หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

แก้ไขปัญหาที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไปในกระบวนการเพาะปลูกข้าว

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ARC-AGE-5-169ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ แก้ไขปัญหาที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไปในกระบวนการเพาะปลูกข้าว

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

          สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เกษตรกรเพาะปลูกข้าว6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          หน่วยนี้เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไปในกระบวนการเพาะปลูกข้าว ประกอบด้วย การวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานการณ์ และการตัดสินใจแก้ปัญหา          ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการแก้ไขปัญหาที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไปในกระบวนการเพาะปลูกข้าว สามารถวิเคราะห์เพื่อวางแผนแก้ปัญหา โดยการประเมิน ผลงานการผลิตหรือบริการอย่างต่อเนื่อง แล้วนำมาวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เพื่อวางแผนแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหรือเพื่อพัฒนางานในกระบวนการเพาะปลูกข้าว สามารถตัดสินใจแก้ปัญหางานที่ซับซ้อน โดยใช้หลักการหรือความรู้เชิงทฤษฎีในการตัดสินใจและบันทึกข้อมูลการดำเนินการ เป็นแบบอย่างหรือผู้นำด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

          ผู้ปฏิบัติงานเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

          รหัสอาชีพ 6111 : ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกพืชไร่และพืชผัก (ISCO, 2008)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

          ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
A681 วิเคราะห์เพื่อวางแผนแก้ปัญหา 1.1 ประเมินผลงานการผลิตหรือบริการอย่างต่อเนื่อง A681.01 100673
A681 วิเคราะห์เพื่อวางแผนแก้ปัญหา 1.2 วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เพื่อสรุปปัญหา A681.02 100674
A681 วิเคราะห์เพื่อวางแผนแก้ปัญหา 1.3 วางแผนแก้ปัญหา A681.03 100675
A682 ตัดสินใจแก้ปัญหางานที่ซับซ้อน 2.1 ใช้หลักการหรือความรู้เชิงทฤษฎีที่ซับซ้อนในการตัดสินใจ A682.01 100676
A682 ตัดสินใจแก้ปัญหางานที่ซับซ้อน 2.2 บันทึกข้อมูลการดำเนินการ A682.02 100677

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

          ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


  1. การคำนวณทางคณิตศาสตร์

  2. การประเมินผลและการวิเคราะห์ข้อมูล

(ข) ความต้องการด้านความรู้

หลักการหรือความรู้เชิงทฤษฎีที่ซับซ้อนในการตัดสินใจ ในกระบวนการเพาะปลูกข้าว


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ  (Required Skills and Knowledge)          (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)               ผลประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค (Technical Interview) ที่ใช้สังเกตความสามารถในการปฏิบัติงาน และเอกสารหลักฐานที่เป็น ผลงานการแก้ปัญหาซับซ้อนที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไปในกระบวนการเพาะปลูกข้าว ที่ผู้เข้ารับการประเมินต้องนำมาแสดง          (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)               ผลการสอบจากแบบสอบข้อเขียน หรือหลักฐานจากใบรับรองผลการศึกษา ใบคุณวุฒิ ใบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร หนังสือรับรองการอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ หรือหลักฐานจากการเป็นวิทยากร การจัดทำรายงานผลการทำงาน การจัดทำคู่มือ การเขียนบทความ ที่เชื่อถือได้          (ค) คำแนะนำในการประเมิน               เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้               ใบรับรองผลการศึกษา ใบคุณวุฒิ ใบประกาศนียบัตร และหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน ใช้เป็นหลักฐานการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ส่วนหลักฐานอื่น ๆ ที่ตรงตามสมรรถนะที่สอบจะได้รับคะแนนเพิ่มในสมรรถนะนั้น 30%


15. ขอบเขต (Range Statement)

          (ก) คำแนะนำ               ไม่มี          (ข) คำอธิบายรายละเอียด               1. การวิเคราะห์วางแผนแก้ปัญหา คือการประเมินข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลงานการผลิตหรือบริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เพื่อสรุปปัญหาที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไปในกระบวนการเพาะปลูกข้าว และวางแผนแก้ปัญหา               2. การตัดสินใจแก้ปัญหางานที่ซับซ้อน คือการใช้หลักการหรือความรู้เชิงทฤษฎีที่ซับซ้อนในการตัดสินใจ ประกอบกับข้อมูลที่รวบรวมไว้ โดยมีการบันทึกข้อมูลการดำเนินการและผลที่ได้ไว้สำหรับเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

          ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

          ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

          1. ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน          2. ประเมินความสามารถในการทำงานจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค          3. หลักฐานจากใบรับรองผลการศึกษา ใบคุณวุฒิ ใบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน สามารถใช้เป็นหลักฐานการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ส่วนหลักฐานอื่น ๆ ที่ตรงตามสมรรถนะที่สอบ เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือรับรองการฝึกอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ หรือหลักฐานจากการเป็นวิทยากรบรรยาย การจัดทำรายงานผลการทำงาน การจัดทำคู่มือ การเขียนบทความ ที่เชื่อถือได้ สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน          4. รายละเอียดเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะยินดีต้อนรับ