คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ระดับ 4 จะสามารถปฏิบัติงาน ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะที่มีความซับซ้อน ได้ตามข้อกำหนดของลูกค้า และตามเงื่อนไขการออกแบบ ทั้งยังมีทักษะในการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการจำลองการฉีดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CAE) รวมถึงสามารถนำผลการวิเคราะห์มาใช้กำหนดแนวทางในการออกแบบแม่พิมพ์และถึงการแก้ไขปัญหาตลอดจนมีทักษะด้านการวิเคราะห์แบบชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1.    ทักษะการสื่อสาร
2.    การทำงานเป็นทีม
3.    ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
4.    การเรียนรู้
5.    การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6.    การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ระดับ 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 4 ตามที่กำหนด โดยต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับจำนวน 3 หน่วย
2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ระดับ 4 ต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน หรือ ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีใบรับรองการทำงานจากสถานประกอบการ หรือ ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทุกสาขาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และมีประสบการณ์การทำงานประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย2 ปี หรือได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะระดับ 3

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งมีหน้าที่ในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะที่ซับซ้อนรวมถึงการวิเคราะห์แบบชิ้นงาน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MLD-DMT-4-066ZB ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะที่มีความซับซ้อน
MLD-DMT-4-067ZB นำผลจากการวิเคราะห์ด้วย CAE มาใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
MLD-DMT-4-068ZB วิเคราะห์แบบชิ้นงานแม่พิมพ์ฉีดโลหะตามความต้องการของลูกค้า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ