คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์ อาชีพช่างกายอุปกรณ์ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์ อาชีพช่างกายอุปกรณ์ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์ อาชีพช่างกายอุปกรณ์ ชั้น 4 ต้องสามารถปฏิบัติงาน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ควบคุมและตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาตามที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์ อาชีพช่างกายอุปกรณ์ ชั้น 4 ต้องสามารถปฏิบัติงาน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ควบคุมและตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาตามที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้วินิจฉัยสั่งการรักษาหรือภายใต้การกำกับของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์  สามารถประดิษฐ์ แก้ไข ตกแต่ง กายอุปกรณ์ ทั้งกายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม มีความรู้และทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องมือกล เครื่องจักรกล เป็นอย่างดี สามารถประสานงาน และให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกายอุปกรณ์ ส่งมอบผลงานกายอุปกรณ์ ให้อธิบายวิธีการใช้และการบำรุงรักษากายอุปกรณ์ แก่คนพิการ ผู้ป่วย ผู้รับคนพิการ และญาติ ได้ อีกทั้งบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะทั่วไปดังนี้

1.ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการทำงาน

2.ความสามารถด้านการทำงานเป็นทีม สนับสนุนและประสานงานเพื่อผลสำเร็จของงาน

3.ความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และตัดสินใจเพื่อผลสำเร็จของงาน

4.ความสามารถด้านดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.ความรับผิดชอบในหน้าที่ และจริยธรรมในการปฏิบัติงานอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1.  ผู้ที่จะขอเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพช่างกายอุปกรณ์ ชั้น 4” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
    1.1 มีใบรับรองผลการศึกษา ประกาศนียบัตรคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานกายอุปกรณ์ หรือ
    1.2 มีประสบการณ์ในการทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ แก้ไข ตกแต่ง กายอุปกรณ์ ทั้งกายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
และสามารถแสดงหลักฐานผลงานกายอุปกรณ์ไม่ซับซ้อนไม่น้อยกว่า 60 ชิ้น (ในกรณีมีผลงานกายอุปกรณ์ที่ซับซ้อน 1 ชิ้น ให้เทียบเท่ากับกายอุปกรณ์ที่ไม่ซับซ้อน 3 ชิ้น)โดยแสดงใบรับรองผลงานหรือผลการทำงานที่ออกให้จากสถานประกอบการ หรือ ใบรับรองการฝึกอบรมอาชีพที่ออกให้จากสถานประกอบการ 
หมายเหตุ : สถานประกอบการ หมายถึง โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน หรือสถานที่ซึ่งผู้ประกอบการ ใช้ประกอบกิจการเป็นประจำ และให้หมายความรวมถึง สถานที่ซึ่งใช้เป็นที่ผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจำด้วย
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพช่างกายอุปกรณ์ ชั้น 4” ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินหลักฐานหรือแบบทดสอบสมรรถนะ ตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 4 ตามที่กำหนด
 โดยต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับทั้งหมด 6 หน่วย คือ หน่วยสมรรถนะ 1011 หน่วยสมรรถนะ 1012 หน่วยสมรรถนะ 1013 หน่วยสมรรถนะ 1014 หน่วยสมรรถนะ 1021 และหน่วยสมรรถนะ 1022 
 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านอุปกรณ์การแพทย์เทียมและฟันเทียม (3214)

ผู้ที่ทำงานในสาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์หรือทำหน้าที่และปฏิบัติงานในลักษณะงานเกี่ยวกับการงานกายอุปกรณ์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MET-XYCD-264A ประดิษฐ์ แก้ไข ตกแต่ง กายอุปกรณ์เทียม
MET-YLWN-265A ประดิษฐ์ ดัดแปลง แก้ไข ตกแต่ง กายอุปกรณ์เสริม
MET-DHMU-266A ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ ดัดแปลง แก้ไข ตกแต่ง กายอุปกรณ์
MET-HHWW-267A ใช้เครื่องจักรกลในการประดิษฐ์ ดัดแปลง แก้ไข ตกแต่ง กายอุปกรณ์
MET-LZCD-268A ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกายอุปกรณ์กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
MET-JTXW-269A ใช้คำศัพท์เฉพาะทางด้านกายอุปกรณ์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ