หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RTS-ZZZ-3-038ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

พนักงานปฏิบัติการขาย ระดับ 2

 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้ ผู้ผ่านการประเมินควร มีทักษะ มีความรู้ และมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในอาชีพพนักงานขาย ระดับ 3 ที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  การสร้างความสัมพันธ์เพื่อเปิดและปิดการขาย การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเลือกซื้อสินค้าของลูกค้า  การสื่อสารให้รู้และให้การสนับสนุนลูกค้าภายหลังการขาย และการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ยากต่อการสนองความต้องการ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ธุรกิจค้าปลีก 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ISCO ไม่มี 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่มี 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
011101 พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า 1.1 รักษาจรรยาบรรณวิชาชีพกับลูกค้าเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือ ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของร้าน 011101.01 54578
011102 ให้คำปรึกษากับลูกค้า 2.1สร้างความสัมพันธ์เพื่อระบุความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อหาวิธีเพิ่มยอดขาย 011102.01 54579
011102 ให้คำปรึกษากับลูกค้า 2.2สร้างความสัมพันธ์เพื่อค้นหาโอกาสในการขายโดยการใช้เทคนิคการขายเพิ่มและขายสินค้าที่ใช้ประกอบกัน 011102.02 54580
011102 ให้คำปรึกษากับลูกค้า 2.3สร้างความสัมพันธ์โดยให้เวลาและพื้นที่แก่ลูกค้าในการตัดสินใจซื้อสินค้า 011102.03 54581
011102 ให้คำปรึกษากับลูกค้า 2.4สร้างความสัมพันธ์เพื่อเลือกใช้วิธีการปิดการขายที่มีประสิทธิภาพ 011102.04 54582
011103 จัดให้มีการสนับสนุนภายหลังการขาย 3.1ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้าทั้งในส่วนของข้อความ และการรับประกันตามข้อกำหนดทางกฎหมาย 011103.01 54583
011103 จัดให้มีการสนับสนุนภายหลังการขาย 3.2ให้ข้อมูลสินค้าเกี่ยวกับผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ผลิต ตามความต้องการของลูกค้า ตามนโยบายของร้านค้า 011103.02 54584
011103 จัดให้มีการสนับสนุนภายหลังการขาย 3.3ให้คำแนะนำกับลูกค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพในการขายโดยใช้สารสนเทศเกี่ยวกับการประเมินผลิตภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เหมาะสม 011103.03 54585
011103 จัดให้มีการสนับสนุนภายหลังการขาย 3.4สร้างความน่าสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่ลูกค้าให้สูงสุดผ่านข้อเสนอต่างๆเช่น ราคาที่เหมาะสม ข้อเสนอด้านการชำระเงิน และทางเลือกด้านสินเชื่อตามนโยบายของกิจการ 011103.04 54586
011104 วางแผนการนำเสนอขาย 4.1ให้การสนับสนุนการขายขณะที่จะได้ข้อสรุปการขายอย่างต่อเนื่อง 011104.01 54587
011104 วางแผนการนำเสนอขาย 4.2อธิบายถึงบริการสนับสนุนและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าตามขั้นตอนและนโยบายของกิจการ 011104.02 54588
011104 วางแผนการนำเสนอขาย 4.3ให้รายละเอียดในการติดต่อพนักงานขายหรือร้านค้า ตามขั้นตอนและนโยบายของกิจการ 011104.03 54589
011104 วางแผนการนำเสนอขาย 4.4บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและรายละเอียดการทำธุรกรรมลงในฐานข้อมูลลูกค้าตามนโยบายของกิจการ 011104.04 54590
011105 ดำเนินการนำเสนอขาย 5.1ให้การสนับสนุนลูกค้าที่ยากต่อการสนองความต้องการเพื่อให้ได้ผลในทางบวก ตามขั้นตอนและนโยบายของร้านค้า 011105.01 54591
011105 ดำเนินการนำเสนอขาย 5.2 รับฟัง และรับทราบข้อร้องเรียนและปัญหาของลูกค้า 011105.02 54592
011105 ดำเนินการนำเสนอขาย 5.3 ตั้งคำถามและรับฟังเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าได้พูดถึงปัญหาและลดความอึดอัดใจของลูกค้าให้เหลือน้อยที่สุด 011105.03 54593
011105 ดำเนินการนำเสนอขาย 5.4พัฒนาความเชื่อมั่นของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะส่งเสริมความไว้วางใจของลูกค้าในระยะยาว 011105.04 54594
011105 ดำเนินการนำเสนอขาย 5.5 ยอมรับฟังการร้องเรียนของลูกค้าที่เกิดขึ้นร่วมกันอย่างตั้งใจ 011105.05 54595

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.    ทักษะการสื่อสารและการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

2.    ทักษะการอ่านเขียน และการคำนวณ เพื่อ

2.1    เข้าถึงและอ่านข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

2.2    คำนวณราคาและส่วนลด

2.3    อ่านขั้นตอนและนโยบายของกิจการ

2.4    บันทึกสารสนเทศเกี่ยวกับลูกค้าและการขาย

3.    ทักษะการขายที่จะใช้เทคนิคการขาย ประกอบด้วย

3.1    การขายพ่วง และการขายประกอบ 

3.2    เทคนิคการเปิด และปิดการขาย

3.3    การเอาชนะคำโต้แย้งของลูกค้า

3.4    นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

3.5    ส่งเสริมการเลือกสินค้าและบริการที่ช่วยยกระดับความยั่งยืน

3.6    ใช้กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นลูกค้าในการบริหารสินค้าเฉพาะ

4.    ทำเอกสารการขาย สารสนเทศด้านสินค้าคงคลัง และการจัดส่ง

4.1    ปฏิบัติตามขั้นตอนสำหรับการบันทึกการสั่งซื้อของลูกค้าแต่ละบุคคลทางโทรศัพท์หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

4.2    จัดการตามกฎหมายอย่างละมุนละม่อม

4.3    การสื่อสารทางโทรศัพท์

4.4    เขียนบันทึกการร้องเรียน

4.5    ชั่งน้ำหนักและวัดขนาดสินค้า

5.    ทักษะในการสังเกตและวิเคราะห์ เพื่อคาดการณ์พฤติกรรมของลูกค้า

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.    ประเภทของลูกค้าและความต้องการ รวมไปถึง :

1.1    แรงจูงใจในการซื้อของลูกค้า  พฤติกรรมของลูกค้า และความหมาย

1.2    ความต้องการจากหน้าที่ และจิตวิทยา

1.3    บุคคลและความแตกต่างทางวัฒนธรรม ประชากร วิถีชีวิต และรายได้

2.    ข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวข้องกับ

2.1    คู่มือการเคลื่อนย้ายสิ่งของ

2.2    อาคารและอุปกรณ์

2.3    สารอันตรายและสินค้าอันตราย

2.4    ค่าตอบแทนแรงงาน

3.    หลักปฏิบัติในอุตสาหกรรม ข้อกำหนด และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

4.    ขั้นตอนและนโยบายของกิจการ เกี่ยวกับ :

4.1    การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

4.2    การสร้าง การบำรุงรักษา และการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า

4.3    วิธีการรักษาความลับของลูกค้า และการเก็บรักษารายละเอียดของลูกค้าให้ปลอดภัย

4.4    การเจรจาต่อรองราคา การชำระเงิน และข้อเสนอด้านสินเชื่อ

4.5    การตั้งราคา และข้อกำหนดทางภาษี

4.6    การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้า

4.7    การปรับปรุง และการรักษารายชื่อของลูกค้าที่มีการติดต่อทางจดหมาย

5.    ขอบเขตของการบริหารสินค้าและบริการของกิจการ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1.    หนังสือผ่านงาน หนังสือรับรองการทำงาน

2.    แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1.    การรู้จักสภาพแวดล้อมของการทำงานในธุรกิจค้าปลีก

2.    ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

3.    เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น

3.1    นโยบายและคู่มือการทำงาน

3.2    กฎหมายและแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมค้าปลีก

3.3    ข้อกำหนดและวิธีการในเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

4.    การรู้ถึงความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า

5.    การรู้ถึงระบบฐานข้อมูลลูกค้า

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

 ไม่มี 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก)  คำแนะนำ 

ไม่มี

 (ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. ลูกค้า  : รวมถึง

1.1    ลูกค้า โสด คู่รัก ครอบครัว หรือกลุ่ม

1.2    ลูกค้าที่มีความต้องการสินค้าหรือบริการ ที่เป็นบุคคลหรือองค์กร

1.3    ลูกค้าภายใน และ ภายนอกองค์กร

1.4    ลูกค้าใหม่หรือที่ซื้อซ้ำ

1.5    ผู้คนจากกรอบทางสังคมตาม ภูมิหลังทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติ

1.6    ลูกค้าที่มีความแตกต่างกันในความสามารถทางกายภาพและจิตใจ

2. การระบุความต้องการของลูกค้า  : ต้องปฏิบัติโดย

2.1    การฟังอย่างตั้งใจ

2.2    ถามคำถามที่เหมาะสม

2.3    การเอาใจใส่

2.4    การสังเกต

2.5    ยืนยันความมั่นใจ

3. ผลงาน  : รวมถึง

3.1  ความน่าเชื่อถือของร้านค้า

3.2  ข้อผูกพันของลูกค้า

3.3  ความไว้วางใจของลูกค้า

3.4  ขยายฐานลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำ

4. การรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพกับลูกค้า : รวมถึง

4.1   ยืนยันผลการประเมินสินค้าและบริการ

4.2   ความสุจริต

4.3   ข้อความเชิงบวก

5. ความต้องการและความพึงพอใจ ของลูกค้า : อาจรวมถึง

5.1    ยี่ห้อ

5.2    ความต้องการทางกายภาพของลูกค้า

5.3    ราคา

5.4    ลักษณะของผลิตภัณฑ์

5.5    ประเภทผลิตภัณฑ์

5.6    ขนาด

6. เทคนิคการขาย  : รวมถึง

6.1   การขายพ่วง และการขายสินค้าและบริการที่ใช้ประกอบกันเพิ่ม

6.2   การขายแบบแนะนำ

6.3   วิธีการปิดการขายวิธีต่างๆ

7. ข้อกำหนดทางกฎหมาย  : รวมถึง

7.1   กฎหมายการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

7.2   กฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและสวัสดิการ

7.3   กฎหมายเกี่ยวกับสุรา

7.4   กฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน

7.5   กฎหมายที่เกี่ยวกับการกำหนดราคา และภาษี

7.6   กฎหมายยาสูบ

7.7   การขายสินค้ามือสอง

7.8   กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

7.9   การขนส่ง การจัดเก็บ และการเคลื่อนย้ายสินค้า

8. ขั้นตอน และนโยบายของกิจการ : เกี่ยวกับ

8.1   การติดต่อกับลูกค้าที่ตอบสนองยาก

8.2   การรักษาและการใช้ระเบียนลูกค้า

8.3   การส่งเสริมการขาย การตลาด การลดราคา และโปรแกรมรางวัล

8.4   การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้า

8.5   การขายสินค้าและบริการ

9. บริการสนับสนุน : รวมถึง

9.1   การจัดส่ง

9.2   ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน

9.3   การติดตั้ง

9.4   นโยบายการรับคืน

9.5   การสนับสนุนทางเทคนิค

9.6   การรับประกันและการค้ำประกัน

10. ฐานข้อมูลลูกค้า  : อยู่ในรูปแบบ

10.1   ข้อมูลลูกค้าที่บันทึกในคอมพิวเตอร์

10.2   ข้อมูลลูกค้าที่บันทึกในเอกสาร

11. ลักษณะผลิตภัณฑ์ :  รวมถึง

11.1   คุณสมบัติและประโยชน์

11.2   ช่วงของราคา

11.3   สารสนเทศผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ผลิต

11.4   กลุ่มเป้าหมาย12. สื่อในการส่งเสริมการขาย  : รวมถึง

12.1   โบว์ชัวร์

12.2   นามบัตร

12.3   แผ่นพับ

12.4   โปสเตอร์

12.5   บัตรกำนัล

13. การนำเสนอขาย  : รวมถึง

13.1   ณ สถานที่ของลูกค้า

13.2   ในบ้าน

13.3   คำพูด

13.4   ภาพ

14. บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า  : ประกอบด้วย

14.1   วันครบรอบและวันพิเศษ

14.2   รายละเอียดของรายการที่ซื้อหรือคืน

14.3   ชื่อและรายละเอียดการติดต่อ

14.4   ความชอบส่วนบุคคล

14.5   บันทึกรายการทำธุรกรรม

15. โปรแกรมเกี่ยวกับ Loyalty ของลูกค้า : เช่น

15.1   การให้สินเชื่อหรือส่วนลด

15.2   คลับของลูกค้า

15.3   แผนการให้รางวัลลูกค้า

15.4   ข้อเสนอพิเศษ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่มี

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. สอบข้อเขียน เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

2. จำลองสถานการณ์ เพื่อประเมินความเข้าใจ ทักษะ คุณลักษณะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ