คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการติดตามและประเมินผลสิ่งแวดล้อม อาชีพผู้ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านอากาศ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการติดตามและประเมินผลสิ่งแวดล้อม อาชีพผู้ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านอากาศ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

           มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่วางแผนการเก็บตัวอย่าง การตรวจวัดและการขนส่งตัวอย่างอากาศ ควบคุมดูแลการเก็บตัวอย่าง การเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อม และการขนส่งตัวอย่างให้มีลำดับขั้นที่ถูกต้อง ทบทวนข้อมูลการเก็บตัวอย่าง และยืนยันข้อมูลที่ต้องมีในรายงานผลการเก็บตัวอย่างและการตรวจวัด ระบุความเสี่ยงของการทำงานเก็บตัวอย่างและการขนส่งตัวอย่าง กำหนดแนวทางด้านความปลอดภัยสำหรับการทำงานในพื้นที่โครงการและระหว่างการขนส่งตัวอย่าง สามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาข้อมูลที่ผิดปกติ  ประเมินความสอดคล้องของข้อมูลจากการบันทึกข้อมูลในระหว่างการเก็บตัวอย่างและผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ และแปลผลการวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศโดยเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลกับมาตรฐานคุณภาพอากาศได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดทำผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพอากาศ นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ เขียนรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพอากาศที่สะท้อนคุณภาพอากาศในภาพรวมของพื้นที่ศึกษาและนำไปสู่ข้อสรุปการประเมินคุณภาพอากาศ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาติดตามและประเมินผลสิ่งแวดล้อม อาชีพผู้ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านอากาศ ชั้น 4 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านอากาศ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
EVM---4-006ZB ดูแลการเก็บตัวอย่างและการขนส่งตัวอย่าง
EVM-AJPK-137A วิเคราะห์ข้อมูลพร้อมแปลผลการวิเคราะห์ตัวอย่าง
EVM-DYZM-138A จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ