หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เตรียมพื้นที่ไว้รับสินค้า

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RTS-ZZZ-3-040ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เตรียมพื้นที่ไว้รับสินค้า

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

พนักงานปฏิบัติการขาย ระดับ 3

 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ ผู้ผ่านการประเมินควร มีทักษะ มีความรู้ และมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในอาชีพพนักงานขาย ระดับ 3 ที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การจัดผังพื้นที่เพื่อจัดเก็บสินค้าจากผู้ส่งมอบ การกำหนดรหัสสินค้าที่ได้รับการส่งมอบ  และการระบุตำแหน่งการจัดเก็บสินค้า

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ธุรกิจค้าปลีก 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ISCO 5223 พนักงานช่วยขายในร้านค้า 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
011121 จัดผังพื้นที่เพื่อจัดเก็บสินค้าจากผู้ส่งมอบ 1.1 เตรียมพื้นที่เพื่อจัดเก็บสินค้าตามขั้นตอนและนโยบายของร้านค้า 011121.01 54613
011121 จัดผังพื้นที่เพื่อจัดเก็บสินค้าจากผู้ส่งมอบ 1.2กำหนดพื้นที่จัดเก็บสินค้าอย่างชัดเจนตามขั้นตอนและนโยบายของร้านค้า 011121.02 54614
011122 กำหนดรหัสสินค้าที่ได้รับการส่งมอบ 2.1ระบุข้อมูลรายการสินค้าอย่างถูกต้อง ตามขั้นตอนและนโยบายของร้านค้า 011122.01 54615
011122 กำหนดรหัสสินค้าที่ได้รับการส่งมอบ 2.2 ระบุรหัสสินค้าอย่างเป็นระบบ และถูกต้องตามขั้นตอนและนโยบายของร้านค้า 011122.02 54616
011122 กำหนดรหัสสินค้าที่ได้รับการส่งมอบ 2.3ใช้คู่มือรหัสสินค้าอย่างถูกต้อง ตามขั้นตอนและนโยบายของร้านค้า 011122.03 54617
011123 ระบุตำแหน่งการจัดเก็บสินค้า 3.1รวบรวม และระบุสินค้าให้เป็นระบบ ตามขั้นตอนและนโยบายของร้านค้า 011123.01 54618
011123 ระบุตำแหน่งการจัดเก็บสินค้า 3.2ระบุสถานที่และตำแหน่งในการจัดเก็บสินค้าให้เพียงพอตามขั้นตอนและนโยบายของร้านค้า 011123.02 54619

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.    ปฏิบัติการจัดผังพื้นที่เพื่อจัดเก็บสินค้า

2.    ปฏิบัติการระบุข้อมูล และกำหนดรหัสสินค้าที่ได้รับการส่งมอบ

3.    ปฏิบัติการระบุสถานที่ ตำแหน่งการจัดเก็บสินค้า

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การจัดผังพื้นที่เพื่อจัดเก็บสินค้า

2. การก าหนดรหัสสินค้า

3. คุณสมบัติเฉพาะของสินค้า

4. การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการก าหนดรหัสสินค้า

5. การจัดเก็บสินค้า


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1.    หนังสือผ่านงาน หนังสือรับรองการทำงาน

2.    แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)            

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1.    ใบผ่านการอบรม การจัดผังพื้นที่เพื่อจัดเก็บสินค้า ตามขั้นตอนและนโยบายของร้าน

2.    ใบผ่านการอบรม การระบุข้อมูล และกำหนดรหัสสินค้าที่ได้รับการส่งมอบ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ตามขั้นตอนและนโยบายของร้าน

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน

     ไม่มี


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก)    คำแนะนำ 

ไม่มี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1.    การจัดผังพื้นที่เพื่อจัดเก็บสินค้าตามขั้นตอนและนโยบายของร้านค้า ได้แก่การจัดผังพื้นที่ตรงตามประเภทของสินค้าอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการทำงาน 

2.    กำหนดรหัสสินค้าจากสินค้าที่ได้รับการส่งมอบอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และมีความยืดหยุ่นตามขั้นตอนและนโยบายของร้านค้า เกี่ยวกับ คู่มือรหัสสินค้า เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.    ระบุตำแหน่งการจัดเก็บสินค้าเพื่อจัดเก็บสินค้าตามนโยบายของร้านค้า เกี่ยวกับความถูกต้อง ชัดเจน ง่ายต่อการนำไปปฏิบัติ ให้เกิดประสิทธิภาพด้านการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้า


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สอบข้อเขียน เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ