หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการระบบการผลิตหรือบริการในการดูแลรักษาข้าว

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ARC-AGE-3-157ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการระบบการผลิตหรือบริการในการดูแลรักษาข้าว

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

          สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ดูแลรักษาข้าว6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          หน่วยนี้เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบการผลิตหรือบริการในการดูแลรักษาข้าว ซึ่งประกอบด้วยการประยุกต์เทคนิควิธีการดูแลรักษาข้าว การเลือกเครื่องมือดูแลรักษาข้าว และการแก้ปัญหาทางเทคนิคในการดูแลรักษาข้าว          ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดการระบบการผลิตหรือบริการในการดูแลรักษาข้าว สามารถประยุกต์เทคนิควิธีการดูแลรักษาข้าว โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อตัดสินใจในการดูแลรักษาข้าว เลือกวิธีการดูแลรักษาข้าว และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดูแลรักษาข้าว สามารถเลือกเครื่องมือดูแลรักษาข้าว โดยสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการดูแลรักษาข้าว และเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการดูแลรักษาข้าว สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคในการดูแลรักษาข้าว โดยใช้หลักการในการตรวจสอบปัญหา และแก้ปัญหาโดยใช้คู่มือหรือภายใต้การแนะนำ มีทักษะทางเทคนิคในการทำงาน สามารถเลือกใช้หลักการและเครื่องมือในการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

          ผู้ปฏิบัติงานเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

          รหัสอาชีพ 6111 : ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกพืชไร่และพืชผัก (ISCO, 2008).


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

          ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
A531 ประยุกต์เทคนิควิธีการดูแลรักษาข้าว 1.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อตัดสินใจในการดูแลรักษาข้าว A531.01 100589
A531 ประยุกต์เทคนิควิธีการดูแลรักษาข้าว 1.2 เลือกวิธีการดูแลรักษาข้าว A531.02 100590
A531 ประยุกต์เทคนิควิธีการดูแลรักษาข้าว 1.3 ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดูแลรักษาข้าว A531.03 100591
A532 เลือกเครื่องมือดูแลรักษาข้าว 2.1 สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการดูแลรักษาข้าว A532.01 100592
A532 เลือกเครื่องมือดูแลรักษาข้าว 2.2 เลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการดูแลรักษาข้าว A532.02 100593
A533 แก้ปัญหาทางเทคนิคในการดูแลรักษาข้าว 3.1 ใช้หลักการในการตรวจสอบปัญหา A533.01 100594
A533 แก้ปัญหาทางเทคนิคในการดูแลรักษาข้าว 3.2 แก้ปัญหาโดยใช้คู่มือหรือภายใต้การแนะนำ A533.02 100595

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

          ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


  1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  2. ทักษะการแก้ปัญหา

(ข) ความต้องการด้านความรู้


  1. เทคนิควิธีการดูแลรักษาข้าว

  2. เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานดูแลรักษาข้าวอย่างปลอดภัย


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ  (Required Skills and Knowledge)          (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)               ผลประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค (Technical Interview) ที่ใช้สังเกตความ สามารถในการปฏิบัติงาน หรือหลักฐานที่แสดงประสบการณ์การปฏิบัติงานจากหนังสือรับรองการทำงาน หนังสือรับรองการฝึกอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้          (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)               ผลการสอบจากแบบสอบข้อเขียน หรือหลักฐานจากใบรับรองผลการศึกษา ใบคุณวุฒิ ใบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร หนังสือรับรองการอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ หรือหลักฐานจากการเป็นวิทยากร การจัดทำรายงานผลการทำงาน การจัดทำคู่มือ การเขียนบทความ ที่เชื่อถือได้          (ค) คำแนะนำในการประเมิน               เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้               ใบรับรองผลการศึกษา ใบคุณวุฒิ ใบประกาศนียบัตร และหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน ใช้เป็นหลักฐานการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ส่วนหลักฐานอื่น ๆ ที่ตรงตามสมรรถนะที่สอบจะได้รับคะแนนเพิ่มในสมรรถนะนั้น 30%


15. ขอบเขต (Range Statement)

          (ก) คำแนะนำ               ไม่มี          (ข) คำอธิบายรายละเอียด               1. การประยุกต์เทคนิควิธีการดูแลรักษาข้าว คือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อตัดสินใจในการดูแลรักษาข้าว โดยผ่านทางแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อเลือกวิธีการดูแลรักษาข้าว และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดูแลรักษาข้าว               2. การเลือกเครื่องมือดูแลรักษาข้าว คือการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการดูแลรักษาข้าว เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาและตัดสินใจเลือกเครื่องมือปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับพื้นที่และลักษณะงาน  โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม               3. การแก้ปัญหาทางเทคนิคในการดูแลรักษาข้าว คือการใช้หลักการหรือองค์ความรู้ในการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการดูแลรักษาข้าว และการแก้ปัญหาโดยใช้คู่มือหรือภายใต้การแนะนำของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

          ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

          ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

          1. ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน          2. ประเมินความสามารถในการทำงานจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค          3. หลักฐานจากใบรับรองผลการศึกษา ใบคุณวุฒิ ใบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน สามารถใช้เป็นหลักฐานการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ส่วนหลักฐานอื่น ๆ ที่ตรงตามสมรรถนะที่สอบ เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือรับรองการฝึกอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ หรือหลักฐานจากการเป็นวิทยากรบรรยาย การจัดทำรายงานผลการทำงาน การจัดทำคู่มือ การเขียนบทความ ที่เชื่อถือได้ สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน          4. รายละเอียดเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะยินดีต้อนรับ