หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เตรียมเครื่องดูแลรักษาอ้อย

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ARC-AGE-2-181ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เตรียมเครื่องดูแลรักษาอ้อย

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

          สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ดูแลรักษาอ้อย6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          หน่วยนี้เกี่ยวข้องกับการเตรียมเครื่องดูแลรักษาอ้อย ซึ่งประกอบด้วยการเตรียมให้น้ำอ้อยการเตรียมเครื่องให้ปุ๋ย และการเตรียมเครื่องกำจัดศัตรูพืช

          ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการเตรียมเครื่องดูแลรักษาอ้อยสามารถเตรียมเครื่องดูแลรักษาอ้อย ได้แก่ เครื่องให้น้ำ เครื่องให้ปุ๋ย เครื่องกำจัดศัตรูพืช โดยการติดตั้ง บำรุงรักษาและปรับตั้งเครื่องดูแลรักษาอ้อยตามขั้นตอนให้ทำงานตามต้องการ เช่น การปรับตั้งปริมาณการให้ปุ๋ยตามอัตราปุ๋ยที่กำหนด ปรับปริมาณการฉีดพ่นสารเคมี/สารชีวภาพตามอัตราฉีดพ่นที่กำหนด มีทักษะในการทำงานตามขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนดได้อย่างปลอดภัย สามารถแก้ไขปัญหาที่พบเป็นประจำภายใต้คำแนะนำ มีความรับผิดชอบต่องานที่รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

          ผู้ปฏิบัติงานเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

          รหัสอาชีพ 6111 : ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกพืชไร่และพืชผัก (ISCO, 2008)

 


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
B321 เตรียมเครื่องให้น้ำ 1.1 ติดตั้งเครื่องให้น้ำ B321.01 100754
B321 เตรียมเครื่องให้น้ำ 1.2 บำรุงรักษาเครื่องให้น้ำ B321.02 100755
B322 เตรียมเครื่องให้ปุ๋ย 2.1 บำรุงรักษาเครื่องให้ปุ๋ย B322.01 100756
B322 เตรียมเครื่องให้ปุ๋ย 2.2 ปรับตั้งปริมาณการให้ปุ๋ยตามอัตราปุ๋ยที่กำหนด B322.02 100757
B323 เตรียมเครื่องฉีดพ่นสารเคมี/สารชีวภาพ 3.1 บำรุงรักษาเครื่องกำจัดศัตรูพืช B323.01 100758
B323 เตรียมเครื่องฉีดพ่นสารเคมี/สารชีวภาพ 3.2 ปรับตั้งปริมาณการฉีดพ่นที่กำหนด B323.02 100759

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การใช้เครื่องมือช่างอย่างปลอดภัย

2. การคำนวณทางคณิตศาสตร์

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

วิธีการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (RequiredSkills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)               ผลประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค (Technical Interview) หรือการปฏิบัติงานจริง ที่สังเกตความสามารถในการปฏิบัติงาน หรือหลักฐานที่แสดงประสบการณ์การปฏิบัติงานจากหนังสือรับรองการทำงาน หนังสือรับรองการฝึกอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)               ผลการสอบจากแบบสอบข้อเขียน หรือหลักฐานจากใบรับรองผลการศึกษา ใบคุณวุฒิใบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร หนังสือรับรองการอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ หรือหลักฐานจากการเป็นวิทยากร การจัดทำรายงานผลการทำงาน การจัดทำคู่มือ การเขียนบทความที่เชื่อถือได้(ค) คำแนะนำในการประเมิน               เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้               ใบรับรองผลการศึกษา ใบคุณวุฒิ ใบประกาศนียบัตร และหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน ใช้เป็นหลักฐานการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ส่วนหลักฐานอื่น ๆ ที่ตรงตามสมรรถนะที่สอบจะได้รับคะแนนเพิ่มในสมรรถนะนั้น 30%


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ               ไม่มี(ข) คำอธิบายรายละเอียด               การเตรียมเครื่องดูแลรักษาอ้อย คือการเตรียมเครื่องมือซึ่งประกอบด้วย เครื่องให้น้ำเครื่องให้ปุ๋ย เครื่องฉีดพ่นสารเคมีหรือสารชีวภาพ เครื่องกำจัดวัชพืชระหว่างแถวอ้อย ให้อยู่ในสภาพพร้อมจะทำงาน โดยการบำรุงรักษา ซึ่งต้องกระทำเป็นประจำทุกวันทั้งก่อนใช้งานและหลังเลิกงาน และการปรับตั้งเครื่องดูแลรักษาอ้อยให้ทำงานตามความต้องการ เช่น ใส่ปุ๋ยตรงจุดที่ต้องการ หว่านปุ๋ยได้สม่ำเสมอ ด้วยอัตราการให้ปุ๋ยที่ถูกต้อง หรือการปรับอัตราการฉีดพ่นสารเคมีหรือสารชีวภาพ ให้ได้ตามที่ต้องการ วิธีการปรับตั้งจะขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องดูแลรักษาอ้อย


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

          1. ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน          2. ประเมินความสามารถในการทำงานจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือการปฏิบัติงานจริง          3. หลักฐานจากใบรับรองผลการศึกษา ใบคุณวุฒิ ใบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน สามารถใช้เป็นหลักฐานการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ส่วนหลักฐานอื่น ๆ ที่ตรงตามสมรรถนะที่สอบ เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือรับรองการฝึกอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ หรือหลักฐานจากการเป็นวิทยากรบรรยาย การจัดทำรายงานผลการทำงาน การจัดทำคู่มือ การเขียนบทความ ที่เชื่อถือได้ สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน          4. รายละเอียดเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะยินดีต้อนรับ