คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์ อาชีพออกแบบเครื่องมือแพทย์ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์ อาชีพออกแบบเครื่องมือแพทย์ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์ อาชีพออกแบบเครื่องมือแพทย์ ชั้น 4 จะสามารถปฏิบัติงานออกแบบเครื่องมือแพทย์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย 2D/3D รวมถึงเลือกวัสดุน ามาใช้ในการออกแบบเครื่องมือแพทย์ หรือ ออกแบบ วงจรไฟฟูาในเครื่องมือแพทย์ และออกแบบโปรแกรมควบคุมเครื่องมือแพทย์ ตลอดจนสามารถเลือกใช้เซนเซอร์ได้ อีกทั้งบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 1. มีทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน 2. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐาน 4. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 5. มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 6. การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพออกแบบเครื่องมือแพทย์ ชั้น 4” ต้องมีประสบการณ์ในการ ท างานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องมือแพทย์ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีใบรับรองการท างานจากสถาน ประกอบการ และมีความสามารถตามสมรรถนะที่ระบุไว้ หรือผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ ออกแบบเครื่องมือแพทย์ รวมกันไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง หรือเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญา ตรีในทุกสาขาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพออกแบบเครื่องมือแพทย์ชั้น 4” ต้อง ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 4 ได้ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 ผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 2 หน่วยสมรรถนะ คือ 101MD01 และ 101MD02 หรือ รูปแบบที่ 2 ผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 3 หน่วย คือ 101MD03 101MD04 และ 101MD05 3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพออกแบบเครื่องมือแพทย์ชั้น 4” สามารถเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพที่สูงขึ้นไป หลังจากผ่านการรับรองและถือครองคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพออกแบบเครื่องมือแพทย์ชั้น 4” มาไม่น้อยกว่า 2 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ซึ่งมีหน้าที่ในการเขียนแบบและออกแบบเครื่องมือแพทย์ 

หมายเหตุ: N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MET-BDHV-203A ออกแบบเครื่องมือแพทย์ด้วย CAD 2D/3D
MET-JSYO-204A เลือกวัสดุที่เหมาะสมในการออกแบบและผลิตเครื่องมือแพทย์
MET-IQMN-205A ออกแบบวงจรไฟฟ้าในเครื่องมือแพทย์
MET-MFQZ-206A ออกแบบโปรแกรมควบคุมเครื่องมือแพทย์
MET-ATCT-207A เลือกใช้เซนเซอร์ที่เหมาะสมในการออกแบบและผลิตเครื่องมือแพทย์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ