คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนางานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับนวัตกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ มีทักษะความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการวินิจฉัยโรค และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ มีความสามารถในการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ และวางแผนรูปแบบการวิจัยนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ และสามารถคิดค้นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการรักษาผู้ป่วยและสามารถวิเคราะห์จีโนมสำหรับงานด้านพันธุศาสตร์โมเลกุล

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

การเข้าสู่ระดับชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น 5 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ 2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และ 3. ได้รับใบอนุญาตในการประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ 4. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น 4 หรือ 5. มีผลงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในสังคมและผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ 6. มีประสบการณ์ทำงานในสายอาชีพอย่างน้อย 3 ปี การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)   1. ผ่านการประเมินสมรรถนะของนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ชั้น 5 ตามเกณฑ์ที่กำหนด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
BIT-HVLF-032A ประยุกต์ใช้วิธีการวินิจฉัยโรคด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
BIT-JZJG-033A พัฒนาและปรับปรุงงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
BIT-NUCG-034A วางแผนและพัฒนารูปแบบการวิจัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
BIT-BBNX-035A วิเคราะห์จีโนม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0269-A : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ