คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการติดตามและประเมินผลสิ่งแวดล้อม อาชีพผู้ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านน้ำและดิน ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการติดตามและประเมินผลสิ่งแวดล้อม อาชีพผู้ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านน้ำและดิน ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

           มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเก็บตัวอย่าง และเตรียมพื้นที่เก็บตัวอย่าง สามารถลำดับขั้นการเก็บตัวอย่างน้ำ ดินและดินตะกอน และการทดสอบตัวอย่าง ณ จุดเก็บตัวอย่าง (field testing) รักษาและนำส่งตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการ เก็บข้อมูลสภาพแวดล้อม ระบุอันตราย ข้อผิดพลาด ข้อควรระวังที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างเก็บตัวอย่าง และปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยของสถานที่ที่เก็บตัวอย่าง ทำการเก็บตัวอย่างที่ทำให้ได้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทน ตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำของเครื่องมือที่ใช้และปรับเทียบตามวิธีมาตรฐาน สามารถรักษาตัวอย่างและกำหนดรหัสตัวอย่าง ติดฉลากตัวอย่างที่สามารถทวนสอบถึงที่มาของตัวอย่าง และบันทึกข้อสังเกตที่อาจมีผลต่อตัวอย่าง รักษาตัวอย่างและเคลื่อนย้ายตัวอย่างเพื่อส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาติดตามและประเมินผลสิ่งแวดล้อม อาชีพผู้ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านน้ำและดิน ชั้น 3 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  2. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

หรือ กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)       

หรือ เทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี

หรือ สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านน้ำและดิน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
EVM---3-001ZB เก็บตัวอย่างน้ำ ทดสอบตัวอย่าง ณ จุดเก็บตัวอย่าง (field testing) รักษาและนำส่งตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการ
EVM-DNLS-126A เก็บตัวอย่างดิน ทดสอบตัวอย่าง ณ จุดเก็บตัวอย่าง (field testing) รักษาและนำส่งตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการ
EVM-OEGY-127A เก็บตัวอย่างดินตะกอน ทดสอบตัวอย่าง ณ จุดเก็บตัวอย่าง (field testing) รักษาและนำส่งตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ