คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก ชั้น 3 จะสามารถปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยเครื่อง CNC และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1.    ทักษะการสื่อสาร
2.    การทำงานเป็นทีม
3.    ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4.    การเรียนรู้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก ชั้น 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 3 ทั้ง 2 หน่วย โดยผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 1 หน่วยสมรรถนะ และหน่วยสมรรถนะทางเลือก 1 หน่วยสมรรถนะ
2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก ชั้น 3 ต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีใบรับรองการทำงานจากสถานประกอบการ หรือ ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ มีประสบการณ์การทำงานประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี หรือ ได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก ชั้น 2

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งทำหน้าที่ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติกด้วยเครื่อง CNC
หมายเหตุ :     หน่วยสมรรถนะบังคับ 1 หน่วย ได้แก่ 102P02
หน่วยสมรรถนะทางเลือก 6 หน่วย ได้แก่ 102C08 หรือ 102C09 หรือ 102C10 หรือ 102C11 หรือ 102C12 หรือ 102C13

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MLD-MPT-3-026ZB กำหนดขั้นตอนการทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยเครื่องจักรกล
MLD-MPT-3-027ZB ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกลึง CNC
MLD-MPT-3-028ZB ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกัด CNC
MLD-MPT-3-029ZB ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง EDM
MLD-MPT-3-030ZB ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง Wire EDM
MLD-MPT-3-031ZB ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง Profile Grinder
MLD-MPT-3-032ZB ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง CNC Grinder
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0099-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
CB-0420-A : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
CB-0286-A : วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
CB-0236-A : วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
CB-0126-A : สถาบันไทย-เยอรมัน

ยินดีต้อนรับ