หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการผลิตภาพการเพาะปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ARC-AGE-5-168ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการผลิตภาพการเพาะปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

          สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เกษตรกรเพาะปลูกข้าว6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          หน่วยนี้เกี่ยวข้องกับการจัดการผลิตภาพการเพาะปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วยการจัดการทรัพยากรเพื่อการเพาะปลูกข้าวอย่างสมดุล การเพิ่มผลผลิตอย่างมีคุณธรรมและยั่งยืน การผลิตข้าวคุณภาพสูง การพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคคล และการพัฒนาระบบสนับสนุนการเพาะปลูกข้าว          ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดการผลิตภาพการเพาะปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง สามารถจัดการทรัพยากรเพื่อการเพาะปลูกข้าวอย่างสมดุล โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการเพาะปลูกข้าว  และลดต้นทุนการเพาะปลูกข้าว สามารถเพิ่มผลผลิตอย่างมีคุณธรรมและยั่งยืน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก เพาะปลูกข้าวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติโดยถูกต้องตามกฎหมายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถผลิตข้าวที่มีคุณภาพ โดยผลิตข้าวที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคคล โดยปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักความปลอดภัย บำรุงรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล และประสานให้คำปรึกษาแนะนำผู้ร่วมงาน ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน สามารถพัฒนาระบบสนับสนุนการเพาะปลูกข้าว โดยจัดระบบเก็บข้อมูลและเอกสาร และเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด มีทักษะในการจัดการผลิตภาพการทำงาน ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผน เป็นแบบอย่างหรือผู้นำด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

          ผู้ปฏิบัติงานเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

          รหัสอาชีพ 6111 : ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกพืชไร่และพืชผัก (ISCO, 2008)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

          ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
A671 จัดการทรัพยากรเพื่อการเพาะปลูกข้าวอย่างสมดุล 1.1 ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า A671.01 100659
A671 จัดการทรัพยากรเพื่อการเพาะปลูกข้าวอย่างสมดุล 1.2 จัดการทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการเพาะปลูกข้าว A671.02 100660
A671 จัดการทรัพยากรเพื่อการเพาะปลูกข้าวอย่างสมดุล 1.3 ลดต้นทุนการเพาะปลูกข้าว A671.03 100661
A672 เพิ่มผลผลิตอย่างมีคุณธรรมและยั่งยืน 2.1 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกข้าว A672.01 100662
A672 เพิ่มผลผลิตอย่างมีคุณธรรมและยั่งยืน 2.2 เพาะปลูกข้าวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติโดยถูกต้องตามกฎหมาย A672.02 100663
A672 เพิ่มผลผลิตอย่างมีคุณธรรมและยั่งยืน 2.3 เพาะปลูกข้าวอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม A672.03 100664
A673 ผลิตข้าวที่มีคุณภาพ 3.1 ผลิตข้าวที่ได้มาตรฐาน A673.01 100665
A673 ผลิตข้าวที่มีคุณภาพ 3.2 ผลิตข้าวที่ปลอดภัย A673.02 100666
A673 ผลิตข้าวที่มีคุณภาพ 3.3 ผลิตข้าวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว A673.03 100667
A674 พัฒนาการปฏิบัติงานของบุคคล 4.1 ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักความปลอดภัย A674.01 100668
A674 พัฒนาการปฏิบัติงานของบุคคล 4.2 บำรุงรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล A674.02 100669
A674 พัฒนาการปฏิบัติงานของบุคคล 4.3 ให้คำแนะนำ กำกับดูแล ผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผน A674.03 100670
A675 พัฒนาระบบสนับสนุนการเพาะปลูกข้าว 5.1 จัดระบบเก็บข้อมูลและเอกสาร A675.01 100671
A675 พัฒนาระบบสนับสนุนการเพาะปลูกข้าว 5.2 เชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด A675.02 100672

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

          ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


  1. การใช้ทรัพยากรหมุนเวียนในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์

  2. การต่อยอดผลผลิตให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

(ข) ความต้องการด้านความรู้

ข้อมูลความต้องการของตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดในท้องถิ่น ตลาดในภูมิภาค หรือตลาดต่างประเทศ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ  (Required Skills and Knowledge)          (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)               หลักฐานที่แสดงประสบการณ์การปฏิบัติงานจากหนังสือรับรองการทำงาน หนังสือรับรองการฝึกอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้          (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)               ผลการสอบจากแบบสอบข้อเขียน หรือหลักฐานจากใบรับรองผลการศึกษา ใบคุณวุฒิ ใบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร หนังสือรับรองการอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ หรือหลักฐานจากการเป็นวิทยากร การจัดทำรายงานผลการทำงาน การจัดทำคู่มือ การเขียนบทความ ที่เชื่อถือได้          (ค) คำแนะนำในการประเมิน               เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้               ใบรับรองผลการศึกษา ใบคุณวุฒิ ใบประกาศนียบัตร และหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน ใช้เป็นหลักฐานการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ส่วนหลักฐานอื่น ๆ ที่ตรงตามสมรรถนะที่สอบจะได้รับคะแนนเพิ่มในสมรรถนะนั้น 30%


15. ขอบเขต (Range Statement)

          (ก) คำแนะนำ               ไม่มี          (ข) คำอธิบายรายละเอียด               1. การจัดการทรัพยากรเพื่อการเพาะปลูกข้าวอย่างสมดุล คือการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นโดยนำมาหมุนเวียนใช้เพื่อประโยชน์ในการเพาะปลูกข้าว  และลดต้นทุนการเพาะปลูกข้าว               2. การเพิ่มผลผลิตอย่างมีคุณธรรมและยั่งยืน คือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงความยั่งยืนของกิจกรรมการเพาะปลูกข้าว ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติโดยถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม               3. การผลิตข้าวที่มีคุณภาพ คือการผลิตข้าวที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงขึ้น โดยผลิตข้าวที่ได้มาตรฐาน เช่น ข้าวที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ผลิตข้าวที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค หรือผลิตข้าวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีความต้องการของตลาด เช่น ข้าวสังข์หยดที่เป็นข้าวตามแหล่งภูมิศาสตร์ของพัทลุง หรือ ข้าว กข 43 ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำสำหรับผู้บริโภคตลาดสุขภาพ               4. การพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคคล คือการพัฒนาคุณภาพผู้ปฏิบัติงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย                    - การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักความปลอดภัย ประสิทธิภาพในที่นี้จะหมายถึง วิธีการทำงานที่ใช้เวลาและสูญเสียพลังงานในการทำงานน้อยที่สุด แต่เกิดประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด                    - การบำรุงรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้มีสุขภาพดี มีพลัง ร่างกายแข็งแรง มีภูมิคุ้มกัน ส่งผลกระทบทางบวกต่อการปฏิบัติงานของบุคคล สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ                    - การให้คำแนะนำ กำกับดูแล ผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจชัดเจนในวิธีปฏิบัติ รวมถึงการถ่ายทอดทักษะและเทคนิคต่าง ๆ ที่จำเป็นมาประยุกต์ใช้ในงานตามประสบการณ์               5. การพัฒนาระบบสนับสนุนการเพาะปลูกข้าว คือการจัดระบบเก็บข้อมูลและเอกสาร เพื่อนำข้อมูลกลับมาใช้ประโยชน์ มีการเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด เพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวให้ผลิตได้อย่างยั่งยืน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

          ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

          ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

          1. ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน          2. หลักฐานจากใบรับรองผลการศึกษา ใบคุณวุฒิ ใบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน สามารถใช้เป็นหลักฐานการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ส่วนหลักฐานอื่น ๆ ที่ตรงตามสมรรถนะที่สอบ เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือรับรองการฝึกอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ หรือหลักฐานจากการเป็นวิทยากรบรรยาย การจัดทำรายงานผลการทำงาน การจัดทำคู่มือ การเขียนบทความ ที่เชื่อถือได้ สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน          3. รายละเอียดเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะยินดีต้อนรับ