คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (Executive) ในองค์กรที่มีพัฒนาการด้านดิจิทัล ระยะเริ่มแรก (Early)


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (Executive) ในองค์กรที่มีพัฒนาการด้านดิจิทัล ระยะเริ่มแรก (Early)
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

           บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหารระดับสูง ในองค์กรที่มีพัฒนาการด้านดิจิทัล ระยะเริ่มแรก (Early) จะเป็นผู้กระตุ้นและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กร รวมถึงผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและแนวทางการให้บริการ (Work/Service Process) ปรับปรุงเทคโนโลยีและเตรียมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร เพื่อการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลและการให้บริการระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่างภาครัฐกับประชาชน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

           การเข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะดิจิทัล สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในกลุ่มผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่มีพัฒนาการด้านดิจิทัลระยะเริ่มแรก (Early) นั้น ควรเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูง หรือเทียบเท่ามาแล้วอย่างน้อย 1 ปี โดยมีบทบาทภาระหน้าที่ทางด้านการกำหนดนโยบาย/ ทิศทางองค์กร รวมทั้งการกำกับดูแลการดำเนินงานของส่วนราชการ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

           ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง กรมจังหวัด หรือหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง หรือเทียบเท่ารับผิดชอบการกำหนดนโยบายและทิศทางองค์กร และกำกับดูแลการดำเนินงานของส่วนราชการให้บรรลุเป้าหมายตามบทบาท ภารกิจที่กำหนดอาทิปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง อธิบดีรองอธิบดีผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเอกอัครราชทูต อัครราชทูต

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CEC-OQZN-027 เข้าถึงและตระหนักดิจิทัล
CEC-MGHR-030 ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน
CEC-AUME-034 ปฏิบัติตามกฎหมายกรอบธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลักปฏิบัติ (Principles) ที่ดีด้านดิจิทัล
CEC-KAQB-007 กำหนดนโยบายและทิศทางเพื่อพัฒนาองค์กรดิจิทัลที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลและการทำงานข้ามหน่วยงาน
CEC-QYMQ-004 นำการพัฒนาคนพันธุ์ใหม่ (Digital DNA) สำหรับพัฒนาองค์กรดิจิทัล
CEC-CFCA-006 เก่งกระบวนงาน เข้าใจองค์กรดิจิทัล และสื่อสารต่อยอดการเปลี่ยนแปลง
CEC-NXXA-020 กำหนดกรอบการให้บริการแบบเชื่อมโยงและเทคนิคการออกแบบกระบวนการ
CEC-BCTZ-001 ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation)
CEC-SMAC-002 บริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ