หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เพาะปลูกข้าวได้ตามมาตรฐาน

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ARC-AGE-3-161ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เพาะปลูกข้าวได้ตามมาตรฐาน

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

          สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เกษตรกรเพาะปลูกข้าว6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          หน่วยนี้เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกข้าวได้ตามมาตรฐาน ซึ่งประกอบด้วยการวางแผนเพาะปลูกข้าวตามมาตรฐาน และการเพาะปลูกข้าวตามเกณฑ์ที่กำหนดของมาตรฐานการปฏิบัติทางการ เกษตรที่ดีสำหรับข้าว          ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการเพาะปลูกข้าวได้ตามมาตรฐาน สามารถวางแผนเพาะปลูกข้าวตามมาตรฐาน โดยสำรวจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการเพาะปลูกข้าว และศึกษาเกณฑ์ที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว สามารถเพาะปลูกข้าวตามเกณฑ์ที่กำหนดของมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว คือด้านแหล่งน้ำ พื้นที่ปลูกข้าว การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การขนย้าย การเก็บรักษาและรวบรวมผลิตผล และการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล มีทักษะทางเทคนิคในการทำงาน สามารถเลือกใช้หลักการและเครื่องมือในการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และแก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือหรือภายใต้การแนะนำ และมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

          ผู้ปฏิบัติงานเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

          รหัสอาชีพ 6111 : ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกพืชไร่และพืชผัก (ISCO, 2008)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

          ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
A571 วางแผนเพาะปลูกข้าวตามมาตรฐาน 1.1 สำรวจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการเพาะปลูกข้าว A571.01
A571 วางแผนเพาะปลูกข้าวตามมาตรฐาน 1.2 ศึกษาเกณฑ์กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว A571.02
A572 เพาะปลูกข้าวตามเกณฑ์กำหนดของมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว 2.1 จัดหาแหล่งน้ำที่ไม่มีการปนเปื้อนวัตถุอันตราย A572.01
A572 เพาะปลูกข้าวตามเกณฑ์กำหนดของมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว 2.2 เลือกพื้นที่เพาะปลูกที่ไม่มีวัตถุอันตรายที่ทำให้เกิดการตกค้างในข้าว A572.02
A572 เพาะปลูกข้าวตามเกณฑ์กำหนดของมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว 2.3 ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรอย่างปลอดภัย A572.03
A572 เพาะปลูกข้าวตามเกณฑ์กำหนดของมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว 2.4 จัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตข้าวก่อนการเก็บเกี่ยว A572.04
A572 เพาะปลูกข้าวตามเกณฑ์กำหนดของมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว 2.5 เก็บเกี่ยวและปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวข้าวอย่างเหมาะสม A572.05
A572 เพาะปลูกข้าวตามเกณฑ์กำหนดของมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว 2.6 ขนย้าย เก็บรักษาและรวบรวมผลิตผลอย่างปลอดภัย A572.06
A572 เพาะปลูกข้าวตามเกณฑ์กำหนดของมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว 2.7 บันทึกและจัดเก็บข้อมูล A572.07

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

          ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

การสำรวจรวบรวมข้อมูล

(ข) ความต้องการด้านความรู้

เกณฑ์กำหนดของมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ  (Required Skills and Knowledge)          (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)               หลักฐานที่แสดงประสบการณ์การปฏิบัติงานจากหนังสือรับรองการทำงาน หนังสือรับรองการฝึกอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้          (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)               ผลการสอบจากแบบสอบข้อเขียน หรือหลักฐานจากใบรับรองผลการศึกษา ใบคุณวุฒิ ใบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร หนังสือรับรองการอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ หรือหลักฐานจากการเป็นวิทยากร การจัดทำรายงานผลการทำงาน การจัดทำคู่มือ การเขียนบทความ ที่เชื่อถือได้          (ค) คำแนะนำในการประเมิน               เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้               ใบรับรองผลการศึกษา ใบคุณวุฒิ ใบประกาศนียบัตร และหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน ใช้เป็นหลักฐานการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ส่วนหลักฐานอื่น ๆ ที่ตรงตามสมรรถนะที่สอบจะได้รับคะแนนเพิ่มในสมรรถนะนั้น 30%


15. ขอบเขต (Range Statement)

          (ก) คำแนะนำ               ไม่มี          (ข) คำอธิบายรายละเอียด               1. การวางแผนเพาะปลูกข้าวตามมาตรฐาน คือการสำรวจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการเพาะปลูกข้าวในมิติต่าง ๆ รวมทั้งศึกษาเกณฑ์กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติทางการ เกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices, GAP) สำหรับข้าว               2. การเพาะปลูกข้าวตามเกณฑ์กำหนดของมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว คือการดำเนินการเพาะปลูกข้าวตามเกณฑ์กำหนดของมาตรฐานการปฏิบัติทางการ เกษตรที่ดีสำหรับข้าว ในด้านต่าง ๆ คือ                    - แหล่งน้ำ กำหนดให้น้ำที่ใช้ปลูกได้จากแหล่งที่ไม่มีสภาพแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุอันตราย                    - พื้นที่ปลูก กำหนดให้เป็นพื้นที่ที่ไม่มีวัตถุอันตรายที่จะทำให้เกิดการตกค้างหรือปนเปื้อนในข้าว                    - การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร กำหนดให้ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรตามคําแนะนําของกรมการข้าวหรือกรมวิชาการเกษตร และคําแนะนําในฉลากที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร ไม่ใช้วัตถุอันตรายที่ระบุในทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ห้ามใช้                    - การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว กำหนดให้ผลิตเพื่อให้ได้ข้าวเปลือกตรงตามพันธุ์ ป้องกันกําจัดศัตรูพืชและความเสียหายของผลิตผลจากศัตรูพืชด้วยวิธีที่เหมาะสม                    - การเก็บเกี่ยวและปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว กำหนดให้มีการจัดการเพื่อให้ได้ข้าวเปลือกที่มีคุณภาพการสีดี การเก็บเกี่ยวโดยที่ภาชนะบรรจุและวิธีการเก็บเกี่ยวไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตผลและไม่มีการปนของข้าวพันธุ์อื่น การลดความชื้นหลังการเก็บเกี่ยวต้องทำอย่างถูกต้อง ความชื้นของเมล็ดข้าวเปลือกสำหรับการซื้อขายต้องไม่เกิน 15% และสำหรับการเก็บรักษาต้องไม่เกิน 14%                    - การขนย้าย การเก็บรักษา และการรวบรวมผลิตผล กำหนดให้อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุและพาหนะที่ใช้ในการขนย้าย และสถานที่เก็บรักษาต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะ ป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตผลและการปนเปื้อนจากอันตราย มีการจัดการเพื่อป้องกันการปนของข้าวต่างพันธุ์                    - การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล กำหนดให้มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์ แหล่งน้ำใช้ การเตรียมดิน การกำจัดต้นของข้าวพันธุ์อื่นปน การสำรวจการเข้าทำลายของศัตรูพืชและการจัดการ การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร การเก็บเกี่ยวและการนวดข้าว การลดความชื้นข้าวเปลือก การบรรจุข้าวเปลือกและการเก็บรักษา และแหล่งที่มาของผลิตผล ผลิตผลที่อยู่ระหว่างการเก็บรักษาและขนย้าย ต้องมีการระบุข้อมูลให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของผลิตผลได้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

          ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

          ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

          1. ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน          2. หลักฐานจากใบรับรองผลการศึกษา ใบคุณวุฒิ ใบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน สามารถใช้เป็นหลักฐานการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ส่วนหลักฐานอื่น ๆ ที่ตรงตามสมรรถนะที่สอบ เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือรับรองการฝึกอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ หรือหลักฐานจากการเป็นวิทยากรบรรยาย การจัดทำรายงานผลการทำงาน การจัดทำคู่มือ การเขียนบทความ ที่เชื่อถือได้ สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน          3. รายละเอียดเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะยินดีต้อนรับ