุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบสนับสนุนการผลิตระบบเชื้อเพลิง (The basic equipment components are identified) PPC4/4-5.02 101541
PPC4/4-6 เข้าใจระบบสนับสนุนกระบวนการผลิตระบบหอเผาทิ้ง (Understand Flare System) 1. อธิบายหลักการทำงานและหน้าที่ของระบบสนับสนุนการผลิต:ระบบหอเผาทิ้ง (The purpose and functions of Flare System can be described) PPC4/4-6.01 101542
PPC4/4-6 เข้าใจระบบสนับสนุนกระบวนการผลิตระบบหอเผาทิ้ง (Understand Flare System) 2. ระบุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบสนับสนุนการผลิต: ระบบหอเผาทิ้ง (The basic equipment components are identified) PPC4/4-6.02 101543
PPC4/4-7 เข้าใจระบบสนับสนุนกระบวนการผลิตระบบทำความเย็น (Understand Refrigeration System (Chiller, Refrigerator)) 1. อธิบายหลักการทำงานและหน้าที่ของระบบสนับสนุนการผลิต:ระบบทำความเย็น(The purpose and functions of Chiller/Refrigerator can be described) PPC4/4-7.01 101544
PPC4/4-7 เข้าใจระบบสนับสนุนกระบวนการผลิตระบบทำความเย็น (Understand Refrigeration System (Chiller, Refrigerator)) 2. ระบุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบสนับสนุนการผลิต: ระบบทำความเย็น (The basic equipment components are identified) PPC4/4-7.02 101545

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

    N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    - ความรู้พื้นฐานกระบวนการผลิตและระบบสนับสนุน

    - หลักการทำงานของ air system และอุปกรณ์ประกอบ

    - หลักการทำงานและหน้าที่ของ process water, fire water system, wastewater system

    - หลักการทำงานและหน้าที่ของ steam/condensate system และอุปกรณ์ประกอบ

    - หลักการทำงานและหน้าที่ของ fuel system และอุปกรณ์ประกอบ

    - หลักการทำงานและหน้าที่ของ flare system และอุปกรณ์ประกอบ

    - หลักการทำงานและหน้าที่ของ refrigeration system (chiller, refrigerator) และอุปกรณ์ประกอบ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่จำเป็นต้องนำมาแสดงเพื่อการประเมิน

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge) 

    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

        1) เอกสารรับรองการผ่านการฝึกงานจากสถานประกอบการ

        2) หรือ เอกสารรับรองการปฏิบัติงาน (ตามที่ระบุในคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน)

    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

        1) เอกสารรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา (ตามที่ระบุในคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน

        2) เอกสารรับรองการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

    (ค) คำแนะนำในการประเมิน

        การประเมินสมรรถนะช่างเทคนิคปฏิบัติการเกี่ยวกับความเข้าใจระบบสนับสนุการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

    (ง) วิธีการประเมิน

        1) พิจารณาหลักฐานความรู้ด้วยการทดสอบข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)

    (ก) คำแนะนำ

        ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินควรมีพื้นฐานความรู้ในเรื่องหน่วยสนับสนุนกระบวนการผลิต หลักการทำงาน อุปกรณ์ประกอบของระบบสนับสนุนการผลิต air system, water system, steam/condensate system, fuel system, flare system, refrigeration system 

    (ข) คำอธิบายรายละเอียด

        เชื่อมโยงกระบวนการผลิตและความสำคัญของระบบสนับสนุน และหลักการควบคุมขั้นพื้นฐาน

        เข้าใจหลักการทำงานของ air system (process air, instrument air, nitrogen) และอุปกรณ์ประกอบ 

        เข้าใจหลักการทำงานและหน้าที่ของ process water, fire water system, wastewater system และอุปกรณ์ประกอบ

        เข้าใจหลักการทำงานและหน้าที่ของ steam/condensate system และอุปกรณ์ประกอบ

        เข้าใจหลักการทำงานและหน้าที่ของ fuel system (gas, liquid, solid) และอุปกรณ์ประกอบ

        เข้าใจหลักการทำงานและหน้าที่ของ flare system และอุปกรณ์ประกอบ

        เข้าใจหลักการทำงานและหน้าที่ของ refrigeration system (chiller, refrigerator) และอุปกรณ์ประกอบ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
    N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
    N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    18.1 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

    18.2 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

    18.3 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

    18.4 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

    18.5 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

    18.6 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน 

    18.7 เครื่องมือการประเมิน

        1) แบบทดสอบข้อเขียน ยินดีต้อนรับ