หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการเฟซปลายท่อ (end facing) ของท่อตะเข็บตรง ERW

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ STI-STE-3-001ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดำเนินการเฟซปลายท่อ (end facing) ของท่อตะเข็บตรง ERW

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A
1 8121 ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานแปรรูปโลหะ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถใช้เครื่องเฟซปลายท่อ และบำรุงรักษาเบื้องต้นได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
0111801 ใช้เครื่องเฟซปลายท่อ (end facing) 1. อธิบายหลักการปรับตั้งและใช้เครื่องเฟซปลายท่อ(end facing) ได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน 0111801.01
0111801 ใช้เครื่องเฟซปลายท่อ (end facing) 2. ปรับตั้งมีดเฟซปลายท่อได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0111801.02
0111801 ใช้เครื่องเฟซปลายท่อ (end facing) 3. ควบคุมมุมการเฟซปลายท่อได้ถูกต้องเพื่อให้ได้ท่อที่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์หรือใบสั่งผลิต 0111801.03
0111801 ใช้เครื่องเฟซปลายท่อ (end facing) 4. ใช้เครื่องเฟซปลายท่อได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0111801.04
0111802 บำรุงรักษาเครื่องเฟซปลายท่อ (end facing) เบื้องต้น 1. อธิบายการบำรุงรักษาเครื่องเฟซปลายท่อ(end facing) เบื้องต้นได้ถูกต้องตามขั้นตอนการบำรุงรักษา 0111802.01
0111802 บำรุงรักษาเครื่องเฟซปลายท่อ (end facing) เบื้องต้น 2. บำรุงรักษาเครื่องเฟซปลายท่อ (end facing)ได้ถูกต้องตามคู่มือการบำรุงรักษา 0111802.02
0111802 บำรุงรักษาเครื่องเฟซปลายท่อ (end facing) เบื้องต้น 3. ตรวจสอบเครื่องเฟซปลายท่อ (end facing) ก่อนและหลังการใช้งาน 0111802.03
0111802 บำรุงรักษาเครื่องเฟซปลายท่อ (end facing) เบื้องต้น 4. บันทึกผลการตรวจสอบเครื่องเฟซปลายท่อ (end facing) ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0111802.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. ความปลอดภัยในงานทั่วไป

2. การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

3. การใช้เครื่องมือวัด


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การเลือกเม็ดมีดเฟซปลายท่อ

2. การปรับตั้งเครื่องเฟซปลายท่อ (end facinng)

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. หลักการทำงานของเครื่องเฟซปลายท่อ (end facinng)

2. หลักการคัดเลือกใช้เม็ดมีดเฟซปลายท่อ

3. คู่มือการใช้เครื่องเฟซปลายท่อ (end facinng)


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม

2. เอกสารประเมินผลจากข้อสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

พิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

 (ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. เฟซปลายท่อ ให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือใบสั่งผลิต

2. บำรุงรักษาเครื่องเฟซปลายท่อ (end facinng) เบื้องต้น

3. กรณีที่ไม่มีเครื่องเฟซปลายท่อ (end facinng) ไม่ต้องใช้ทักษะความรู้ในเรื่องนี้

(ก) คำแนะนำ

ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถใช้เครื่องเฟซปลายท่อ และบำรุงรักษาเบื้องต้นได้

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

“เครื่องเฟซปลายท่อ (end facing)” หมายถึง เครื่องที่ใช้สำหรับลบมุมปลายท่อซึ่งสามารถปรับตั้งได้หลายรูปแบบ เช่น มุม 30 องศา หรือ 90 องศา เป็นต้น  

“การบำรุงรักษาเครื่องเฟซปลายท่อ (end facinng) เบื้องต้น” หมายถึง การบำรุงรักษาประจำวัน เช่น การตรวจสอบทั่วไป การทำความสะอาด และการหล่อลื่นอย่างถูกวิธีที่สามารถทำได้ด้วยตัวพนักงานเองตามคำแนะนำของคู่มือ เพื่อรักษาสภาพของเครื่องเฟซปลายท่อ (end facinng) ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ถ้าพบความผิดปกติให้แจ้งหัวหน้าทราบ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินความสามารถในการใช้เครื่องเฟซปลายท่อ (end facing)

   1) แบบทดสอบข้อเขียน

   2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์

   3) แบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน

18.2 เครื่องมือประเมินความสามารถในการบำรุงรักษาเครื่องเฟซปลายท่อ (end facing) เบื้องต้น   

   1) แบบทดสอบข้อเขียน

   2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดตามคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ