หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปรับปรุงการผลิตหรือบริการเตรียมดินเพาะปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ARC-AGE-4-162ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปรับปรุงการผลิตหรือบริการเตรียมดินเพาะปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

          สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้เตรียมดินเพาะปลูกข้าว6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          หน่วยนี้เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการผลิตหรือบริการเตรียมดินเพาะปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยการควบคุมกระบวนการผลิตหรือบริการเตรียมดินเพาะปลูกข้าว และการปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือบริการเตรียมดินเพาะปลูกข้าว          ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปรับปรุงการผลิตหรือบริการเตรียมดินเพาะปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง สามารถควบคุมกระบวนการผลิตหรือบริการเตรียมดินเพาะปลูกข้าว โดยกำหนดเป้าหมายและตรวจสอบการผลิตหรือบริการเตรียมดินเพาะปลูกข้าวทั้งคุณภาพและปริมาณ สามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือบริการเตรียมดินเพาะปลูกข้าว โดยประเมินข้อมูลเพื่อพัฒนาการผลิตหรือบริการเตรียมดินเพาะปลูกข้าว และดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตหรือบริการเตรียมดินเพาะปลูกข้าว  มีทักษะทางเทคนิคในการทำงานและทักษะในการควบคุมงาน สามารถกำกับดูแลควบคุมกระบวนการทำงานและปรับปรุงคุณภาพผลงานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักการสำคัญในงานอาชีพ และมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

          ผู้ปฏิบัติงานเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

          รหัสอาชีพ 6111 : ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกพืชไร่และพืชผัก (ISCO, 2008)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

          ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
A611 ควบคุมกระบวนการผลิตหรือบริการเตรียมดินเพาะปลูกข้าว 1.1 กำหนดเป้าหมายคุณภาพการผลิตหรือบริการเตรียมดินเพาะปลูกข้าว A611.01 100624
A611 ควบคุมกระบวนการผลิตหรือบริการเตรียมดินเพาะปลูกข้าว 1.2 ตรวจสอบคุณภาพการผลิตหรือบริการเตรียมดินเพาะปลูกข้าวให้เป็นไปตามเป้าหมาย A611.02 100625
A611 ควบคุมกระบวนการผลิตหรือบริการเตรียมดินเพาะปลูกข้าว 1.3 กำหนดเป้าหมายปริมาณการผลิตหรือบริการเตรียมดินเพาะปลูกข้าว A611.03 100626
A611 ควบคุมกระบวนการผลิตหรือบริการเตรียมดินเพาะปลูกข้าว 1.4 ตรวจสอบปริมาณการผลิตหรือบริการเตรียมดินเพาะปลูกข้าวให้เป็นไปตามเป้าหมาย A611.04 100627
A612 ปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือบริการเตรียมดินเพาะปลูกข้าว 2.1 ประเมินข้อมูลเพื่อพัฒนา การผลิตหรือบริการเตรียมดินเพาะปลูกข้าว A612.01 100628
A612 ปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือบริการเตรียมดินเพาะปลูกข้าว 2.2 ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตหรือบริการเตรียมดินเพาะปลูกข้าว A612.02 100629

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

          ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


  1. การประสานการทำงานร่วมกันเพื่อควบคุมและปรับปรุงกระบวนการเตรียมดินเพาะปลูกข้าว

  2. การวิเคราะห์ข้อมูล

(ข) ความต้องการด้านความรู้

วิธีเตรียมดินอย่างมีคุณภาพ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ  (Required Skills and Knowledge)          (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)               ผลประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค (Technical Interview) ที่ใช้สังเกตความ สามารถในการปฏิบัติงาน หรือหลักฐานที่แสดงประสบการณ์การปฏิบัติงานจากหนังสือรับรองการทำงาน หนังสือรับรองการฝึกอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้          (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)               ผลการสอบจากแบบสอบข้อเขียน หรือหลักฐานจากใบรับรองผลการศึกษา ใบคุณวุฒิ ใบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร หนังสือรับรองการอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ หรือหลักฐานจากการเป็นวิทยากร การจัดทำรายงานผลการทำงาน การจัดทำคู่มือ การเขียนบทความ ที่เชื่อถือได้          (ค) คำแนะนำในการประเมิน               เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้               ใบรับรองผลการศึกษา ใบคุณวุฒิ ใบประกาศนียบัตร และหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน ใช้เป็นหลักฐานการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ส่วนหลักฐานอื่น ๆ ที่ตรงตามสมรรถนะที่สอบจะได้รับคะแนนเพิ่มในสมรรถนะนั้น 30%


15. ขอบเขต (Range Statement)

          (ก) คำแนะนำ               ไม่มี          (ข) คำอธิบายรายละเอียด               1. การควบคุมกระบวนการผลิตหรือบริการเตรียมดินเพาะปลูกข้าว คือการกำหนดเป้าหมายคุณภาพและปริมาณการผลิตหรือบริการเตรียมดินเพาะปลูกข้าว และมีการตรวจสอบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด               2. การปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือบริการเตรียมดินเพาะปลูกข้าว คือการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการผลิตหรือบริการ แล้วจึงดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตหรือบริการเตรียมดินเพาะปลูกข้าวต่อไป


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

          ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

          ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

          1. ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน          2. ประเมินความสามารถในการทำงานจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค          3. หลักฐานจากใบรับรองผลการศึกษา ใบคุณวุฒิ ใบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน สามารถใช้เป็นหลักฐานการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ส่วนหลักฐานอื่น ๆ ที่ตรงตามสมรรถนะที่สอบ เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือรับรองการฝึกอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ หรือหลักฐานจากการเป็นวิทยากรบรรยาย การจัดทำรายงานผลการทำงาน การจัดทำคู่มือ การเขียนบทความ ที่เชื่อถือได้ สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน          4. รายละเอียดเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะยินดีต้อนรับ