คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนภายในประเทศ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนภายในประเทศ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฎิบัติงานด้านการวางแผนการรับและการขนส่ง  ปล่อยยานพาหนะเพื่อจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ  รวมถึงการจัดเตรียมการนำส่งพัสดุและสิ่งของด่วนให้กับผู้รับ  การปิดรายการเอกสารส่งมอบพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศโดยเป็นบุคคลที่
1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
2. มีทักษะการสื่อสารกับลูกค้า และการติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
3. มีการวางแผนการรับและการขนส่งพัสดุและสิ่งของ พัฒนากระบวนการทำงานการบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า
4. มีความสามารถปฏิบัติที่หลากหลายและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานการจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ
5. มีความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ
6. มีความสามารถพัฒนาระบบงาน และจัดการปล่อยยานพาหนะเพื่อจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนภายในประเทศ ระดับ 4 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด
2. ผู้ขอเข้ารับการประเมินที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนภายในประเทศ ระดับ 4 ต้องเป็นผู้ที่ได้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนภายในประเทศ ระดับ หรือ มีหลักฐานแสดงถึงความรู้และทักษะในสมรรถนะของอาชีพผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนภายในประเทศ ระดับ 3 ได้แก่
   2.1    ปล่อยยานพาหนะเพื่อจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ
   2.2    จัดเตรียมการนำส่งพัสดุด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับ
   2.3    ปิดรายการเอกสารส่งมอบพัสดุด่วนภายในประเทศ
   2.4    วางแผนการรับสิ่งของด่วนภายในประเทศ
   2.5    วางแผนขนส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ
   2.6    ปล่อยยานพาหนะเพื่อจัดส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ
   2.7    จัดเตรียมการนำส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศให้กับผู้รับ
   2.8    ปิดรายการเอกสารส่งมอบสิ่งของด่วนภายในประเทศ
3. ผู้ที่จะได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนภายในประเทศ ระดับ 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวนทั้งหมด 3 หน่วยสมรรถนะ 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในกลุ่มอาชีพธุรกิจจัดส่งพัสดุ ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานจัดส่งพัสดุและสิ่งของภายในประเทศ โดยมีตำแหน่งงาน เช่น หัวหน้าพนักงานประจำศูนย์รับและกระจาย ผู้ช่วยผู้จัดการประจำศูนย์รับ/กระจายสินค้า ผู้บริหารงานจัดส่งพัสดุและสิ่งของระดับต้น หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ เป็นต้น


หมายเหตุ : 
N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-SHB-4-048ZB วางแผนการรับพัสดุด่วนภายในประเทศ
LOG-SHB-4-048ZB วางแผนขนส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ
LOG-VPRI-664A แก้ปัญหาการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนภายในประเทศ
LOG-FLJU-279A วางแผนการรับสิ่งของด่วนภายในประเทศ
LOG-JMWV-282A วางแผนขนส่งสิ่งของด่วนภายในประเทศ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0228-A : สมาคมขนส่งสินค้าเร่งด่วนไทย

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 1
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ