หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการระบบการผลิตหรือบริการในกระบวนการเพาะปลูกข้าว

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ARC-AGE-3-159ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการระบบการผลิตหรือบริการในกระบวนการเพาะปลูกข้าว

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

          สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เกษตรกรเพาะปลูกข้าว6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          หน่วยนี้เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบการผลิตหรือบริการในกระบวนการเพาะปลูกข้าว  ซึ่งประกอบด้วยการประยุกต์เทคนิควิธีการเพาะปลูกข้าว  การเลือกเครื่องมือเพาะปลูกข้าว และการแก้ปัญหาทางเทคนิคในการเพาะปลูกข้าว          ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดการระบบการผลิตหรือบริการในกระบวนการเพาะปลูกข้าว สามารถประยุกต์เทคนิควิธีการเพาะปลูกข้าว โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อตัดสินใจในการเพาะปลูกข้าว เลือกวิธีการเพาะปลูกข้าว และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพาะปลูกข้าว สามารถเลือกเครื่องมือเพาะปลูกข้าว โดยสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการเพาะปลูกข้าว และเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการเพาะปลูกข้าว สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคในการเพาะปลูกข้าว โดยใช้หลักการในการตรวจสอบปัญหา และแก้ ปัญหาด้วยคู่มือหรือภายใต้การแนะนำ มีทักษะทางเทคนิคในการทำงาน สามารถเลือกใช้หลักการและเครื่องมือในการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

          ผู้ปฏิบัติงานเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

          รหัสอาชีพ 6111 : ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกพืชไร่และพืชผัก (ISCO, 2008)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

          ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
A551 ประยุกต์เทคนิควิธีการเพาะปลูกข้าว 1.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อตัดสินใจในการเพาะปลูกข้าว A551.01
A551 ประยุกต์เทคนิควิธีการเพาะปลูกข้าว 1.2 เลือกวิธีการเตรียมดินเพาะปลูกข้าว A551.02
A551 ประยุกต์เทคนิควิธีการเพาะปลูกข้าว 1.3 เลือกวิธีการปลูกข้าว A551.03
A551 ประยุกต์เทคนิควิธีการเพาะปลูกข้าว 1.4 เลือกวิธีการดูแลรักษาข้าว A551.04
A551 ประยุกต์เทคนิควิธีการเพาะปลูกข้าว 1.5 ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพาะปลูกข้าว A551.05
A552 เลือกเครื่องมือเพาะปลูกข้าว 2.1 สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการเพาะปลูกข้าว A552.01
A552 เลือกเครื่องมือเพาะปลูกข้าว 2.2 เลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการเพาะปลูกข้าว A552.02
A553 แก้ปัญหาทางเทคนิคในการเพาะปลูกข้าว 3.1 ใช้หลักการในการตรวจสอบปัญหา A553.01
A553 แก้ปัญหาทางเทคนิคในการเพาะปลูกข้าว 3.2 แก้ปัญหาโดยใช้คู่มือหรือภายใต้การแนะนำ A553.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

          ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


  1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  2. ทักษะการแก้ปัญหา

(ข) ความต้องการด้านความรู้


  1. เทคนิควิธีการเพาะปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพ

  2. เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพาะปลูกข้าวอย่างปลอดภัย


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ  (Required Skills and Knowledge)          (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)               ผลประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค (Technical Interview) ที่ใช้สังเกตความ สามารถในการปฏิบัติงาน หรือหลักฐานที่แสดงประสบการณ์การปฏิบัติงานจากหนังสือรับรองการทำงาน หนังสือรับรองการฝึกอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้          (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)               ผลการสอบจากแบบสอบข้อเขียน หรือหลักฐานจากใบรับรองผลการศึกษา ใบคุณวุฒิ ใบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร หนังสือรับรองการอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ หรือหลักฐานจากการเป็นวิทยากร การจัดทำรายงานผลการทำงาน การจัดทำคู่มือ การเขียนบทความ ที่เชื่อถือได้          (ค) คำแนะนำในการประเมิน               เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้               ใบรับรองผลการศึกษา ใบคุณวุฒิ ใบประกาศนียบัตร และหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน ใช้เป็นหลักฐานการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ส่วนหลักฐานอื่น ๆ ที่ตรงตามสมรรถนะที่สอบจะได้รับคะแนนเพิ่มในสมรรถนะนั้น 30%


15. ขอบเขต (Range Statement)

          (ก) คำแนะนำ               ไม่มี          (ข) คำอธิบายรายละเอียด               1. การประยุกต์เทคนิควิธีการเพาะปลูกข้าว คือการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อตัดสินใจในการเพาะปลูกข้าว เพื่อเลือกวิธีการเพาะปลูกข้าว และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพาะปลูกข้าว               2. การเลือกเครื่องมือเพาะปลูกข้าว คือการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการเพาะปลูกข้าว เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาและตัดสินใจเลือกเครื่องมือปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับพื้นที่และลักษณะงาน  โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม               3. การแก้ปัญหาทางเทคนิคในการเพาะปลูกข้าว คือการใช้หลักการหรือองค์ความรู้ในการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการเพาะปลูกข้าว และการแก้ปัญหาโดยใช้คู่มือหรือภายใต้การแนะนำของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

          ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

          ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

          1. ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน          2. ประเมินความสามารถในการทำงานจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค          3. หลักฐานจากใบรับรองผลการศึกษา ใบคุณวุฒิ ใบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน สามารถใช้เป็นหลักฐานการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ส่วนหลักฐานอื่น ๆ ที่ตรงตามสมรรถนะที่สอบ เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือรับรองการฝึกอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ หรือหลักฐานจากการเป็นวิทยากรบรรยาย การจัดทำรายงานผลการทำงาน การจัดทำคู่มือ การเขียนบทความ ที่เชื่อถือได้ สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน          4. รายละเอียดเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะยินดีต้อนรับ